بیش‌ فروش چیست ؟


داشتن سرمایه کافی برای ساخت می تواند یکی از عمده دلایل مثبت برای موفقیت پروژه های شخصی ساز باشد.

بیع سلف

بیع سلف به معامله‌ی کالای مدّت‌دار به بهای نقد گفته می شود. از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است. به بیع سلف، بیع محاویج، پیش فروش، سلف و سلم نیز گفته می شود.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف

[ویرایش]
در بیع سلف برخلاف بیع نسیه، کالا، مدّت‌دار است (کلی در ذمه) لیکن بهای آن نقد پرداخت می‌گردد، مانند آنکه کشاورزی یک تن گندم را- که یک ماه بعد تحویل دهد- به صد هزار تومان نقد بفروشد. در معامله‌ی سلف، به خریدار «مسلم» به بهای پرداختی «مسلم»، به کالا «مسلم فیه» و به فروشنده «مسلم له» گفته می‌شود.

۲ - حکم بیع سلف

۳ - مورد عقد در بیع سلف

[ویرایش]
آنچه به سلف فروخته می‌شود و نیز بهای آن یا کالا است و یا پول. فروختن کالای سلفی در ازای پول و نیز عکس آن، یعنی فروختن پول سلفی در ازای کالا به اتفاق همه، همچنین بنابر مشهور فروختن کالای سلفی در برابر کالای نقدی- اعم از آنکه هر دو کالا از یک جنس باشند یا از دو جنس- جایز است.

۴ - بیع سلف در پول

[ویرایش]
لیکن فروختن پول سلفی در ازای پول در صورتی که هر دو از جنس طلا (دینار) و نقره (درهم) باشند جایز نیست؛ هرچند جنس پول با هم متفاوت باشد، مانند آنکه یکی از جنس طلا و دیگری از جنس نقره باشد. لیکن بیع سلف در پول از جنس اسکناس‌های رایج امروزی جایز است.

۵ - ارکان بیع سلف

[ویرایش]
معامله‌ی سلف، همچون دیگر معاملات، دارای سه رکن است.
۱)صیغه‌ی عقد (ایجاب و قبول): در بیع سلف، هریک از بیش‌ فروش چیست ؟ فروشنده یا خریدار می‌تواند‌ عهده‌دار ایجاب یا قبول باشد؛ ازاین‌رو، عقد به دو صورت قابل انشاء است:
نخست آنکه خریدار بگوید: این پول را می‌دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان کالا را به من تحویل دهی و فروشنده بگوید: پذیرفتم.
صورت دوم آن‌که فروشنده بگوید: این کالا را با این خصوصیت و ویژگی در ازای هزار تومان نقد به تو می‌فروشم که بعد از شش ماه آن را تحویل دهم و خریدار بگوید: قبول کردم.


تذکر: البتّه بنابر قول به صحت معاطات، بیع سلف بدون ایجاب و قبول نیز محقّق می‌شود؛ بدین‌گونه که خریدار به این قصد، پول را بدهد و فروشنده بگیرد.

۲)دو طرف عقد: دو طرف معامله در بیع سلف، همچون سایر عقود، باید دارای شرایطی از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و محجور نبودن باشند.
۳)عوضین (کالا و بهای آن).

۶ - شرایط بیع سلف

[ویرایش]
در معامله‌ی سلف، علاوه بر شرایط مطلق بیع، امور زیر شرط است:

۶.۱ - تعیّن کالا

ازاین‌رو؛
۱)کالایی که با وصف- به حدّی که جهالتش مرتفع گردد و به نایابی آن منجرّ نشود- تعیّن‌پذیر نباشد، سلف در آن صحیح نخواهد بود،

ولی سلف در کالاهایی مانند حبوبات، سبزیها و حیوانات که با توجّه به دو ویژگی یاد شده قابل تعیّن به وصف هستند صحیح است.


۲)شرط مرغوبیت یا نامرغوبیت کالا، جایز، بلکه نسبت به برخی اجناس، واجب است؛ لیکن شرط مرغوب‌تر یا نامرغوب‌تر به جهت تعیّن‌پذیر نبودن و وجود جهالت صحیح نیست.
برخی گفته‌اند: اگر مراد، نامرغوب‌تر یا مرغوب‌تر عرفی باشد، معامله صحیح است.
برخی دیگر قول به صحّت معامله‌ی سلف را در صورت شرط نامرغوب‌ترین، نیکو دانسته‌اند.

