کارگزار با خدمات کامل


سامانه مشاهده و فروش سهام عدالت

نمونه قرارداد خدمات گردشگری

قرارداد حاضر فی ما‌بین ………………… به نمایندگی آقای/خانم …………………… به شماره ملی…………………… نام پدر…………………… تلفن ………………… به نشانی ……………………………………… که ازین پس « شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی …. » نامیده خواهد شد، و ………………………به نمایندگی آقای/خانم ……………………… به شماره ملی …………………… نام پدر……………………تلفن …………………… به نشانی ……………………………………… که ازین پس « کارگزار (آژانس) » نامیده خواهد شد، به منظور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن ميباشند.

ماده 2- موضوع قرارداد

عبارتست از رزرو، صدور و فروش تور و بلیط و اخذ بهای آن بر اساس ضوابط و تعرفه های شرکت با کسب مجوز و اطلاع شرکت.

تبصره 1- تعیین میزان سهمیه بلیط برای کارگزار (آژانس) طبق ضوابط و قرارداد جداگانه خواهد بود.

ماده 3- مدت قرارداد

مدت این قرارداد از روز … ماه … سال … تا اطلاع ثانوی می باشد.

تبصره 2- لغو قرارداد در کارگزار با خدمات کامل هر زمان با توجه به مفاد قرارداد منوط به تسویه حساب کامل کارگزار (آژانس) با شرکت می باشد.

ماده 4- شروط قرارداد

4-1- در اجرای مفاد این قرارداد کارگزار (آژانس) ضمن ارائه و تحویل یک نسخه تصدیقی از مجوزهای مورد تاسیس سازمان ها و یا ارگان های ذیربط و ذیصلاح اعلام می دارد که از کلیه ضوابط، روش ها مقررات و دستورالعمل های متداول در صنعت حمل و نقل مسافر که توسط سایر آژانس های فروش بلیط (بند الف و ب) در داخل کشور مورد عمل می باشد مطلع بوده است و خود را مکلف به تبعیت و اجرای آنها می داند و ضمنا تایید می نماید که روش تنظیم گزارش فروش و نحوه پرداخت وجه به شرکت و جبران خسارت را مطالعه کرده و از مفاد آن بطور کافی و کامل آگاهی حاصل نموده است و با علم و اراده و با قصد قبول کارگزاری این قرارداد را امضا نموده است.

4-2- شرکت به منظور تسهیل همکاری به مقدار کافی اوراق صدور بلیط، واچر و … در اختیار کارگزار (آژانس) قرار خواهد داد.

4-3- شرکت موظف است تا با راه اندازی سیستم رزرواسیون آنلاین امکان خرید برای کارگزار را فراهم نماید.

4-4- شرکت موظف به امانت داری اطلاعات مسافر در راستای همکاری متقابل با کارگزار (آژانس) می باشد.

ماده 5- حدود اختیارات کارگزار (آژانس)

کارگزار (آژانس) به نمایندگی از طرف شرکت اجازه دارد در چهارچوب ضوابط اعلامی و موازین جاری مبادرت به فروش و صدور بلیط نماید و شرکت هیچ گونه تعهدی اعم از حقوقی و مدنی در خصوص پرسنل و یا وسایل کارگزار (آژانس) نداشته و نخواهد داشت.

ماده 6- تعهدات کارگزار (آژانس)

6-1- کارگزار (آژانس) مکلف و موظف است هنگامی مبادرت به صدور بلیط نماید که بوسیله شرکت، جا (صندلی در هواپیما) تایید شده باشد و کارگزار (آژانس) کد رزرو دریافت نماید.

6-2- کارگزار (آژانس) به هیچ وجه مجاز نیست تغییری در نرخ های اعلامی از سوی شرکت ایجاد کند و یا گرانتر از نرخ مصوب که در تعرفه های شرکت به اطلاع رسیده و بطور مرتب به کارگزار (آژانس) نیز ابلاغ شده و یا خواهد شد اقدام به فروش بلیط نماید.

6-3- کارگزار (آژانس) موظف است وجوه حاصل از فروش بلیط را به حساب اعلام شده از جانب شرکت واریز نماید. در صورت تاخیر در پرداخت شرکت حق خواهد داشت به ازا هر روز نیم درصد مبلغ واریز شده را بعنوان خسارت دریافت و همچنین شرکت اختیار دارد بدون نیاز به انجام تشریفات اداری و قضایی راسا از تضمین طرف قرارداد به اندازه طلب و خسارت وارد شده به تشخیص خود برداشت نماید.

