همبستگی منفی یا معکوس


همبستگی منفی یا معکوس

ویدیو: تابع افزایش و کاهش | چه چیزی یکنواخت هستند

محتوا

رابطه یکنواخت رابطه ای است که یکی از موارد زیر را انجام می دهد: (1) با افزایش مقدار یک متغیر، مقدار متغیر دیگر نیز افزایش می یابد، OR، (2) با افزایش مقدار یک متغیر، مقدار متغیر دیگر افزایش می یابد. کاهش می دهد.

یک رابطه یکنواخت چگونه به نظر می رسد؟

در یک رابطه یکنواخت، متغیرها همبستگی منفی یا معکوس تمایل دارند در یک جهت نسبی حرکت کنند، اما نه لزوما با یک نرخ ثابت. . روابط خطی نیز یکنواخت هستند. برای مثال، رابطه نشان داده شده در نمودار 1 هم یکنواخت و هم خطی است.

رابطه غیر یکنواخت چیست؟

اگر دو متغیر به طور کلی در یک جهت تغییر نکنند، گفته می شود که یک رابطه غیر یکنواخت دارند. . و در اینجا مثال دیگری از رابطه غیر یکنواخت بین دو متغیر است: با افزایش مقدار x، مقدار y گاهی افزایش می یابد، اما گاهی اوقات مقدار y کاهش می یابد.

چگونه متوجه می شوید که یک رابطه یکنواخت است؟

برای تعیین اینکه چقدر یک رابطه یکنواخت بین داده های دو متغیر وجود دارد و این رابطه در چه جهتی است، باید یک آزمون همبستگی رتبه-ترتیب اسپیرمن را انجام دهید. اگر نمودار پراکندگی داده‌های شما را خطی و یکنواخت نشان می‌دهد، می‌توانید آزمون همبستگی پیرسون را انجام دهید.

منظور از رابطه خطی چیست؟

رابطه خطی (یا ارتباط خطی) یک اصطلاح آماری است که برای توصیف رابطه مستقیم بین دو متغیر استفاده می شود. روابط خطی را می توان در قالب گرافیکی یا معادله ریاضی به شکل y = mx + b بیان کرد.

همبستگی اسپیرمن توضیح داده شد (مفروضات آزمون شامل)

مثالی از رابطه خطی چیست؟

روابط خطی مانند y = 2 و y = x همگی به صورت خطوط مستقیم نمودار می شوند. هنگام ترسیم نمودار y = 2، یک خط به صورت افقی در علامت 2 در محور y مشاهده می کنید. هنگام ترسیم نمودار y = x، یک خط مورب دریافت می کنید که از مبدا عبور می کند.

انواع روابط خطی چیست؟

سه شکل اصلی معادلات خطی وجود دارد: شکل نقطه-شیب، فرم استاندارد و شکل شیب-برق.

اگر همبستگی منفی یا معکوس داده های شما از رابطه یکنواخت پیروی کنند، از کدام معیار رابطه استفاده می شود؟

همبستگی اسپیرمن قدرت و جهت ارتباط یکنواخت بین دو متغیر را اندازه گیری می کند. یکنواختی نسبت به رابطه خطی «کمتر محدودکننده» است.

چگونه یکنواختی را آزمایش می کنید؟

تست توابع یکنواخت بیان می کند: فرض کنید یک تابع در [a, b] پیوسته است و در (a, b) قابل تمایز است. اگر مشتق برای تمام x در (a, b) بزرگتر از صفر باشد، آنگاه تابع در [a, b] افزایش می یابد. اگر مشتق برای تمام x در (a, b) کمتر از صفر باشد، آنگاه تابع در [a, b] کاهش می یابد.

همبستگی ساده چیست؟

همبستگی ساده معیاری است که برای تعیین قدرت و جهت رابطه بین دو متغیر X و Y استفاده می‌شود. یک ضریب همبستگی ساده می‌تواند از 1- تا 1 متغیر همبستگی منفی یا معکوس باشد. با این حال، مقادیر حداکثر (یا حداقل) برخی از همبستگی‌های ساده نمی‌توانند به آن برسند. وحدت (یعنی 1 یا -1).