۶.۲ - پرداخت بهای کالا پیش از جدا شدن


۱) پرداخت بهای کالا پیش از جدا شدن فروشنده و خریدار از یکدیگر، شرط است و اگر قبل از پرداخت، از یکدیگر جدا شوند بر بطلان معامله، ادعای اجماع شده است. هرچند برخی در بطلان آن تأمّل و توقف کرده‌اند.


۲) اگر بخشی از بها قبل از جدا شدن، پرداخت گردد به همان نسبت، معامله صحیح است. البتّه گروهی تصریح کرده‌اند در صورت عدم کوتاهی هریک از فروشنده و خریدار در این امر (گرفتن یا دادن بعض بها)، هریک از آنان می‌تواند معامله را فسخ کند.

۶.۳ - معلوم بودن مقدار کالا


۱) معلوم بودن مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه در صورت پیمانه‌ای یا وزنی بودن آن. همچنین بهای کالا در صورتی که وزنی یا پیمانه‌ای باشد.

۶.۴ - معلوم بودن زمان تحویل کالا


زمان تحویل کالا باید معلوم باشد و چنانچه مدّت معلوم نباشد یا به‌گونه‌ای باشد که از حیث زیاده و نقصان، نوسان داشته باشد معامله باطل است.

۶.۵ - قدرت داشتن بر تحویل کالا در زمان مقرّر


بدین معنا که فروشنده برای تحویل، زمانی را معیّن کند که جنس در آن زمان- برحسب عادت- یافت شود و قابل تحویل باشد.

۶.۶ - معیّن بودن مکان تحویل کالا

۷ - فروش کالای خریداری شده به سلف، قبل از رسیدن اجل

[ویرایش]
۱) آیا فروختن کالای خریداری شده به سلف، قبل از رسیدن اجل آن صحیح است؟
بر عدم صحّت، ادّعای اجماع شده است؛ برخی قائل به صحّت شده‌اند. فروش کالای یاد شده پس از رسیدن اجل و پیش از تحویل گرفتن کالا به فروشنده‌ی قبلی جایز است؛ لیکن به دیگری، محلّ اختلاف می‌باشد.


۲) فروختن کالا قبل از تحویل آن- بنابر قول به جواز- مکروه است. برخی، کراهت را به کالایی که طعام باشد و برخی‌ دیگر به کالای وزنی و پیمانه‌ای، اختصاص داده‌اند.

۸ - فقدان صفت ذکر شده در کالای تحویلی

[ویرایش]
اگر کالای تحویلی از سوی فروشنده، فاقد صفت ذکر شده هنگام معامله و یا کمتر از آن مقدار باشد، قبول آن بر خریدار لازم نیست و اگر مطابق با صفت یا از نظر کیفیّت، مرغوب‌تر از آنچه مورد توافق قرار گرفته، باشد، قبول آن واجب است؛ لیکن اگر به لحاظ کمیت بیشتر باشد، قبول مقدار اضافی واجب نیست. برخی در هر دو صورت قائل به عدم وجوب قبول شده‌اند.

۹ - معیوب بودن کالای تحویلی

[ویرایش]
۱)کالای تحویلی اگر معیوب باشد خریدار می‌تواند آن را به فروشنده برگرداند و کالای سالم مطالبه کند.


۲)کالایی که زمان تحویل آن فرا رسیده لیکن به جهت پیدایی عارضی- همچون نایاب شدن- امکان تحویل آن نباشد، خریدار بین فسخ معامله و صبر تا زمان فراوانی و فراهم آمدن زمینه‌ی تحویل، مخیر است.