6-4- کارگزاران (آژانس ها) ………… موظف هستند که وجوه حاصله از فروش بلیط و تور را با کسر کمسیون و در دوره های 7 روزه (هفتگی) حداکثر ظرف مدت 48 ساعت (دو روز کاری) به حساب شرکت واریز و تسویه نمایند و فیش واریزی را ضمیمه گزارش فروش یا مدرک مربوط, به مسئولین ذیربط شرکت تحویل نماید.

تبصره 3- چنانچه بدهی آژانس از مبلغ …… ریال افزایش یافت، آژانس موظف است بلافاصله کل مبلغ را با شرکت تسویه نماید.

6-5- کلیه اسناد و مدارک بلیط های مسافرتی و همچنین وجوه حاصل از فروش بلیط متعلق به شرکت نزد کارگزار (آژانس) امانی می باشد و به محض اینکه شرکت اسناد خود را مطالبه نماید کارگزار (آژانس) می بایست بلادرنگ آنها را مسترد نماید.

6-6- کلیه هزنیه های کارگزار (آژانس) اعم از هزینه های نرم افزار- سخت افزار- شبکه فروش بلیط- هزینه های پرسنلی- مالیات ها- حق و حقوق تامین اجتماعی و کارگزار با خدمات کامل سایر حقوق دولتی و هزینه های اداری-جاری- تبلیغات و کسور قانونی متعلق به کارمزد کلا به عهده کارگزار (آژانس) می باشد و ارزش افزوده از کمیسیون عودت داده می شود و شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به موارد مذکور و سایر هزینه های آنها نداشته و ندارد و تقبل نمی نماید.

6-7- کارگزار (آژانس) متعهد است کلیه اسامی مورد نظر را که درخواست رزرو می نماید کاملا طبق مندرجات کارت شناسایی مسافرین و رتبه بندی سنی با کارگزار با خدمات کامل توجه به شناسنامه مسافرین اعلام نماید. بدیهی است در غیر اینصورت و ایجاد مغایرت, جبران خسارت وارده به شرکت با تشخیص شرکت از لحاظ مبلغ و مسافر به عهده کارگزار (آژانس) می باشد.

در صورت درج تلفن کارگزار (آژانس) بجای تلفن مسافر و نیاز به اطلاع رسانی به مسافر به لحاظ تاخیر و یا تقدم زمان پرواز مندرج در بلیط، مسئولیت اطلاع رسانی متوجه کارگزار (آژانس) بوده و در صورت اعتراض مسافر کارگزار مسئول جبران خسارت احتمالی می باشد.

ماده 7- يكپارچگی قرارداد

قرارداد و پيوست های آن يك مجموعه جامع و يكپارچه اي را تشكيل می دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، کارگزار با خدمات کامل مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و كتبی) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

ماده 8- تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته کارگزار با خدمات کامل شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

ماده 10- فورس ماژور

هر کارگزار با خدمات کامل گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 11- تغيير نشانی طرفين قرارداد

هرگاه يكی از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، كليه نامه ها، اوراق و مكاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده 12- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

ماده 13- تعداد نسخ / امضای کارگزار با خدمات کامل طرفین/ تاریخ

این قرارداد در … ماده، در تاریخ ……… در شهر …… تنظیم و امضا گردید که دارای … نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضای طرفين ميرسد.

کارگزار با خدمات کامل

شنبه 26 شهریور 1401، 17 September 2022

لوگوی سایت

تور با خدمات کامل

تور با خدمات کامل

آفر تور های ملک بال تور های لحظه آخری تورهای اروپایی خدمات ویزای شنگن

30 اردیبهشت 1399 ساعت 17:01

31 اردیبهشت 1402

تهران-بلوار میرداماد-خ حصاری-مجتمع راز-طبقه2-واحد16

کارگزار تورهای فوق العاده

تورها با خدمات کامل
کارگزار ارزان استانبول
کارگزار ارزان وان ترکیه
کارگزار ارزان دبی
کارگزار ارزان مالزی
کارگزار ارزان هند
کارگزار ارزان باکو
کارگزار ارزان گرجستان
کارگزار ارزان مسقط عمان
کارگزار ارزان مشهد
کارگزار ارزان کیش

تور های لحظه آخری
تورهای اروپایی
خدمات ویزای شنگن ، کانادا و.