الگوی یکنواخت چیست؟

یک الگوی داده از دست رفته به صورت یکنواخت گفته می شود اگر متغیرهای Yj را بتوان به گونه ای مرتب کرد که اگر Yj وجود نداشته باشد، همه متغیرهای Yk با k>j نیز گم شده اند. به عنوان مثال، در مطالعات طولی با ترک تحصیل همبستگی منفی یا معکوس این اتفاق می افتد. اگر الگوی یکنواخت نباشد به آن غیر یکنواخت یا کلی می گویند.

تابع غیر یکنواخت چیست؟

تعریف: تابع غیر یکنواخت تابعی است که مشتق اول آن علائم را تغییر می دهد. بنابراین، برای مدتی در حال افزایش یا کاهش است و در یک مکان متفاوت رفتار متضادی از خود نشان می دهد. تابع درجه دوم y = x2 یک مثال کلاسیک از یک تابع غیر یکنواخت ساده است.

آیا رابطه خطی می تواند مثبت باشد؟

شیب یک خط در مورد رابطه خطی بین دو متغیر بسیار توضیح می دهد. اگر شیب مثبت باشد، یک رابطه خطی مثبت وجود دارد، یعنی با افزایش یکی، دیگری افزایش می یابد. . اگر شیب 0 باشد، با افزایش یکی، دیگری ثابت می ماند.

منحنی یکنواخت چیست؟

یک منحنی یکنواخت

ما می گوییم گراف aa یکنواخت است اگر نمودار هرگز کاهش پیدا نکند یا هرگز افزایش نیابد. می توان گفت که نمودارهای یکنواخت ما یا کاهش می یابد (غیر افزایشی) یا افزایش می یابد (غیر کاهشی). به عنوان مثال، نمودار y = 3x. یکنواخت است زیرا به همبستگی منفی یا معکوس طور مداوم در حال افزایش است.

تفاوت بین همبستگی اسپیرمن و پیرسون چیست؟

همبستگی پیرسون رابطه خطی بین دو متغیر پیوسته را ارزیابی می کند. . ضریب همبستگی اسپیرمن بر اساس مقادیر رتبه بندی شده برای هر همبستگی منفی یا معکوس متغیر به جای داده های خام است. همبستگی اسپیرمن اغلب برای ارزیابی روابط شامل متغیرهای ترتیبی استفاده می شود.

آیا یک تابع یکنواخت است؟

یکنواختی تابع به افزایش یا کاهش بودن تابع اشاره دارد. وقتی یک تابع در کل دامنه خود افزایش یا در کل دامنه خود کاهش می یابد، می گوییم که تابع یکنواخت است. می‌توانیم با مشاهده نمودار یک تابع مشخص کنیم که یکنواخت است یا می‌توانیم مشتق آن را بررسی کنیم.

آیا سهمی یکنواخت است؟

یک تابع می تواند در محدوده ای از t یکنواخت باشد بدون اینکه همه جا یکنواخت باشد. به عنوان مثال، تابع مربع (مربع، سهمی) t 2 افزایش یکنواخت برای t > است 0.

آیا سینکس یکنواخت است؟

نه یکنواخت نیست.

نوع همبستگی چیست؟

معمولاً در آمار، چهار نوع همبستگی را اندازه گیری می کنیم: همبستگی پیرسون، همبستگی رتبه کندال، همبستگی اسپیرمن و همبستگی نقطه-بیسریال.

5 نوع همبستگی چیست؟

 • همبستگی مثبت، منفی یا صفر:
 • همبستگی خطی یا منحنی:
 • روش نمودار پراکندگی:
 • ضریب همبستگی لحظه محصول پیرسون:
 • ضریب همبستگی رتبه اسپیرمن:

چگونه می توان فهمید که یک همبستگی معنی دار است؟

برای تعیین اینکه آیا همبستگی بین متغیرها معنادار است، p-value را با سطح معناداری خود مقایسه کنید. معمولاً سطح معنی داری (که با α یا آلفا مشخص می شود) 0.05 به خوبی کار می کند. α 0.05 نشان می‌دهد که خطر نتیجه‌گیری از وجود همبستگی - زمانی که واقعاً همبستگی وجود ندارد - 5٪ است.