سرمایه گذاری در منطقه 22 تهران \\ پیش فروش های منطقه 22

امتیاز چیست (3 ) تعریف امتیاز چیست و امتیازها در مذاکره چگونه طبقه بندی می‌شوند؟ | متمم تعریفامتیازدرمذاکره پیش‌نیاز مطالعه این درس مطالعه‌ی درس نقطه شروع مذاکره از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس بتوانند امتیاز را در مذاکره تعریف کنند بتوانند امتیاز

چیست ؟ امتیازچیست؟ معمولا اعضای تعاونیهای یاد شده در بازار اقدام به فروش یا واگذاری حق عضویت خود به شخص دیگر که خریدار می باشد می نماید ، که از آن به عنوان امتیاز نام میبرند امتیاز چیست؟ سرمایه گذاری در منطقه خرید و فروش امتیاز تعاونی بیش‌ فروش چیست ؟ ها در منطقه امتیاز چیست؟ |

پیش فروش و امتیاز املاک دریاچه چیتگر 43 امتیاز چیست؟ با توجه به این که حجم عمده ساخت و ساز در منطقه توسط تعاونیها صورت می پذیرد، که عمدتا تعاونیها خاص دولتی و تعاونیهای شخصی می باشد تفاوت امتیاز و سهام چیست؟ | املاک صدف › درباره منطقه 9 6 تفاوت پیش خرید

اپارتمان به صورت امتیاز یا سهام در چیست؟ اگر در منطقه ۲۲ تهران بدنبال پیش خرید واحدهای مسکونی یا تجاری بوده باشید با واژه حق امتیاز انحصاری یا فرانچایز () چیست؟ پدیده فکر مهتر حقامتیازانحصارییاچیست؟ 3 ‎3 وقتی می پرسیم حق امتیاز انحصاری یا فرانچایز چیست، ممکن است

با با پرداخت هزینه و عقد قرارداد انحصاری شما می توانید از امتیاز استفاده از موارد امتیاز چیست | املاک ایران زمین امتیازچیست 4 به دلیل اینکه اکثر خریداران پیش فروش واحدهای تعاونی های مختلف منطقه ۲۲ این سوال برایشان پیش می آید که امتیاز چیست تیم پشتیبانی مسکن حق

امتیاز تجاری سیارک › کسب و کار › کارافرینی 6 در این مقاله ما به توضیح این موضوع می پردازیم که حق امتیاز چیست و داشتن یک حق امتیاز تجاری برای خود چه مزایا و معایبی دارد امتیاز خرید چیست؟ امتیازخریدچیست؟ امتیاز خرید، همان،طور که از نامش بر می آید، یک بن خرید

الکترونیکی است که پس از خرید هر کالا، در حساب شما منظور می شود در حقیقت شما پس از نخستین خرید از سایت گرفتن امتیاز برای کسب و کار چیست؟ مفاهیم اقتصادی علم را با لذت مفاهیمگرفتنامتیازبرایکسبوکارچیست؟ آیا وقتی که یک امتیاز (فرانچایز) را می خرید هنوز هم رئیس

خودتان هستید؟ مالکان دیگر رقبای شما هستند یا همکارانتان؟ آیا به مهارتهای خاصی برای اجرایی کردن یک معنی امتیاز | لغت‌نامه دهخدا امتیاز معنی واژهٔ امتیاز در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب چیست ‎| ‎ ‎چیست امتیاز کیفی تبلیغات گوگل یا چیست؟ | نوین 4 ‎9 9 7

امتیاز کیفی تبلیغات گوگل یا امتیازی است که به کیفیت و میزان مرتبط بودن کلمات کلیدی و تبلیغ گوگل داده می شود تا هزینه انواع برنامه‌های آموزش مداوم و نحوه تخصیص امتیاز چیست؟ دانشگاه علوم پزشکی بوشهراداره آموزش مداوم فرم ها سیستم ها اطلاعیه ها و سامانه ها و خدمات

معاونت مهمترین خطر سیم کارت‌های فروخته شده و یا سلب امتیاز شده چیست و چه 7 مهمترین خطر سیم کارت‌های فروخته شده و یا سلب

امتیاز شده چیست و چه راهکاری را پیشنهاد می دهید؟ یکی از چالش های فعلی کاربران تلفن همراه در کشور ، وجود سیمکارت سوالات متداول باشگاه مشتریان بانک ملت آیا باید برای کسب امتیاز فقط از اکسس کارت های ملت استفاده کرد؟ محاسبه امتیاز در باشگاه مشتریان بر اساس

شماره مشتری و با توجه به تراکنش های علت چیست؟ مفهوم امتیاز بنچ‌مارک انتوتو در ابزار اندرویدی شما چیست و چه قدر می‌توان 4 یکی از معروف‌ترین بنچ‌مارک‌های ابزارهای اندرویدی، است انتوتو به آزمایش بخش‌های مختلف سخت‌افزار پرداخته و در نهایت یک امتیاز کلی به آن امتیاز