تهران-بلوار میرداماد-خ حصاری-مجتمع راز-طبقه2-واحد16
02122223088
09128496127 09121949636

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
برچسب ها:

درب ضد سرقت

بلیط هواپیما و قطار، هتل و تور

الی گشت بلیط هواپیما و قطار، هتل و تور رزرو و خرید آنلاین راهنمای سفر

بلیط هواپیما و قطار،.

مجری تورهای کانادا و اروپا

مجری تور داخلی و تور خارجی اخذ ویزای کانادا اخذ ویزای شینگن مجری تور انگلستان

مجری تورهای کانادا و.

 آفر ویژه تور لوکس کیش

شركت قصر مروارید آریا تورهای نورروزی و لحظه آخری با نرخ ویژه وقسطی تورهای ویژه خارجی

آفر ویژه تور لوکس ک.

آفر تور زمینی ارمنستان

تور ارزان ارمنستان تور نوروز ارمنستان کارگزار تور ارمنستان

آفر تور زمینی ارمنس.

آفر تورهای نوروزی اروپا

رها سیر تور لحظه آخری اروپا ارزان ترین نرخ تور و بلیط لحظه آخری

آفر تورهای نوروزی ار.

نرخ ویژه تورهای داخلی و خارجی

آژانس هواپیمایی فارمیس پرواز نرخ ویژه تورهاے داخلی کارگزار با خدمات کامل و خارجی تور کیش و مشهد از مبدا شهرستانها

نرخ ویژه تورهای داخل.

تور دیدیم ترکیه

تور نوروز ترکیه تور ارزان دیدیم قیمت تور تریکه

تور دیدیم ترکیه

تور زمینی وان ترکیه از مشهد

کاکتوس سير توس فروش بليت هواپيما داخلي و خارجي تور استثنایی جزیره کیش

تور زمینی وان ترکیه .

آفر تور تفلیس

آفر ویژه تور تفلیس تور لحظه آخری تفلیس تور نوروز تفلیس

آفر تور تفلیس

مجرى تورهاى خارجی

آژانس هواپيمايى سفرنامه ارزان‌ترین تور آفریقای جنوبی بالاترین خدمات پرواز قطر ایرویز هتل 5 ستاره

مجرى تورهاى خارجی

مجری مستقیم تورهای اروپا

ویزای شنگن و بیمه مسافرتی پرواز بین المللی تورکیش

مجری مستقیم تورهای ا.

تور لحظه آخری اقساطی

تور لحظه آخری از دم قسط مجری سفر کانادا و اروپا کلیه خدمات سفارت

تور لحظه آخری اقساطی

مجری تورهای ریلی و هوای مشهد

مهد امیران گشت مجری تورهای ریلی و هوای مشهد تورهای لحظه اخری دبی -استانبول

مجری تورهای ریلی و ه.

خرید تورهای لحظه آخری

دریافت بلیط آنلاین خرید آفر تور های مسافرتی تورهای مسافرتی ارزان

خرید تورهای لحظه آخر.

تور های لحظه آخری

آژانس آنوا سیر تهران بهترين مشاوره براي خريد پرواز ، هتل و تور نسبت به بودجه سفر را از ما بخواهيد

تور های لحظه آخری

آفر های ویژه تور های خارجی

آژانس مسافرتی کیوان پرواز آفر های ویژه تور تفلیس آفر های ویژه تور دبی آفر های ویژه تور باتومی

آفر های ویژه تور های.

تورهای ویژه لحظه آخری

تورهاي لحظه آخري آفرهای ویژه کلیه نرخ های تور با خدمات کامل

تورهای ویژه لحظه آخر.

بلیط تور های لحظه آخری

فروش بلیط های تخفیف دار فروش بلیط مسیر های خارجی رزرو خرید بلیط های خارجی

کارگزار با خدمات کامل

اوراق بهادار هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.

بورس کالا

در بورس کالای کارگزاری آریا نوین معاملات کالای پذیرفته شده در بورس را به راحتی انجام دهید و از مزایای آن بهره مند شوید.

ثبت نام غیرحضوری

جهت ثبت نهایی با مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) به کارگزاری مراجعه فرمایید.

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان کارگزاری آریا نوین با هدف توسعه خدمات از جمله : تخفیفات کارمزد، جوایز و . ایجاد گردیده است.