چه نوع رابطه ای بین دو متغیر وجود دارد؟

رابطه بین دو متغیر را همبستگی آنها می گویند.

رابطه خطی ضعیف چیست؟

علامت ضریب همبستگی خطی جهت رابطه خطی بین x و y را نشان می دهد. هنگامی که r (ضریب همبستگی) نزدیک 1 یا -1 باشد، رابطه خطی قوی است. وقتی نزدیک 0 باشد، رابطه خطی ضعیف است.

رابطه غیرخطی منفی چیست؟

یک رابطه منفی یا معکوس را می توان با یک منحنی رو به پایین نشان داد. برخی از روابط خطی و برخی غیرخطی هستند. ما یک رابطه خطی را با منحنی که شیب آن ثابت است نشان می دهیم. یک رابطه غیر خطی با منحنی که شیب آن تغییر می کند نشان داده شده است.

آشنایی با همبستگی در بازار

همبستگی در بازار

سلام. با قسمتی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی در خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی این مجموعه هستیم. در این قسمت از سری مقالات آموزشی سایت قصد داریم به بررسی همبستگی در بازار که عموما بین شاخص‌ها و ارز‌های مختلف در بازار وجود دارد صحبت کنیم و بررسی کنیم که آگاهی به این موضوع چگونه می‌تواند برای معامله‌گران مفید بوده و راندمان یا بازدهی کار آن‌ها را افزایش دهد. با ما همراه باشید.

همبستگی در بازارهای مالی چیست و چه اهمیتی دارد؟

به طور کلی به عنوان یک معامله‌گر که در حال یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس و مباحث فاندامنتالی بازار هستید باید بدانید که عموما در تمامی بازارهای مالی مانند جفت ارزها، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و …. مفهومی به نام همبستگی در بازار یا Correlation وجود دارد که باعث می‌شود صعود یا نزول یک شاخص یا ارز، روی صعود یا نزول یک شاخص یا ارز دیگر تاثیر گذار باشد.

به طور کلی نسبت همبستگی یا Correlation در بازارهای مالی معمولا با یک عدد بین منفی یک تا مثبت یک و یا به صورت درصدی نمایش داده می‌شود. برای درک بهتر این موضوع به مثال‌های زیر توجه نمایید:

 • مثلا فرض کنید که میزان همبستگی دو ارز دیجیتال را محاسبه کرده‌اند و می‌گویند میزان همبستگی آن‌ها 0.8 می‌باشد. همانطور که می‌بینید این مقدار یک عدد مثبت است، بنابراین هنگامی که ارز دیجیتال اول در یک روند صعودی قرار بگیرد، احتمال بالایی وجود دارد که ارز دوم نیز در روند صعودی قرار بگیرد، چرا که میزان همبستگی این دو ارز بر اساس آمار ارائه شده مثبت، و مقدار نسبتا زیادی را نشان می‌دهد. مثلا اگر نمودار قیمتی بیتکوین و اتریوم را مورد بررسی قرار دهید متوجه می‌شوید که معمولا زمانی که نمودار بیت کوین مثبت است، نمودار اتریوم نیز روندی صعودی دارد و این موضوع نشان دهنده این است که این دو با یکدیگر همبستگی مثبت دارند.
  نکته: هنگامی که همبستگی دو ارز مثبت یک یا صد در صد باشد یعنی نمودار قیمتی ارز دوم دقیقا عملکردی مانند نمودار ارز اول دارد.
 • فرض کنید میزان همبستگی دو ارز عددی نزدیک به صفر می‌باشد. این موضوع بدان معنی است که روندهای حرکتی ارز اول ارتباط زیادی به روند حرکتی ارز دوم ندارد و هر کدام از این دو ارز می‌توانند متفاوت از دیگری رفتار کنند.
 • با توجه به دو نکته بالا طبیعتا اگر همبستگی دو ارز یا شاخص عددی منفی باشد یعنی نمودار قیمتی این دو ارز یا شاخص دارای عملکردی معکوس دیگری می‌باشند. حال هر چه این میزان Correlation به عدد منفی یک نزدیک‌تر باشد، عملکرد معکوس این دو نمودار نیز با احتمال بالا‌تری رخ خواهد داد.