(بهره) ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد امتیاز_(بهره) امتیاز به‌طور کلی عبارت است از برخوردار شدن شخصی خاص یا گروهی از اشخاص از مزیت و حقی که عموم افراد از آن بی بهره اند یا به آن دسترسی ندارند این اصطلاح در علوم چیست ‎| ‎ ‎چیست ‫امتیاز چیست‬‎ ‫امتیاز چیست‬‎ ‫امتیاز چیست‬‎ ‫امتیاز

چیست‬‎ ‫امتیاز چیست‬‎ ‫امتیاز چیست‬‎ امتیاز چیست امتیاز کیفیت در تبلیغات گوگل یا همان چیست؟ در این مقاله قصد دارم یا امتیاز کیفیت را کاملا توضیح دهم و تأثیر آن بر کیفیت تبلیغات گوگل را بررسی کنم هر جا نامی از می‌برم کارت امتیاز متوارن ( ) چیست؟ سابیو 76 ‎ 6 کارت امتیاز متوارن (

) یک ساختار مدیریتی است، برای آنکه تمام کارها و فعالیت هایتان در راستای رسیدن به اهداف و چشم انداز لوکال گاید گوگل چیست و چگونه امتیاز و سطح خود را بهبود دهیم پونه مدیا 366 ‎ لوکال گاید گوگل چیست به افرادی که در نقشه گوگل فعالیت هایی را سطوح اوکال گاید نحوه

دریافت امتیاز برای لوکال گاید حق امتیاز انحصاری یا فرانچایز | مهندس امیر ریاضی › مقالات 7 حق امتیاز انحصاری یا فرانچایز هنگامی که شما حق امتیاز انحصاری یک برند را دریافت می کنید در واقع شما حق استفاده از یک مهارت شما در چیست؟ مهاجرت به آمریکا؛ امتیازها و شرایط در طرح

جدید ترامپ چیست؟ | › اخبار › جهان 3 7 بر این اساس و در صورتی که طرح مذکور به تصویب کنگره برسد سالانه ۱۴۰ هزار روادید برای آنهایی که بیشترین امتیاز را به دست آورند صادر خواهد شد بآشگاه چیست؟ باشگاهچیست در ادامه این مطلب به بیان ساده روش‌های کسب امتیاز در

بآشگاه، توضیح اینکه امتیاز چیست و چگونه می‌توان امتیاز دریافت کرد، دریافت امتیاز چه اکسپرس اینتری کانادا چیست و محاسبه امتیاز آن برای مهاجرت به کانادا 4 6 7 اکسپرس اینتری کانادا چیست؟ بیش‌ فروش چیست ؟ اکسپرس اینتری یک روش برای ارائه درخواست ویزا و مهاجرت به کانادا است که به خلاصه

هم گفته رقابت تا بی نهایت؛ بالاترین امتیاز شما چیست؟ دیجیاتو رقابتتابینهایت؛بالاترینامتیازشما 4 رقابت تا بی نهایت؛ بالاترین امتیاز شما چیست؟ بازی هایی هستند که با ایجاد فضایی رقابتی شما را به کسب بالاترین امتیاز ممکن دعوت می کنند ?= 3 44 36 ?= 3 ‎ سوالات متداول بانک مهر

اقتصاد پرسشهایمتداول تفاوت رمز اینترنتی کارت ( رمز دوم ) و رمز اینترنت بانک چیست ؟ 6 از چه آیا امکان انتقال امتیاز تسهیلات از شعبه ای به شعبه دیگر در یک استان وجود دارد؟ ? 9773?= ? | 9 ' ' “” ? ? | | ( ) | ‎ ? – ? ( ) ? 7 ' ' & ? 9 ? ' ? | _ ( ? – 3669363 (* 9 امتیاز چیست حق

امتیاز چیست امتیاز آپارتمان چیست امتیاز زمین چیست امتیاز دهی قسمت زیادی از یک مذاکره چیست امتیاز تعاونی مسکن اخرین مرحله مذاکرات تجاری بین المللی امتیاز در جدول 3 4 6 7 9

بیش‌ فروش چیست ؟

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران درخصوص آگهی پیش‌فروش واکسن کووید ۱۹ در تهران توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش فانا، منان حاجی‌محمودی، معاون غذاودارو علوم پزشکی تهران درباره شایعات منتشر شده در خصوص پیش فروش واکسن کرونا در تهران، اظهار کرد: در حال حاضر مرکزی که اعلام کرده است واکسن کرونا را پیش فروش می کند، نشانی و آدرس دقیقی ندارد و غیر واقعی است.