گزارشات و تحلیل ها

کارشناسان و متخصصان خبره کارگزاری آریانوین جدیدترین و کامل ترین تحلیل ها را به شما ارائه می دهند.

دوره های آموزشی

دوره های متنوع آموزشی ما، شامل آموزش به صورت صوتی، متنی، تصویری و حتی مجازی می باشد.

26 سال فعالیت در بازار سرمایه

بر اساس مجوز شماره 6537 مورخ 1374/12/7سازمان بورس اوراق بهادار تهران , شركت كارگزاری امین نوین ( سهامی خاص ) در تاریخ 1374/12/21 تحت شماره 120300 در اداره ثبت شركتهای تهران ثبت و رسما فعالیت خود را آغاز نمود . به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/8/5 نام شرکت به کارگزاری آریا نوین ( سهامی خاص ) تغییر یافته است. مطابق ماده 2 اساسنامه فعالیت شركت عبارت است از : خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به نمایندگی از طرف اشخاص یا به حساب خود , پذیره نویسی اوراق بهادار , اداره امور سرمایه گذاریها به نمایندگی از طرف اشخاص , ارائه كمك و راهنمایی شركتها بمنظور نحوه عرضه سهام برای فروش در بورس اوراق بهادار , راهنمایی شركتها در مورد طرق افزایش سرمایه و نحوه عرضه سهام و سایر اوراق بهادار برای فروش در بورس اوراق بهادار , انجام بررسی های مالی , اقتصادی , سرمایه گذاری و ارایه خدمات و نظرات مشورتی به سرمایه گذاران و اخذ تسهیلات اعتباری از بانكها و اشخاص .

بیش از 26 سال سابقه

30 میلیارد ریال

سامانه معاملات آنلاین

با پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات در زمینه بورس و بازار سرمایه، روز به روز بر مشتریانی که معاملات اوراق بهادار خود را به صورت آنلاین انجام می دهند، افزوده می گردد. از مهمترین مزایای سامانه معاملات آنلاین:

سرعت فوق العاده

دریافت لحظه‌ای اطلاعات بازار به راحتی و با سرعتی بالاتر از سایر سامانه‌های اطلاع‌رسانی در هر زمان و مکان

خرید و فروش آنی

ارسال سفارش خرید یا فروش به صورت خودکار به سیستم معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران

مشاهده اطلاعات بازار

با سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آریانوین در هر زمان و مکان به راحتی اطلاعات بازار را مشاهده نمائید.

راهنمای کامل تغییر کارگزاری | شرایط و مراحل تغییر کارگزاری چیست؟

راهنمای کامل تغییر کارگزاری | شرایط و مراحل تغییر کارگزاری چیست؟

دلیل تغییر کارگزاری چیست؟ برای همه ما اولین انتخاب جدی بعد از ورود به دنیای بورس انتخاب کارگزار بوده است. خیلی از ما هم بعدها با بیشتر شدن تجربه و دیدن خدمات بقیه کارگزاری‌ها به این موضوع فکر کرده‌ایم که ای کاش در یک کارگزاری دیگر ثبت نام کرده بودم. اما معمولا با ترس از روند طولانی تغییر کارگزاری آنلاین ، آشنا نبودن با مراحل و نداشتن وقت کافی برای مراجعه حضوری برای این کار هیچ اقدامی نکرده‌ایم. امروز می‌خواهیم یکبار و برای همیشه این موضوع را کاملا روشن کنیم که تغییر کارگزاری چطور انجام می‌شود و اصلا چرا باید این کار را انجام بدهیم. همچنین، اگر مایل هستید که با روند تغییر کارگزار ناظر سهام عدالت آشنایی داشته باشید، همراه ما باشید.

چرا باید کارگزار خودم را عوض کنم؟

این اولین سوالی هست که شما باید قبل از شروع فرآیند تغییر کارگزار به آن فکر کنید. بعضی از افراد صرفا به دلیل سامانه معاملاتی بهتر در یک کارگزاری یا وجود شعبه کارگزاری در نزدیکی آن‌ها کارگزار خودشان را عوض می‌کنند. در ادامه ما مهمترین دلایلی که تغییر کارگزار می‌تواند به آن ها جواب بدهد را لیست کرده‌ایم:

  • سامانه معاملاتی بهتر و سریع‌تر
  • پشتیبانی بهتر
  • قطعی‌های کمتر
  • امکان استفاده از حساب پشتیبان
  • امکان گرفتن اعتبار
  • نرم افزار همراه قدرتمند و مطمئن
  • تخفیف های متنوع
  • امتیازهای تشویقی
  • برنامه‌های آموزشی کارگزار برای مشتریان
  • در دسترس بودن شعبه‌های کارگزاری