آشنایی با همبستگی در بازار

نحوه محاسبه همبستگی در بازار

به طور کلی نحوه دستیابی به میزان همبستگی نمودارها در بازارهای مالی روش‌های مختلفی دارد که ساده‌ترین آن‌ها جست و جو در گوگل و پیدا کردن سایت‌هایی است که نمودار همبستگی بسیاری از ارزها و شاخص‌های بازار را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهند. اما اگر به هر دلیل نتوانستید همبستگی نمودار‌های قیمتی مورد نظر خود را پیدا کنید می‌توانید برای محاسبه این موضوع از نرم‌افزار اکسل و فرمول CORREL استفاده کنید. برای این کار کافیست قیمت دو نمودار مورد نظر خود را در یک بازه زمانی مشخص در دو ردیف از سلول‌های اکسل وارد کرده و به کمک تابع CORREL میزان همبستگی آن‌ها را محاسبه کنید.

اهمیت آگاهی به همبستگی نمودارهای قیمتی

حال که با مفهوم همبستگی ارزها آشنا شدید شاید برایتان سوال شده باشد که اهمیت آگاهی داشتن نسبت به این پارامتر چیست و این موضوع چه کمکی به معامله‌گران و تریدرهایی که در حال برداشت قدم‌های ابتدای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس هستند می‌کند؟

به طور کلی آگاهی داشتن نسبت به همبستگی در بازار به شما کمک می‌کند تا در قدم اول درک بهتری نسبت به تغییرات قیمت در نمودارهای مختلف داشته باشید و در قدم بعدی به شما کمک می‌کند تا انتخاب هوشمندانه‌تری برای انتخاب چارت‌های مختلف و معامله روی آن‌ها داشته باشید. به عنوان مثلا هنگامی که شما روی دو نمودار با ضریب همبستگی بسیار بالا (چه مثبت و چه منفی) معامله می‌کنید در حقیقت چون این دو نمودار رفتاری مشابه هم دارند تقریبا نقاط ورود و خروج شما نیز همزمان خواهد بود و این موضوع می‌تواند بازدهی عملیات معامله‌گری شما را کاهش دهد. از طرفی چون این دو نمودار با یکدیگر همبستگی بالایی دارند شما می‌توانید با تحلیل و بررسی هر یک از این دو نمودار درک بهتری نسبت به عملکرد نمودار دیگر نیز پیدا کنید.

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزشی آکادمی ترید دکتر رضا رضایی نیز در همین نقطه به پایان می‌رسد. در قسمت بعدی مقالات به بررسی یکی دیگر از مفاهیم کاربردی و مفید در بازارهای مالی خواهیم پرداخت.

به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران می‌باشد.

همبستگی منفی یا معکوس

زمینه و هدف: رویارویی با استرس از جمله مسائلی است که با توجه به منبع استرس و میزان استرس ادراک‌شده فرد همبستگی منفی یا معکوس در دوره نوجوانی، اهمیت خاصی پیدا می‌کند. در این پژوهش همبستگی بین منابع استرس، استرس ادراک‌شده و سبک‌های مقابله‌ای در دانش‌آموزان مقطع دبیرستان بررسی گردید.