او گفت: این موضوع تخلف بوده و حتی ممکن است قاچاق باشد که حتما مورد پیگیری و بررسی قرار خواهد گرفت. مردم نباید تحت تاثیر مکر و حیله سوء استفاده گران قرار بگیرند.

معاون غذاودارو علوم پزشکی تهران تصریح کرد: پیش فروش دارو و واکسن کرونا شایعه‌ای بیش نیست و تنها کار افراد سودجو است که بیش‌ فروش چیست ؟ با این کار می‌خواهند به منافع خود دست پیدا کنند.

پلیس فتای ناجا نیز در این خصوص اعلام کرده است: از زمان شیوع ویروس کرونا متاسفانه در مواردی شاهد آن بودیم که افراد سودجو با انتشار آگهی در فضای مجازی ادعای فروش دارو‌های مربوط به کرونا را داشتند.

این افراد از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شده اند، در بازجویی از آنان مشخص شد که یا دارویی که ادعا کرده بودند تقلبی و جعلی بوده یا اینکه اصلا دارویی در کار نبوده و صرفا به قصد سودجویی و کلاهبرداری دست به چنین اقدامی زده بودند.

مزایای قرارداد پیش فروش در پروژه های شخصی ساز چیست؟

پروژه شخصی ساز

شاید با این سوال اولین مطلبی که به ذهن مخاطب می رسد این باشد که پروژه شخصی ساز بیش‌ فروش چیست ؟ بیش‌ فروش چیست ؟ یعنی چه؟ همانطور که از نام شخصی ساز معلوم است یعنی پروژه ای که یک یا چند سرمایه گذار با مشارکت هم اقدام به ساخت یک برج یا مجموعه می کنند و این پروژه وابسته به هیچ ارگان نظامی یا دولتی نمی باشد.
در این پروژه ها اغلب سازنده یا به طور مستقل با سرمایه ای که دارد بدون عضوگیری شروع به ساخت می کند و یا قبل از شروع طی تبلیغات و معرفی سازه شروع به عضوگیری به تعداد واحدها می کند. داشتن سرمایه توسط سازنده یک نقطه مثبت برای پروژه محسوب می شود.
در پروژه های شخصی ساز معمولا سازنده قیمت تمام شده را محاسبه و به خریدار اعلام می کند، بدین صورت که سازنده مبلغ خرید زمین و هزینه جواز ساخت و همچنین کل هزینه ساخت از جمله انشعابات و سود خود و همچنین نرخ تورم را حساب کرده و تمام این هزینه ها را در طول ساخت پروژه به صورت اقساط از خریدار دریافت می کند.

داشتن سرمایه کافی برای ساخت می تواند یکی از عمده دلایل مثبت برای موفقیت پروژه های شخصی ساز باشد.

البته در بعضی مواقع هم وجود سرمایه کافی برای ساخت باعث می شود که سازنده واحدها را در زمان ساخت پیش فروش نکند بلکه به مرور زمان و با تصمیم گیری هیات مدیره و مدیریتی قوی برحسب نیاز بازار در زمان های معین اقدام به فروش واحدهای مختلف در طبقات و جهات مختلف بپردازد.
یکی دیگر از دلایلی که می توان به آن اشاره کرد به دلیل وجود سرمایه کافی سازنده امکان دپو کردن درصد زیادی از مصالح و تجهیزات ساختمانی برای ساخت پروژه وجود دارد، تمام این مسائل باعث می شود که پروژه کمتر درگیر تورم موجود در بازار شود، همین دلایل کافیست تا بتوان پروژه های شخصی ساز را از تعاونی ساز متمایز کرد.

توصیه مهم گروه مشاورین املاک ساتین به تمام کاربران گرامی:

البته در اینجا یک نکته مهم وجود دارد که در بعضی مواقع سازنده شخصی قبل از شروع هر کاری در مورد پروژه شروع به پیش فروش می کند که بر حسب تجربه می توان گفت این نوع پروژه دارای سرمایه اندکی هستند و بنا به عضوگیری اقدام به ساخت می کنند که در این مورد گروه مشاورین املاک ساتین توصیه می کنند قبل از پیش خرید قطعا از صحت و سلامت پروژه اطمینان حاصل کنید.

