اصول اولیه کانال صعودی


روند نزولی در تحلیل تکنیکال

روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی

بررسی روند تولیدات علمی و پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه کانال‌های توزیع گردشگری در سال‌های گذشته، می‌تواند نقشه راهی برای آینده بهتر فراهم نماید. از این‌رو پژوش حاضر با هدف تحلیل کتاب سنجی پژوهش‌های منتشر شده در پایگاه Web of Science در موضوع کانال‌های توزیع گردشگری از ابتدا تا کنون و ترسیم نقشه علمی دنیا (طی 35 سال اخیر) انجام شد. این پژوهش یک مطالعه کتابسنجی است و تعداد 142 منبع علمی موضوع کانال‌های توزیع گردشگری از پایگاه Web of Science به صورت جستجوی موضوعی، مورد تحلیل کتاب سنجی قرار گرفت. تحلیل داده‌ها توسط امکانات این پایگاه و همچنین نرم افزار VOS viewer که یک نرم افزار مصورسازی است صورت گرفت. منابع بازیابی شده، تولیدات علمی سال‌های1983 تا 2018 را پوشش داد. نتایج این پژوهش نشان دهنده روند صعودی انتشار مقالات حوزه کانال‌های توزیع گردشگری در 10 سال اخیر بود. بیشترین مقاله در سال 2018، 26 مقاله و بیشترین میزان استناد در سال 2018، 212 استناد بود. بیشترین انتشارات این حوزه بصورت مقاله پژوهشی اصیل (63/55%) و از کشورهای چین، سپس اسپانیا، آمریکا، نیوزلند و تایوان بود. ترسیم شبکه هم تالیفی مجلات در حوزه کانال‌های توزیع گردشگری در 3 خوشه و با تعداد 275 تالیف مشترک نمایش داده شد. واژه‌های کلیدی نیز از وضعیت رویکرد عرضه گردشگری به سمت رویکرد سیستمی گردشگری و در نهایت رویکرد تقاضای گردشگری متحول شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Global trend of research in the field of tourism distribution channels: a bibliometric analysis

نویسندگان [English]

 • nima soltaninezhad
 • hamidreza irani
 • morteza soltani
 • hamidreza yazdani

The study of scientific production and research on the distribution channels of tourism in recent years can provide a road map for a better future. Therefore Peugeh has been working with the purpose of analyzing bilibiometric researches published on the Web of Science Web site on the topic of distribution of tourism from the beginning to the present and drawing the world's scientific map (over the past 35 years). This research is a bibliometric study and 142 scientific sources on the topic of the distribution of tourism channels from the Web of Science Web site were subject to bimetric analysis. Data analysis was performed by the facilities of this site as well as the VOS viewer software, a visualization software. The retrieved sources covered scientific outputs from 1983 to 2018. The results of this study indicate the upward trend in the publication of articles in the field of distribution channels in the last 10 years. Most articles in 2018, 26 articles, and the highest citations in 2018 were 212 citations. Most of the publications in this field were original articles (55.63%) and from the countries of China, then Spain, the United States, New Zealand and Taiwan. The compilation of a network of journals in the field of tourism distribution channels was displayed in 3 clusters with a total of 275 joint authorizations. Key words also evolved from the status of the tourism supply approach to the tourism system approach and, ultimately, the tourism demand approach.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • distribution channels
 • bibliometric
 • visualization

مراجع

بهبودی، امید، رجوعی، مرتضی، زارعی، عظیم و شجاعی باغینی، گلنار (1397). «طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران»، فصل‌نامۀ گردشگری و توسعه، دورۀ 7، شمارۀ 4، ص 61-82.

درویش، آسیه، طبیبی، سیدجمال‌الدین، البرزی، محمود و رادفر، رضا (1397). «بررسی روند تولیدات علمی در حوزۀ فناوری اطلاعات پرستاران»، فصل‌نامۀ مدیریت پرستاری، دورۀ 7، شمارۀ 1، ص 61-72.