شرایط و مراحل تغییر کارگزاری بورس

قبل از هر چیز توجه کنید که شما محدودیتی در تعداد کارگزارهایی که با آن‌ها کار می‌کنید ندارید. در نتیجه اگر از خدمات کارگزار خودتان راضی نیستید، کافیست یک کارگزار دیگر که خدمات مناسبی دارد پیدا کنید و بعد از ثبت نام، دارایی‌های خود را به این کارگزاری منتقل کنید. حالا ما مراحل و نحوه تغییر کارگزاری بورس را به صورت گام به گام برای شما معرفی می‌کنیم.

گام اول: یک کارگزاری خوب پیدا کنید

برای این کار کافی است نیازهایی که دارید را لیست کنید و با استفاده از سایت کارگزاری‌ها بررسی کنید که کدام کارگزاری این خدمات را ارائه می‌دهد یا خدمات بیشتری دارد. برای دسترسی به لیست کارگزاری‌ها می‌توانید به سایت بورس تهران مراجعه کنید.

گام دوم: در کارگزاری ثبت نام کنید

در گام دوم باید ثبت نام در کارگزاری مورد نظر خودر را انجام دهید. پیش از شروع فرآیند ثبت نام در کارگزاری، باید در سایت سجام به آدرس sejam.ir ثبت نام کرده و پس از آن از طریق وب سایت یا اپلیکیشن سیگنال، احراز هویت سجام را به صورت آنلاین و غیر حضوری انجام دهید.

بعد از اینکه مراحل ثبت نام و احراز هویت در سجام انجام شد، به وب سایت یا اپلیکیشن سیگنال مراجعه کرده و ثبت نام کارگزاری مورد نظر خود را انجام دهید. پس از طی کردن مراحل ثبت نام، ظرف مدت دو تا سه کارگزار با خدمات کامل روز کد بورسی از طرف کارگزاری برای شما ارسال خواهد شد.

گام سوم: انتقال پول و سهام به کارگزاری جدید (تغییر کارگزار ناظر)

در این مرحله شما باید پول و سهام خودتان را به کارگزاری جدید منتقل کنید. برای انتقال پول فقط یک روش وجود دارد و آن هم دریافت وجه از کارگزار فعلی و پرداخت آن به کارگزار جدید است. اما برای انتقال سهام شما چند راه حل دارید. اولین روش فروش سهام و انتقال پول آن است که به جز در شرایط خاص اصلا توصیه نمی‌شود. دومین روش هم تغییر کارگزار ناظر است که برای این کار باید به صورت زیر اقدام کنید:

در اولین قدم باید از طریق درگاه یکپارچه ذی‌نفعان یا مراجعه به دفاتر پیشخوان برگه گواهی سهام را تهیه کنید. بعد از تهیه کردن برگه گواهی سهام برای ثبت درخواست تغییر کارگزار می‌توانید به صورت حضوری به شعبه کارگزار جدید مراجعه کنید. یا به صورت غیر کارگزار با خدمات کامل حضوری و از طریق سامانه معاملاتی درخواست تغییر کارگزار ناظر را ثبت کنید. تصویر زیر فرم تغییر کارگزار ناظر را برای یکی از سامانه‌های مورد استفاده در کارگزاری‌ها نشان می‌دهد.

گام سوم تغییر کارگزاری

بعد از ثبت درخواست و بارگذاری عکس گواهی سهام، معمولا طی دو روز کاری سهام شما به کارگزاری جدید منتقل می‌شود.

البته شما می‌توانید برای اینکه تغییر کارگزار ناظر سریع‌تر انجام شود، قبل از ثبت درخواست مقداری از سهام شرکت مورد نظر خودتان را در کارگزاری جدید بخرید. دقت کنید که بعضی از کارگزاری‌ها برای این حالت گزینه‌ای به عنوان “آخرین معامله نماد در این کارگزاری انجام شده است” را ایجاد کرده‌اند. معمولا در این روش، تغییر کارگزار بعد از یک روز کاری انجام می‌شود.