روش بررسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی، از نوع همبستگی انجام شد. نمونه پژوهش شامل 575 دانش‌آموز دبیرستانی خانواده‌های کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال تحصیلی 1394-1393 بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس همبستگی منفی یا معکوس منابع استرس، مقیاس استرس ادراک‌شده و مقیاس سبک‌های مقابله تهران استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: در این مطالعه، 50% دانش‌آموزان دارای استرس ادراک‌شده بالاتر از نقطه برش بودند. منابع استرس دانش‌آموزان، استرس‌های مربوط به مدرسه و بلوغ بود. بین روش مقابله مسئله‌مدار با استرس ادراک‌شده، همبستگی مثبت و بین روش مقابله‌ای مسئله‌مدار با استرس مرتبط به مدرسه و بلوغ، همبستگی منفی و معکوس وجود داشت. بین روش مقابله‌ای هیجان‌محور مثبت با استرس ادراک‌شده، همبستگی مثبت و بین روش مقابله هیجان‌محور مثبت و استرس مربوط به مدرسه، بلوغ، خانواده و همسالان، همبستگی معنی‌داری وجود نداشت. بین روش مقابله‌ای هیجان‌محور منفی با استرس مربوط به مدرسه، بلوغ و همسالان، همبستگی مثبت بود.

 • با توجه به نتایج این مطالعه، شدت همبستگی قابل‌توجه نیست و نمی‌توان با این مقدار همبستگی، رابطه قابل‌ملاحظه‌ای بین متغیرها یافت. لذا پیشنهاد می‌شود تحقیقات وسیع‌تری برای بررسی رابطه بین این متغیرها صورت گیرد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Asghari F, Dehghani Y, Aslani K, Abbasi M. An Investigation of the Correlation among Sources of Stress, Perceived Stress, and Coping styles in High School Students. Qom Univ Med Sci J. 2016; 10 (5) :84-92
URL: http://journal.muq.ac.ir/article-1-1025-fa.html

اصغری فرهاد، دهقانی یوسف، اصلانی خالد، عباسی مسلم. بررسی همبستگی بین منابع استرس، استرس ادراک‌شده و سبک‌های مقابله‌ای در دانش‌آموزان دبیرستانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 1395; 10 (5) :92-84

فارکس حرفه ای

همبستگی منفی در پرتفوی اکسپرت آپشن: همبستگی منفی در واقع رابطه‌ای بین دو متغیر است که در آن یک متغیر افزایش پیدا کرده و دیگری کاهش پیدا می‌کند و برعکس. در علم آمار، یک همبستگی منفی کامل، با مقدار -1 نمایش داده می‌شود.

شارژ و برداشت ریالی - همبستگی منفی در پرتفوی اکسپرت آپشن - صرافی آنلاین تاپ چنج - قیمت دلار تاپ چنج - حداقل واریز و سرمایه گذاری بروکر expertoption اکسپرت

یک همبستگی منفی کامل به این معنا است که رابطه‌ای بین دو متغیر، در 100 درصد مواقع منفی است (همبستگی منفی در پرتفوی اکسپرت آپشن).

درک بهتر همبستگی منفی

همبستگی منفی یا همبستگی معکوس در واقع رابطه‌ی بین دو متغیر است که آنها در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند. اگر متغیر X و Y دارای همبستگی منفی باشند،‌ با افزایش ارزش X، متغیر Y کاهش پیدا خواهد کرد.

مقدار و شدتی که یک متغیر نسبت به متغیر دیگر حرکت می‌کند ،‌ توسط ضریب همبستگی اندازه‌گیری می‌شود که قدرت همبستگی بین دو متغیر را محاسبه می‌کند.

برای مثال، اگر متغیرهای X و Y دارای ضریب همبستگی 0.1- باشند ، دارای همبستگی منفی ضعیفی هستند اما اگر دارای ضریب همبستگی 0.9- باشند، همبستگی منفی بسیار قدرتمند است.

هر چقدر همبستگی منفی بیشتر باشد، ضریب همبستگی به عدد -1 نزدیک‌تر خواهد بود (همبستگی منفی در پرتفوی اکسپرت آپشن).

بر همین اساس، دو متغیری که دارای ضریب همبستگی +1 باشند، دارای همبستگی مثبت کامل هستند. در حالی که ضریب همبستگی 0 نشان‌دهنده‌ی عدم همبستگی دو متغیر است.