رضوانی، محمدرضا و مرادی، مهرنوش (1391). «امکان‌سنجی توسعۀ گردشگری با رویکرد سیستمی در روستاهای حاشیۀ کویر میقان اراک»، فصل‌نامۀ اقتصاد فضا و توسعۀ روستایی، دورۀ 1، شمارۀ 2، ص 15-40.

طهماسبی، اصغر و روشنیان، سوران (1396). «تأثیر عوامل آمیختۀ بازاریابی خدمات بر انتخاب مقصد گردشگران خرید شهرستان بانه». فصل‌نامۀ گردشگری و توسعه، دورۀ 6، شمارۀ 2، ص 1-21.

Benckendorff, P., & Zehrer, A. (2013). “A network analysis of tourism research”. Annals of Tourism Research, 43(13), 121-149.

Blank, U. (1989). The Community Tourism Industry Imperative: the Necessity. The Opportunities, Its Potential, Venture, State College.

Buhalis, D. (2000). “Relationships in the distribution channel of tourism: Conflicts between hoteliers and tour operators in the Mediterranean region”. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 1(1), 113-139.

Cheng, C., Li, X., Petrick, J. F., & O’Leary, J. T. (2010). “An examination of tourism journal development”. Tourism Management, 32(1), 53-61.

Ciriković, E. (2014). “Marketing mix in Tourism”. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 3(2), 111.

Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2011). “Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools”. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(7), 1382-1402.

Hall, C. M. (2011). “Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality in tourism”. Tourism Management, 32(1), 16-27.

Jafari, J. (1982). “The tourism market basket of goods and services: the components and nature of tourism”. The tourism market basket of goods and services: the components and nature of tourism, 1-12.

Jamal, T., Smith, B., & Watson, E. (2008). “Ranking, rating, and scoring of tourism journals: Interdisciplinary challenges and innovations”. Tourism Management, 29(1), 66-78.

Jogaratnam, G., اصول اولیه کانال صعودی Chon, K., McCleary, K., Mena, M., & Yoo, J. (2005a). “An analysis of institutional contributors to three major academic tourism journals: 1992–2001”.Tourism Management, 26(5), 641-648.

Jogaratnam, G., McCleary, K. W., Mena, M. M., & Yoo, J. J. (2005b). “An analysis of hospitality and tourism research: Institutional contributions”. Journal of Hospitality & Tourism Research, 29(3), 356-371.

Jorgensen, M. T. (2017). “Reframing tourism distribution-activity theory and actor-network theory”. Tourism Management, 62, 312-321.

Khasseh, A. A., Soosaraei, M., & Fakhar, M. (2016). “Cluster Analysis and Mapping of Iranian Researchers in the Field of Parasitology: With an Emphasis on the Co-authoreship Indicators and H Index”. Iranian Journal of Medical Microbiology, 10(2), 63-74.

Koseoglu, M. A., Rahimi, R., Okumus, F., & Liu, J. (2016). “Bibliometric studies in tourism”. Annals of Tourism Research, 61, 180-198.

Kruger, O. (2005). “The role of ecotourism in conservation: panacea or Pandoras box?” Biodiversity & Conservation, 14(3), 579-600.

Kucuk, S. U. (2017). “Marketing and Marketing Mix”. In Visualizing Marketing. Palgrave Macmillan, Cham. pp. 3-7.

Li, K. X., Jin, M., & Shi, W. (2018). “Tourism as an important impetus to promoting economic growth: A critical review”. Tourism Management Perspectives, 26, 135-142.

McBurney, M. K. & Novak, P. L. (2002). “What is bibliometric and why should you care?” In: Proceedings IEEE International of the Professional Communication Conference, 108–114.

McKercher, B., Law, R., & Lam, T. (2006). “Rating tourism and hospitality journals”. Tourism Management, 27(6), 1235-1252.