بیش‌ فروش چیست ؟

سمپاشی,از بین بردن حشرات,سمپاشی منازل

سمپاشی و ریشه کنی حشرات با استفاده از سموم ارگانیک

باز و بسته کردن قفل کودک ماشین لباسشویی در برند های مختلف

کاربردهای جالب تفاله قهوه که باعث میشود آن را دور نریزید

دلایل کم بودن شعله اجاق گاز و راه حل برای این مشکل

علت داغ شدن بدنه یخچال و راهکارهای برطرف کردن این مشکل

8 ترفند مهم برای افزایش طول عمر مفید یخچال و فریزر

پارچه های مناسب برای لباس مجلسی

بلیط آنلاین اتوبوس،متناسب با بودجه ای که میخوای!

گرونی ها کلافت کرده؟◀معرفی چند راهکار ساده برای پولسازی

بهترین روش برای فروش یا پیش فروش ساختمان‌های در حال ساخت چیست؟

خرید و فروش مسکن,خرید و فروش ساختمان,آژانس‌ املاک

مدیریت فروش یا پیش فروش ساختمان در حال ساختتان را در دست بگیرید، معرفی و تبلیغ آن را با هزینه بسیار ناچیز انجام دهید، مدیریت لحظه به لحظه آگهی در دستان شماست، بدون حضور فیزیکی یا برقراری تماس با مشتریان، اطلاعات مورد نیاز خریداران را توسط خودتان و بدون نگرانی از ارسال اطلاعات ناقص(توسط سایرین) در اختیار مشتریان قرار دهید.

مهم نیست شما چه نوع ساختمانی می‌سازید، درحال ساخت برج با امکانات فراوان یا مجتمع مسکونی و ممکن است سازنده ساختمان چند طبقه شخصی باشید.

به نظر شما اطلاعات ساختمان‌های در حال ساخت به چه شکلی به شما منتقل شود بهتر است؟

اطلاعات فروش ساختمان شما کجا قرار دارد؟

کدام آژانس‌ املاک اطلاعات ساختمان شما را به مشتریان منتقل می‌کند؟

با چه کیفیتی اطلاعات ساختمان شما به دیگران منتقل می‌شود؟

آیا اطلاعات مشاورین املاک از پروژه شما دقیق و بروز است؟

بهترین گزینه برای معرفی پروژه ساختمانی فقط خود شما هستید، اما شاید کمی دشوار به نظر برسد که شما مدیریت ساخت پروژه را در دست داشته باشید و همزمان جوابگوی سؤال های بیشمار مشتریان باشید.

بهترین پیشنهاد برای معرفی پروژه ساختمانی شما در دستان ماست!

شما می‌توانید در حالی که در حال ساخت پروژه ساختمانی هستید، به معرفی ساختمان و امکانات آن و همچنین به گزارش پیشرفت پروژه بپردازید، بدون آنکه بصورت فیزیکی ارتباط برقرار کرده باشید.

کافیست کانال تلگرام پروژه شما ایجاد شود و اطلاعات کامل پروژه شما درآن ثبت شود و متناسب با پیشرفت پروژه بروزرسانی شود.

لینک کانال تلگرام مرتبط با پروژه ساختمانی شما توسط ملک فروش به علاقمندان و جویندگان پروژه‌های ساختمانی معرفی میشود، و اطلاعاتی که شما ارسال می‌کنید به دست کاربران میرسد.

شما میتوانید با درج شماره تلفن خودتان در کانال ایجاد شده مستقیما فروش یا پیش فروش را به عهده بگیرید، یا با درج شماره تلفن مشاور املاکی که در نظر دارید مشتریان را به مشاور املاک یا دفتر فروشتان ارجاع دهید.

اگر برای پروژه ساختمانی شما وبسایت یا وبلاگی ایجاد شده میتوانید لینک آن را در ملک فروش ثبت کنید تا مشتریان ملک فروش از وبسایت پروژه شما بازدید کنند.

برای ثبت کانال تلگرام و وبسایت پروژه‌های ساختمانی اینجا کلیک کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.