در پایان مراحل بالا فرآیند تغییر کارگزاری تمام می‌شود و می‌توانید از خدمات کارگزار جدید خودتان استفاده کنید. البته توجه داشته باشید که همچنان امکان استفاده از کارگزار سابق هست و کار کردن با چند کارگزار به صورت همزمان هیچ مشکلی ندارد. فقط باید حواستان باشد که در هر نماد تنها از یک کارگزار استفاده کنید تا بعدها برای مدیریت و خرید و فروش سهام با مشکل خاصی مواجه نشوید.

نحوه تغییر کارگزار ناظر

به طور کلی، 3 راهکار برای تغییر کارگزار ناظر وجود دارد. در روش نخست می‎توانید دارایی خود را از کارگزاری فعلی خارج کنید. سپس، آن را به کارگزاری مورد نظر خود منتقل نمایید. راه دوم این است که به صورت مستقیم به دفتر اصلی کارگزاری مراجعه کنید و درخواست تغییر کارگزاری ناظر بدهید. راه سوم که نسبت به دو روش قبلی، رایج‎تر است؛ تغییر کارگزاری به صورت غیرحضوری و آنلاین می‌باشد. کافی است از بخش تغییر کارگزاری کارگزار با خدمات کامل ناظر در سایت اقدام به تغییر آن بکنید.

تغییر کارگزار ناظر سهام عدالت

برای تغییر کارگزار ناظر سهام عدالت یک شرط اصلی وجود دارد: “نباید هیچ کدام از سهام عدالت خود را به فروش رسانده باشید”. در نتیجه اگر قبلا سهام عدالت خود را فروخته اید، امکان تغییر کارگزار ناظر سهام عدالت را ندارید. اما اگر درخواستی برای فروش سهام عدالت ثبت نکرده اید، کافی است به سامانه فروش سهام عدالت کارگزاری جدید مراجعه کنید و گزینه تغییر کارگزار ناظر را انتخاب کنید. در ادامه با وارد کردن کد ملی و شماره تماس، در خواست شما ثبت می شود و در نهایت بعد از تایید درخواست، این کارگزاری نماینده جدید شما در فروش سهام عدالت خواهد بود. دقت کنید که کارگزار ناظر سهام عدالت، ارتباطی با معاملات عادی شما در بورس ندارد و می توانید از خدمات همه کارگزاری ها استفاده کنید.

کارگزار ناظر سهام عدالت

سامانه مشاهده و فروش سهام عدالت

کارگزار ناظر CDS به چه معناست؟

احتمالا شما هم در حین بررسی وضعیت دارایی در سامانه درگاه یکپارچه ذینفعان با عنوان CDS به عنوان نام کارگزار ناظر سهام برخورد کرده اید. وضعیت CDS به این معناست که ناظر این سهام، شرکت سپرده گذاری مرکزی است. در این شرایط برای دسترسی مستقیم به سهام کافی است که از طریق سامانه معاملات کارگزاری خود، درخواست تغییر کارگزار ناظر بدهید.

کارگزار ناظر CDS

کارگزار ناظر CDS

آیا تغییر کارگزار ناظر در کارگزاری های مختلف تفاوت دارد؟

روند در خواست تغییر کارگزار ناظر در همه سامانه های معاملاتی یکسان است. با این وجود اگر مشتری یکی از کارگزاری های مفید، فارابی، گنجینه سپهر، آگاه و یا دیگر کارگزاری هایی که سامانه معاملات اختصاصی دارند باشید احتمالا با ظاهر متفاوتی از سامانه معاملات روبرو خواهید شد. دقت کنید که با توجه به یکسان بودن فرآیند درخواست تغییر کارگزار ناظر، تنها تفاوت در ظاهر این سامانه هاست و تفاوتی از نظر مدارک مورد نیاز و روند ثبت درخواست وجود ندارد.

تغییر کارگزاری بانک ملی در پنل چگونه است؟

کارگزاری‌ها به عنوان واسطه برای خرید و فروش سهام عمل می‌کنند. این کارگزاری‌ها به ازای هر خرید و فروش سهام مبلغی را به عنوان کارمزد دریافت می‌نمایند. تغییر کارگزاری بانک ملی را می‌توانید به صورت آنلاین انجام بدهید و نیاز حتمی برای مراجعه حضوری نیست. کافی است به پنل کارگزاری‌ای که در آن ثبت نام کردید مراجعه نمایید. سپس در منوها به دنبال گزینه تغییر کارگزار ناظر بگردید. اگر از آن نماد قبلاً خریداری کرده باشید در اینجا می‌توانید دو گزینه را انتخاب کنید. اگر مایل باشید، می‌توانید تنها آخرین معامله را در نماد انتخابی کارگزاری فعلی انتخاب کنید یا می‌توانید گزینه تحویل گواهی نامه و نقل و انتقال سهام را به کارگزاری مد نظر خود بفشارید. زمانی که درخواست خود را ثبت کردید، با مراجعه به همین قسمت می‌توانید وضعیت درخواست‌های خود را در کارگزاری مشاهده نمایید.