Meyer-Arendt, K. J., & Justice, C. (2002). “Tourism as the subject of North American doctoral dissertations, 1987-2000”. Annals of Tourism Research, 29(4), 1171-1174.

Page, S. J. (2005). “Academic ranking exercises: Do they achieve anything meaningful?” A Personal View. Tourism Management, 26(5), 663-666.

Ryan, C. (2005). “The ranking and rating of academics and journals in tourism research”. Tourism Management, 26, 657-662.

Vosner, H. B., Kokol, P., Bobek, S., Zeleznik, D., & Zavrsnik, J. (2016). A “bibliometric retrospective of the journal computers in human behavior” (1991–2015). Computers in Human Behavior, 65, 46-58.

Ye, Q., Song, H., & Li, T. (2012). “Cross-institutional collaboration networks in tourism and hospitality research”. Tourism Management Perspectives, 2(3), 55–64.

Zupic, I., & Cater, T. (2015). “Bibliometric methods in management and organization”. Organizational Research Methods, 18(3), 429–472.

تحلیل تکنیکال غلتک سازان سپاهان- فسازان

۱

بررسی روند قیمتی سهم بر اساس داده های موجود معاملاتی(سهام این شرکت در تابستان سال گذشته عرضه اولیه شده است)، نشان می دهد پس از تعادل ایجاد شده در انتهای فاز صعودی اولیه( بواسطه عرضه اولیه سهام)، روند حرکتی سهم در غالب یک کانال صعودی با شیب نسبتا ملایم در نوسان بوده است. از طرف دیگر بررسی موقعیت کنونی قیمت نشان می دهد هم اکنون در میانه کانال یاد شده قرار داریم که این مهم در خصوص نسبت ریسک به ریوارد معامله گران می تواند حایز اهمیت باشد. از سوی دیگر برخورد قیمت به محدوده مقاومتی(سقف تاریخی) در ناحیه ۳۷٫۳۰۰ ریال چالش مهمی پیشروی خریداران می باشد.

از طرفی به جهت اعتباردهی به ساختار صعودی(الگوی قیمتی) و همچنین به عنوان مهمترین سطح حمایت کوتاه مدتی ناحیه ۳۲٫۰۰۰ ریال می تواند نقش مهمی در روند کلی سهم ایفا نماید. نهایتا سطح تعادلی سهم در ناحیه کف کانال صعودی و متقارن با میانگین های مهم موزون سهم شناسایی می گردد(محدوده ۲۶٫۰۰۰ ریال).

 • روند فعلی صعودی می باشد ولی موقعیت کنونی قیمت در میانه کانال صعودی(نسبت ریسک به ریوارد ۱) و مقاومت سقف تاریخی قرار دارد.
 • محدوده حمایتی کوتاه مدت و سطح اعتباردهی سهم ناحیه۳۲٫۰۰۰ ریال شناسایی می گردد.
 • انتظار می رود با عبور از ناحیه مقاومتی روند صعودی پرشتابی با هدف ۴۸٫۰۰۰ و ۵۵٫۰۰۰ ریال در سهم ایجاد می گردد.
 • دارندگان سهام: حد زیان معامله گران کوتاه مدتی محدوده اصول اولیه کانال صعودی ۳۲٫۰۰۰ریال می باشد.
 • خریداران بالقوه: بر مبنای مفروضات تحلیل تکنیکی، روند اصلی صعودی می باشد. هر چند توجه به سطوح مقاومتی و اصول مدیریت سرمایه در موقعیت کنونی قیمت بسیار حائز اهمیت می باشد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

دسته‌بندی مطالب
بتاسهم را در اینستاگرام دنبال کنید

مشاهده رایگان تحلیل‌های بورسی

مشاهده رایگان تحلیل‌های بورسی

به تلگرام بتاسهم ملحق شوید

دریافت جدیدترین اخبار و گزارش‌های بورسی

دریافت جدیدترین اخبار و گزارش‌های بورسی

یک پاسخ بنویسید لغو پاسخ
عضویت در خبرنامه

برای دریافت اخبار و گزارش‌ها در ایمیل خود، می توانید در خبرنامه بتاسهم عضو شوید.