ثبت نام در سایت اکسپرت آپشن - همبستگی منفی در پرتفوی اکسپرت آپشن - شارژ و برداشت ریالی - احساسات بازار - مدیریت ریسک باینری آپشن - شرکت تاپ چنج

اهمیت همبستگی منفی

مفهوم همبستگی منفی، برای ساخت پرتفوی کلیدی است. همبستگی منفی بین بخش‌ها و انواع ابزارهای معاملاتی اجازه می‌دهد تا یک پرتفوی متنوع که بهتر می‌تواند در مقابل نوسانات بازار مقاومت کند، بسازید.

همبستگی منفی بلندمدت بین سهام و اوراق قرضه را در نظر بگیرید. سهام معمولا در حین عملکرد قدرتمند اقتصادی، از اوراق قرضه بهتر عمل می‌کند (همبستگی منفی در پرتفوی اکسپرت آپشن).

اما با کند شدن اقتصاد و کاهش یافتن نرخ بهره توسط بانک مرکزی برای بهبود اقتصاد، اوراق قرضه می‌توانند از سهام عملکرد بسیار بهتری داشته باشند.

پیش بینی آینده یک رمز ارز بر اساس رمز ارز دیگر/ همبستگی یا (Correlation) چیست؟

درک اینکه بتوانیم بر اساس حرکت یک رمز ارز، حرکت رمز ارز دیگر را پیش بینی کنیم می تواند برای یک معامله گر بسیار جذاب باشد. در همبستگی منفی یا معکوس علم اقتصاد سنجی، آمار و دیگر مدل‌های تخمین و همچنین بازارهای مالی مفهومی به نام Correlation وجود دارد که بر اساس آن ارتباط یا عدم ارتباط بین دو متغیر مورد بررسی قرار می گیرد. هدف از نگارش این گزارش بررسی مفهوم همبستگی با ذکر چند مثال در حوزه رمز ارز است.

پیش بینی آینده یک رمز ارز بر اساس رمز ارز دیگر/ همبستگی یا (Correlation) چیست؟

اقتصاد آنلاین- شیرکو سهرابی ؛ به طور کلی به عنوان یک معامله‌گر که در حال یادگیری تحلیل تکنیکال و مباحث فاندامنتالی بازار هستید باید بدانید که عموما در تمامی بازارهای مالی مانند جفت ارزها، شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و …. مفهومی به نام همبستگی در بازار یا Correlation وجود دارد که باعث می‌شود صعود یا نزول یک شاخص یا ارز، روی صعود یا نزول یک شاخص یا ارز دیگر تاثیر گذار باشد.

به طور کلی نسبت همبستگی یا Correlation در بازارهای مالی معمولا با یک عدد بین همبستگی منفی یا معکوس منفی یک تا مثبت یک و یا به صورت درصدی نمایش داده می‌شود. برای درک بهتر این موضوع به مثال‌های زیر توجه کنید:

 1. فرض کنید که میزان همبستگی دو ارز دیجیتال را محاسبه کرده‌اند و می‌گویند میزان همبستگی آن‌ها 0.8 است. همانطور که می‌بینید این مقدار یک عدد مثبت است، بنابراین هنگامی که ارز دیجیتال اول در یک روند صعودی قرار بگیرد، احتمال بالایی وجود دارد که ارز دوم نیز در روند صعودی قرار بگیرد، چرا که میزان همبستگی این دو ارز بر اساس آمار ارائه شده مثبت، و مقدار نسبتا زیادی را نشان می‌دهد. مثلا اگر نمودار قیمتی بیت‌کوین و اتریوم را مورد بررسی قرار دهید متوجه می‌شوید که معمولا زمانی که نمودار بیت کوین مثبت است، نمودار اتریوم نیز روندی صعودی دارد و این موضوع نشان دهنده این است که این دو با یکدیگر همبستگی مثبت دارند.

نکته: هنگامی که همبستگی دو ارز مثبت یک یا صد در صد باشد یعنی نمودار قیمتی ارز دوم دقیقا عملکردی مانند نمودار ارز اول دارد.