تغییر نام کاربری در کارگزاری امکان‌پذیر است؟

تغییر نام کاربری در بعضی از کارگزاری‌ها وجود دارد. کافی است به بخش پروفایل خود مراجعه کنید. سپس، نام کاربری خود را در کارگزاری تغییر بدهید. تایید نام کاربری شما از سوی کارگزاری ممکن است محدودیت‌هایی داشته باشد. برای نمونه، ممکن است که سیستم ثبت به حروف بزرگ و کوچک حساس باشد و الزامی برای استفاده از هر دو نوع حروف بزرگ و کوچک وجود داشته باشد. در حین تغییر نام کاربری، بهتر است آن را برای خود یادداشت کنید. در بسیاری از مواقع نیاز است تا کلمه عبور را هم تغییر بدهید.

سوالات متداول

بله، سرمایه گذاران می‌توانند در چند کارگزار مختلف با یک کد بورسی حساب داشته باشند.

بله، طبق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار تمامی سرمایه گذاران (اعم از سرمایه گذاران قدیمی و جدید) باید در سامانه سجام ثبت نام کرده و احراز هویت شده باشند.

برای دسترسی به لیست کارگزاری‌ها می‌توانید به سایت بورس تهران مراجعه کنید.

کارگزار با خدمات کامل

کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه در تاریخ 1383/06/17 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به شماره ثبت 230104 و شناسه ملی 10102711784 با نام کارگزاری پارسیان کالای کشاورزی فعالیت خود را آغاز نمود. در سال 1383 با عضویت در کانون کارگزاران و 1388/02/12 با شماره ثبت 170768 در سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است

بورس اوراق بهادار

بورس کالا و انرژی

تحلیل بنیادی

تحلیل تکنیکال

نقشه بازار

عرضه و پذیرش

باشگاه مشتر یان

از جدیدترین خدمات شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه، باشگاه مشتریان می باشد که با هدف ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات به مشتریان، تعامل مشتریان با کارگزاری و با یکدیگر ایجاد گردیده است. از جمله مزایای باشگاه مشتریان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

Photo of the desert color

جوایز و تخفیفات ویژه

با عضویت در باشگاه مشتریان ، به ازای تراکنش های خود از جوایز و تخفیفات ویژه آن بهره مند شوید.

Photo of the desert color

شبکه های اجتماعی

در باشگاه علاوه بر بیان کارگزار با خدمات کامل نظرات و پیشنهادات خود، نظرات سایر مشتریان را مشاهده و با آنها تبادل نظر داشته باشید.

Photo of the desert color

مسابقات هیجان انگیز

با شرکت در مسابقات باشگاه مشتریان علاوه بر امتیاز، بر تخصص و تجربه خود بدون هیچ ضرر و زیانی بیفزایید.

Photo of the desert color

با شرکت در قرعه کشی باشگاه مشتریان هم بر امتیاز خود بیفزایید و هم شانس خود را برای برنده شدن امتحان کنید.

Photo of the desert color

مدیریت پاداش ها

مشتریان کارگزاری می توانند از بین پاداش های تعریف شده، پاداش مورد نظرشان را به سبد پاداش ها اضافه نمایند.

Photo of the desert color

در بخش گردش امتیازات، امتیاز هر کاربر را بعد از پایان روز معاملاتی بصورت خودکار محاسبه نموده و در سامانه ثبت می نماید.

معاملات آنلا ین

معاملات بر خط یا Onlinle trading امکان دسترسی سریع، آسان و مطمئن سرمایه گذاران به معاملات بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در هر نقطه از جهان با استفاده از رایانه متصل به اینترنت می باشد. در معاملات بر خط، کلیه عملیات اعم از خرید و فروش و عملیات بانکی(ارسال سفارش های خرید و فروش، دریافت صورت حساب، ارتباط با بانک و ارتباط کارگزار با بورس)با استفاده از رایانه متصل به اینترنت به صورت لحظه ای انجام می پذیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.