بتاسهم
خدمات و راهنمایی

پایگاه تحلیلی بتاسهم یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین مراجع تحلیلی بازار سرمایه است. ماموریت ما ارائه سریع و دقیق اخبار و تحلیل‌های مرتبط با بازار سرمایه است. کاربران بتاسهم می‌توانند به انواع تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از بازار سهام ایران دسترسی اصول اولیه کانال صعودی داشته باشند.

تمامی حقوق مطالب این وب‌سایت برای بتاسهم محفوظ است © ۱۳۸۶-۱۴۰۰
کاربران حق هرگونه انتشار مطالب سایت بتاسهم در سایت و یا شبکه‌های اجتماعی را به هیچ طریق و نحوی ندارند.

تحلیل تکنیکال چیست

آموزش تحلیل تکنیکال به ما کمک می کند که در تحلیل سهام بتوانیم بهترین نقاط ورود و خروج را بیابیم

آموزش تحلیل تکنیکال لازمه هر تحلیلی در بازار سرمایه می باشد که باید آن را آموخت در تحلیل تکنیکال می آموزیم که چگونه با استفاده از ابزاری که در دسترس داریم بر روی نمودار سهم عملیاتی را انجام دهیم که با استفاده از این ابزار بتوانیم نقاط ورود و خروج به سهم را بیابیم.

مفاهیم تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال سهام

تحلیل تکنیکال در بورس

تحلیل تکنیکال اصول اولیه

آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال اصول اولیه

تحلیل تکنیکال اصول اولیه

آموزش تحلیل تکنیکال اصول اولیه

آموزش تحلیل تکنیکال اصول اولیه

تحلیل تکنیکال

قبل از هر چیز باید بدانید که در تحلیل بازار بورس یا هر بازار سرمایه دیگری نمیتوان گفت که تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی. هر تحلیلی به جای خود ارزشمند است. در بعضی از بازه های زمانی در بازار سرمایه، زمانی وجود دارد که تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هیچکدام پاسخگو نیست. ( مثل مواقعی که سرمایه گذاران تازه وارد زیادی به بازار هجوم می آورند )، در این مواقع اکثر سرمایه گذاران رفتارهای هیجانی از خود نشان میدهند که در بازار بورس به رفتار گله ای معروف است.

متاسفانه در بازار سرمایه کنونی ، کسانی هستند که به تازگی وارد بازار شده و دانش اندکی از تحلیل درست بازار دارند و با خیال اینکه دانششان زیاد شده و قادر به تحلیل هستند، با راه اندازی کانال هایی در شبکه های اجتماعی باعث گمراه شدن دیگران نیز میشوند.

توصیه من این است که خودتان با صبر و مطالعه به دانش خود اضافه کنید تا بتوانید تصمیم درست را از غلط تشخیص دهید. در بورس آپ شما را با همگی این مفاهیم آشنا می شازیم.

از بحث های مهم در تحلیل تکنیکال، میتوان به سه بحث زیر اشاره کرد

 1. همه چیز در قیمت نهفته اصول اولیه کانال صعودی شده است
 2. قیمت طبق روند ها به مسیر خود ادامه میدهند
 3. اتفاقات گذشته تکرار خواهند شد

همه چیز در قیمت نهفته شده است

همه تحلیل گران به این باور رسیده اند که تغییر در قیمت ها ، به عرضه و تقاضا وابسته است. اگر تقاضا در یک سهم افزایش یابد باعث میشود که قیمت سهم به سمت بالا حرکت کند و اگر عرضه در یک سهم افزایش یابد باعث میشود که قیمت سهم به سمت پایین حرکت کند. تحلیل گران تحلیل تکنیکال بر این باورند که دلایل متعددی از جمله اقتصاد تاثیر زیادی بر روی قیمت ها دارد.