 1. فرض کنید میزان همبستگی دو ارز عددی نزدیک به صفر باشد. این موضوع بدان معنی است که روندهای حرکتی ارز اول ارتباط زیادی به روند حرکتی ارز دوم ندارد و هر کدام از این دو ارز می‌توانند متفاوت از دیگری رفتار کنند.
 2. با توجه به دو نکته بالا طبیعتا اگر همبستگی دو ارز یا شاخص عددی منفی باشد یعنی نمودار قیمتی این دو ارز یا شاخص دارای عملکردی معکوس دیگری است. حال هر همبستگی منفی یا معکوس چه این میزان Correlation به عدد منفی یک نزدیک‌تر باشد، عملکرد معکوس این دو نمودار نیز با احتمال بالا‌تری رخ خواهد داد.

باتوجه به مثال بالا دریافتیم که منظور از همبستگی در بازار رمز ارز میزان اثر پذیری یک رمز ارز از رمز ارز دیگر است.

نحوه محاسبه همبستگی در بازار

به طور کلی نحوه دستیابی به میزان همبستگی نمودارها در بازارهای مالی روش‌های مختلفی دارد که ساده‌ترین آن‌ها جست و جو در گوگل و پیدا کردن سایت‌هایی است که نمودار همبستگی بسیاری از ارزها و شاخص‌های بازار را به صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهند. اما اگر به هر دلیل نتوانستید همبستگی نمودار‌های قیمتی مورد نظر خود را پیدا کنید می‌توانید برای محاسبه این موضوع از نرم‌افزار اکسل و فرمول CORREL استفاده کنید. برای این کار کافیست قیمت دو نمودار مورد نظر خود را در یک بازه زمانی مشخص در دو ردیف از سلول‌های اکسل وارد کرده و به کمک تابع CORREL میزان همبستگی آن‌ها را محاسبه کنید.

بهترین کار برای پیدا کردن میزان همبستگی رمز ارزها بهتر است با فیلتر شکن به سایت معتبر Cryptpwatch سر بزنید و مطالب شکل زیر بر روی ایکون Correlation کلیک کنید.

WhatsApp Image 2021-12-01 at 3.04.08 PM

با کلیک روی قسمت Correlation صفحه زیر برای شما باز می شود .

WhatsApp Image 2021-12-01 at 3.04.16 PM

طبق شکل بالا همان طور که گفته شد همبستگی بین -1 و +1 برای شما نشان داده شده است که منفی 1 یعنی رابطه کاملا برعکس و مثبت یک نشان از ارتباط مستقیم دو رمز ارز دارد. نکته جالب تر این است که شما می توانید این کار را برای هر بازه زمانی از 1 ساعته گرفته تا یک ماهه انجام دهید.

اهمیت آگاهی به همبستگی نمودارهای قیمتی

حال که با مفهوم همبستگی ارزها آشنا شدید شاید برایتان سوال شده باشد که اهمیت آگاهی داشتن نسبت به این پارامتر چیست و این موضوع چه کمکی به معامله‌گران و تریدرهایی که در حال برداشت قدم‌های ابتدای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس هستند می‌کند؟

به طور کلی آگاهی داشتن نسبت به همبستگی در بازار به شما کمک می‌کند تا در قدم اول درک بهتری نسبت به تغییرات قیمت در نمودارهای مختلف داشته باشید و در قدم بعدی به شما کمک می‌کند تا انتخاب هوشمندانه‌تری برای انتخاب چارت‌های مختلف و معامله روی آن‌ها داشته باشید. به عنوان مثال هنگامی که شما روی دو نمودار با ضریب همبستگی بسیار بالا (چه مثبت همبستگی منفی یا معکوس و چه منفی) معامله می‌کنید در حقیقت چون این دو نمودار رفتاری مشابه هم دارند تقریبا نقاط ورود و خروج شما نیز همزمان خواهد بود و این موضوع می‌تواند بازدهی عملیات معامله‌گری شما را کاهش دهد. از طرفی چون این دو نمودار با یکدیگر همبستگی بالایی دارند شما می‌توانید با تحلیل و بررسی هر یک از این دو نمودار درک بهتری نسبت به عملکرد نمودار دیگر نیز پیدا کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.