پس حرکت سهم به سمت بالا یا پایین میتواند به دلیل نرخ ها و قیمت هایی باشد که در اقتصاد روزمره کشور رخ میدهد.

قیمت طبق روند ها به مسیر خود ادامه میدهند

در تحلیل تکنیکال، برای تحلیل بازار از ابزارهای زیادی استفاده میشود. ولی در حال حاضر با آمدن سامانه های تحلیل تکنیکال آنلاین این کار بسیار آسان شده است.

تحلیل گران بازار با رسم خطوطی و با استفاده از ابزارهایی که در این سامانه ها وجود دارد ، روند بازار را تشخیص میدهند و طبق روند سرمایه گذاری خود را انجام میدهند.

در ادامه روند را به طور کامل توضیح خواهیم داد.

حرکت قیمت ها بر اساس حرکت روند ها میباشد و قیمت ها تمایل دارند که روند خود را حفظ کرده و تغییر جهت ندهند، و تا زمانی که علت و عاملی به وجود نیاید به حرکت خود ادامه میدهند.

اتفاقات گذشته تکرار خواهد شد

این جمله ای است که شاید آن را زیاد شنیده باشید. نظریه ای وجود دارد که میگوید اتفاقاتی که در گدشته پیش آمده و قیمت هایی که سهم در گذشته آنها را لمس کرده، باز هم قیمت به سمت این اعداد میرود و این اعداد را میبیند. که میتوان گفت همان حمایت و مقاومت هایی است که در گذشته بوجود آمده.

در مقاله مربوط به حمایت و مقاومت، حمایت ها و مقاومت ها را به طور کامل توضیح داده ایم.

روند ها در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال سه نوع روند وجود دارد :

روند صعودی

به شکل زیر دقت کنید :

روند صعودی

روند صعودی در تحلیل تکنیکال

ساده ترین تعریفی که برای روند صعودی میتوان گفت این است که ، هر گاه قیمت کف های جدید و سقف های جدید بسازد و هر کف قیمت از کف قیمت قبلی بالاتر باشد و هر سقف قیمت از سقف قیمت قبلی بالاتر باشد، ما یک روند صعودی را خواهیم داشت.

خط روند صعودی از وصل کردن کف ها به یکدیگر بوجود می آید. نحوه رسم خط روند را در مقالات دیگر مربوط به تحلیل تکنیکال توضیح داده ایم.

روند نزولی

به شکل زیر دقت کنید:

روند نزولی

روند نزولی در تحلیل تکنیکال

همانطور که در شکل بالا میبینید برعکس روند صعودی ، روند نزولی روندی است که در آن قیمت سقف های جدید و کف های جدید میسازد و در آن هر سقف قیمت از سقف قیمت قبلی پایین تر و هر کف قیمت از کف قیمت قبلی پایین تر میباشد.

خط روند نزولی از اتصال سقف ها به یکدیگر بوجود می آید.

روند خنثی

به شکل زیر توجه کنید :

روند خنثی

روند خنثی در تحلیل تکنیکال

با توجه به شکل بالا، روند خنثی روندی است که در آن کف ها و سقف های قیمتی یکسان زده شود. در این مواقع سهم در یک بازه قیمتی نوسان میکند و تصمیم قطعی برای بالا رفتن یا پایین آمدن ندارد.

در اینجا باید به نکته بسیار مهمی اشاره کرد. هرگز یک روند به صورت مستقیم به مسیر خود ادامه نمیدهد بلکه از یک سری فراز و نشیب ها تشکیل میشود که همگی با هم تشکیل یک روند را میدهند.برای مثال به شکل زیر دقت کنید :

مسیر صحیح و غلط در روند

مسیر درست روند

بررسی شاخص ها

در تحلیل تکنیکال وقتی یک سهم را مورد بررسی قرار میدهیم باید شاخص گروه سهم هم مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال اگر یک سهم از گروه غذایی را مورد بررسی قرار میدهیم باید شاخص گروه غذایی را هم بررسی کنیم. روند سهم ما باید با روند شاخص گروه همخوانی داشته باشد ، یعنی اگر سهم روند صعودی دارد باید بررسی کنیم که آیا شاخص گروه هم روند صعودی دارد یا نه.

حجم معاملات در روند ها

در تحلیل تکنیکال حجم معاملات باید روند را تایید کند. در یک روند صعودی باید حجم معاملات نیز افزایش یابد و حجم معاملات با روند سهم همخوانی داشته باشد. ولی در روند نزولی حجم معاملات با نوسانات مثبت کاهش و با نوسانات منفی افزایش می یابد.

حجم معاملات تاثیر بسیار زیادی در تصمیم گیری ما برای خرید و فروش سهم دارند.

کد بورسی

نحوه شناسایی سهام مستعد رشد در بازار بورس قطعا بسیار حائز اهمیت است، چرا که اگر ما به عنوان سرمایه گذار در بازار سرمایه، یک سهم را در کف قیمتی و جایگاه تکنیکالی و بنیادی مناسب پیدا کنیم، قطعا با خرید و نگهداری آن سود به دست می آوریم. نکته جالب توجه اینجاست که نحوه …

سیگنال خرید و سبد سهام پیشنهادی – ۱۳ دی ماه ۹۹

انتخاب چند سهم از صنعت های مختلف برای تشکیل سبد از میان بیش از ۷۰۰ اصول اولیه کانال صعودی نماد که در بورس و فرابورس معامله می شوند کار آسانی نیست. از سوی دیگر در بورس همه روزه توصیه و سیگنال های خرید سهام شرکت ها از طرف افراد مختلف و از روش های مختلف به گوشمان می رسد. کانال های …

عوامل موثر بر شاخص کل بورس ایران کدامند؟

تاثیر اخبار بر بورس ، تاثیر تورم بر شاخص بورس و مواردی از این دست بسیار در روند شاخص کل بورس تاثیرگذار است. حالا سوال اینجاست که در کنار مواردی که گفتیم، عوامل موثر بر شاخص کل بورس کدام است و این عوامل، چگونه موجب بالا رفتن شاخص بورس و یا کاهش شاخص های بورسی …

نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس

با توجه به روند کلی بازار که نه صعودی است و نه نزولی و با توجه به نوسان سهم های مختلف در یک بازه مشخص، نوسان گیری در بورس بسیار سودآورتر از سهامداری بلندمدت به حساب می آید، به همین خاطر بسیاری از افراد به دنبال یادگیری نحوه انتخاب سهم برای نوسان گیری در بورس …

سیگنال خرید و سبد سهام پیشنهادی – ۶ دی ماه ۹۹

انتخاب چند سهم از صنعت های مختلف برای تشکیل سبد از میان بیش از ۷۰۰ نماد که در بورس و فرابورس معامله می شوند کار آسانی نیست. از سوی دیگر در بورس همه روزه توصیه و سیگنال های خرید سهام شرکت ها از طرف افراد مختلف و از روش های مختلف به گوشمان می رسد. کانال های …

حق تقدم سهام چیست و چگونه آن را به اصول اولیه کانال صعودی سهام عادی تبدیل کنیم؟

حق تقدم سهام با توجه به درصد افزایش سرمایه، نوع افزایش سرمایه و تعداد سهامی که در آن سهم دارید متغییر است و همیشه با اضافه کردن حرف “ح” در انتهای نام سهم قابل شناسایی می باشد. در پاسخ به این سوال که حق تقدم سهام به چه کسانی تعلق می گیرد باید گفت که …

سهام جایزه شپنا | سهام جایزه شپنا چیست و کی به پرتفو اضافه میشود؟

سهام جایزه شپنا اخیرا به سهم شپنا اضافه شد و امکان خرید و فروش آن در حال حاضر برای سهامدارای سهم شپنا فراهم شده است. سهام جایزه به سهامی گفته می شود که بعد از افزایش سرمایه به سهامدارانی که در مجمع افزایش سرمایه، سهامدار آن شرکت بودند، تعلق می گیرد و بعد مدت زمانی …

سیگنال خرید و سبد سهام پیشنهادی – ۲۸ آذر ماه ۹۹

انتخاب چند سهم از صنعت های مختلف برای تشکیل سبد از میان بیش از ۷۰۰ نماد که در بورس و فرابورس معامله می شوند کار آسانی نیست. از سوی دیگر در بورس همه روزه توصیه و سیگنال های خرید سهام شرکت ها از طرف افراد مختلف و از روش های مختلف به گوشمان می رسد. کانال های …

سرمایه گذاری در بورس یا ارز دیجیتال سودده تر است؟

امروزه با توجه به سوددهی بازار ارزهای دیجیتال و همین طور بورس، سرمایه گذاران و فعالان بازار به دنبال پاسخ این سوال هستند که سرمایه گذاری در بورس یا ارز دیجیتال می تواند مناسب تر باشد؟ در پاسخ می توان گفت که هر شخصی جوابی که به سوال سرمایه گذاری در بورس یا ارز دیجیتال …

بهترین ترکیب اندیکاتور ها برای معاملات سودده بورسی

اندیکاتورهای مختلف به عنوان ابزارهای معاملاتی به حساب می آیند که اگر به صورت اصولی استفاده شوند، قطعا سیگنال های خرید و فروش خیلی خوبی را در اختیارتان قرار می دهد و با اندیکاتورهای دیگر نیز می توان تایید ورود و یا خروج را گرفت و قدرت روند را سنجید تا بتوانیم به صورت قطعی …

اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس چیست؟

اگر اخیرا وارد بورس شده اید و اصول اولیه سرمایه گذاری در بورس را نمی دانید و یا هنوز در بورس فعالیت ندارید و قصد دارید برای یادگیری مفاهیم اولیه بورس اقدام کنید، این مطلب برای شما نوشته شده است. سرمایه گذاری در بورس همواره به عنوان یکی از روش های کسب درآمد جانبی در …

سیگنال خرید و سبد سهام پیشنهادی – ۲۱ آذر ماه ۹۹

انتخاب چند سهم از صنعت های مختلف برای تشکیل سبد از میان بیش از ۷۰۰ نماد که در بورس و فرابورس معامله می شوند کار آسانی نیست. از سوی دیگر در بورس همه روزه توصیه و سیگنال های خرید سهام شرکت ها از طرف افراد مختلف و از روش های مختلف به گوشمان می رسد. کانال های …

سرمایه گذاری در بورس یا بانک بهتر است؟

این که سرمایه گذاری در بورس یا بانک بهتر است، مستقیما با میزان ریسک پذیری و سرمایه شما بستگی دارد. در واقع برای پول های کوچک، بانک نمی تواند گزینه مناسبی باشد، چرا که سودهای بانک در برابر بورس به صورت سالیانه اصلا قابل مقایسه نیست ولی اگر ریسک پذیری بسیار پایینی دارید و اصلا …

بهترین استراتژی معاملاتی در بورس کدام است؟

بهترین استراتژی معاملاتی در بورس چیست و چطور میتوان با رعایت اصول و قواعد آن، به کسب درآمدهای میلیونی از بورس پرداخت؟ شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که استراتژی معاملاتی در بورس به چه معناست و این کلمه را وقتی که می شنوید، چیکار باید اصول اولیه کانال صعودی بکنید؟! گفته شده است که هر …

سیگنال خرید و سبد سهام پیشنهادی – ۱۳ آذر ماه ۹۹

انتخاب چند سهم از صنعت های مختلف برای تشکیل سبد از میان بیش از ۷۰۰ نماد که در بورس و فرابورس معامله می شوند کار آسانی نیست. از سوی دیگر در بورس همه روزه توصیه و سیگنال های خرید سهام شرکت ها از طرف افراد مختلف و از روش های مختلف به گوشمان می رسد. کانال های …

اصول اولیه بازار های مالی چیست؟

خرید و فروش

اصول اولیه بازار اصول اولیه کانال صعودی های مالی چیست؟ بسیاری از معامله گران تازه کار در ابتدای ورود به بازار های مالی دوطرفه سردرگم میشوند که وقتی چیزی را نداریم چگونه می‌توانیم آن را بفروشیم ؟ خب برای مثال وقتی در بازار فارکس ارز مظنه یا دومین ارز را خرید کنید ، در اصل ارز پایه یا اولین ارز را خرید میکنید . اما در بحث سهام کمی متفاوت است دارایی که ندارید را بتوانند بفروشید . اینجا بحث سر این است که در اصل بروکر آن سهم یا کالا را به شما قرض میدهد تا بفروشید . بروکر از سرمایه شما دوباره آن سهم را خریداری کرده و موجودی خود را حفظ می‌کند. چون اساس معاملات آنلاین هستند به راحتی حتی می‌توانید اوراق بهادار دولتی را بفروشید تا در قیمت پایین تر خریداری کنید .

خرید و فروش در بازار فارکس

خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی

خریداران و فروشندگان در بازارهای مالی

یکی از مزیت های اصلی بازار های دوطرفه این است که به شما امکان سود در جهت صعودی یا نزولی بازار را فراهم می‌کند اما برای این موضوع باید اصول اولیه بازار های مالی را کاملا آگاه باشید .

خریداران

وقتی ما خریدار هستیم یعنی قصد داریم از افزایش قیمت ها سود کسب کنیم و تلاش می‌کنیم در قیمت پایین تر بخریم تا بتوانیم در قیمت بالاتر بفروشیم . برای مثال زمانی که روی جفت ارز EURUSD معامله خرید انجام می‌دهیم یعنی یورو را در مقابل دلار آمریکا خرید کرده ایم . در صورتی که ارزش یورو افزایش یابد می‌توانیم در قیمت بالاتری برای فروش در مقابل دلار عرضه کنیم .

فروشندگان

وقتی ما فروشنده هستیم یعنی قصد داریم از کاهش قیمت ها سود کسب کنیم و تلاش می‌کنیم در قیمت بالاتر تر بفروشیم تا بتوانیم در قیمت پایین تر بخریم . برای مثال زمانی که روی جفت ارز EURUSD معامله فروش انجام می‌دهیم یعنی یورو را در مقابل دلار آمریکا فروش کرده ایم . در صورتی که ارزش یورو کاهش یابد می‌توانیم در قیمت پایین تر برای خرید در مقابل دلار عرضه کنیم .

انواع سفارشات در بازار های مالی

انواع سفارشات در بازار های مالی

انواع سفارشات در بازار های مالی

برای ورود به اصول اولیه کانال صعودی معامله در بازار های مالی باید سفارش خود را در بروکر ثبت کنیم. بروکر های مختلف خدمات مختلفی عرضه می‌کنند که بسته به نیاز معاملاتی خود میتوایم از آنها استفاده کنیم . برخی از سفارشات به صورت لحظه‌ ای و برخی دیگر به صورت مدت دار و محدود ثبت می‌شوند . در معاملات سفارشی هر زمان که معامله را ثبت کنیم بروکر درخواست شما را انجام خواهد داد اما در معاملات محدود شده ، بروکر نسبت به درخواست شما عمل خواهد کرد .‌برای مثال قیمت لحظه ای طلا ۱۸۰۰ دلار است و شما قصد دارید زمانی که قیمت طلا به ۱۷۵۰ دلار رسید خرید کنید . در معامله خود به بروکر درخواست می‌دهید زمانی که قیمت طلا به ۱۷۵۰ دلار رسید معامله من را انجام بده .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.