درک بهتر اختیارات


اختیارات مدیر

به موجب ماده 105 قانون تجارت: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت، مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است». این ماده از بند 2 ماده 24 قانون تجارت فرانسه(مصوب 1925) اقتباس شده است و در آن، نشانه هایی از پذیرش این فکر دیده می شود که وظایف مدیر شرکت تجاری مشابه وکیل نیست؛ چیزی که قانون گذار در مورد مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی به صراحت بیان کرده است(مواد 121 و 185 ق.ت).
ماده 105 قانون تجارت ایران ترجمه درستی از ماده 24 قانون تجارت فرانسه نیست و برای فهم درست آن بهتر بود آن را چنین تدوین می کردند: «جز در صورت شرط خلاف در اساسنامه، مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای اداره شرکت خواهند داشت. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران، در صورتی که مطابق با اساسنامه نباشد، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است».
به هر حال، برای درک درست مفهوم ماده 105 قانون تجارت لازم است حدود اختیارات مدیر را، در مقابل اشخاص ثالث و در مقابل شرکت و شرکا از یکدیگر تفکیک کنیم.
الف) اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث
اختیارات مدیر در قبال اشخاص ثالث نامحدود است. ماده 105 مقرر می کند: «مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت . ».
در اینجا اداره شرکت هم به معنای انجام دادن امور اداری شرکت است و هم به معنای انعقاد معاملاتی که مدیر به نام شرکت انجام می دهد. در این باره باید گفت که مدیر می تواند مهم ترین کار ها را در مورد شرکت انجام دهد؛ از جمله فروش اموال ـ اعم از منقول و غیر منقول، انتقال سرقفلبی و توثیق اموال شرکت.
قاعده مندرج در ماده 105 دارای خصیصه نظم عمومی است؛ چرا که شرکا از محدود کردن اختیارات مدیر، بعد از امضای اساسنامه، ممنوع شده اند. هرگاه چنین قراری بین شرکا مقرر شده باشد، نسبت به اشخاص ثالث باطل و بلااثر خواهد بود. این قاعده از حقوق عام راجع به قراردادها جد می شود و بنابراین، حقوق اشخاص ثالث را به خوبی حفظ می کند؛ اما به این معنا نیست که همه اعمال مدیر شرکت، شرکت را متعهد می کند؛ زیرا:
1.ماده 105 قابل اعمال نیست، مگر آنکه مدیر به نمایندگی شرکت عمل کرده باشد.
2. اعمال ماده 105 موکول به این است که شرکت دارای اساسنامه بوده، در اساسنامه برای مدیر محدودیتی وجود نداشته باشد. هرگاه شرکت اساسنامه نداشته باشد، فقط مقررات عام حقوق مدنی راجع به وکالت در مورد او قابل اعمال است، نه مقررات ماده 105. این تفکیک قانون گذاری بین موردی که شرکت اساسنامه دارد و موردی که فاقد اساسنامه است، قبل توجیه نیست؛ در حالی که می دانیم تنظیم اساسنامه برای شرکت با مسئولیت محدود الزامی نیست و اگر اساسنامه هم باشد الزامی به آگهی کردن آن در روزنامه وجود ندارد.
3. اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد و بنابراین، اختیارات مدیر فقط در حدود موضوع شرکت مطلق است، نه خارج از آن.
آنچه باقی می ماند حدود اختیارات هر یک از مدیران در صورت تعدد آنهاست. هرگاه در اساسنامه راجع به این فرض پیش بینی ویژه ای شده باشد، اشکالی بروز نمی کند؛ اما هرگاه پیش بینی خاصی نشده باشد، باید چنین تلقی کرد که هر مدیری دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت و نمایندگی آن است. تفسیری جز این از ماده 105 قانون تجارت، مخالف مصالح اشخاص ثالث خواهد بود؛ یعنی مخالف چیزی که در واقع، ماده مزبور برای آن وضع شده است.
ب) اختیارات مدیر در قبال شرکت و شرکا
همان طور که دیدیم، ماده 105 مقرر می کند که شرکای شرکت، یعنی آنهایی که اساسنامه را امضا می کنند، می توانند آزادانه اختیارات را محدود کنند و یا اینکه بعد از آن و همراه با شرکایی که بعداً وارد شرکت شده اند، به این امر مبادرت کنند. نتیجه این وضع در مورد شرکت و شرکا را در دو فرض زیر می توان دید:
1.هرگاه شرکا در اساسنامه اختیارات مدیر یا مدیران را محدود کرده و برای مثال پیش بینی کنند که اسناد تعهد آور مهم باید توسط اکثر شرکا امضا شود، یا تصمیم بگیرند که اموال شرکت قابل وثیقه گذاشتن نیست، یا فروش اموال غیر منقول شرکت موکول به تصمیم کلیه شرکاست، این شروط در مورد مدیر لازم الرعایه است و اگر مدیر آن ها را رعایت نکند، شرکت و شرکا مسئول انجام دادن این تعهدات نخواهد بود، بلک خود مدیر مسئول محسوب می شود.
2. اگر اساسنامه دربارۀ اختیارات مدیر ساکت باشد، مدیر دارای اختیارات مطلق است؛ مشروط بر اینکه قرارداد جداگانه ای بین شرکا و مدیر، اختیارات او را محدود نکرده باشد. به عبارت دیگر، اختیارات مدیر را می توان در مورد شرکت و شرکا، به درک بهتر اختیارات موجب قرارداد خصوصی، محدود کرد که در این صورت، هرگاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، در مقابل شرکت و شرکا مسئول خواهد بود؛ اما این قرار که بنا بر فرض، در اساسنامه نیامده، نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.

شرح وظایف مدیر فروش در شرکت پخش مواد غذایی

شرح وظایف مدیر فروش در شرکت پخش مواد غذایی معمولا برای اکثر مدیران و حتی سرپرستان فروش جای سوال است. این متن با نگرش کابردی به شرح وظایف مدیر فروش در شرکت پخش مواد غذایی در 6 سرفصل نوشته شده است. در ابتدا به این موضوع می پردازیم که مدیر فروش کیست و در ادامه به سراغ مهارت های مدیر فروش و شرح وظایف مدیر فروش می پردازیم. برای درک بهتر مفاهیم توصیه می گردد که کل مطلب مطالعه شود تا یکپارچگی مفاهیم در ذهن ایجاد گردد.

شرح وظایف مدیر فروش در شرکت پخش

1- مدیر فروش کیست؟

مدیر فروش کسی است که وظیفه هدایت یک تیم فروش برای رسیدن به اهداف سازمانی را بر عهده دارد. این جایگاه با توجه به‌اندازه و ساختار شرکت می‌تواند متفاوت باشد، یعنی در یک شرکت کوچک، مدیر فروش سرپرستی چند فروشنده را بر عهده دارد و در یک شرکت بزرگ، مدیریت چند سرپرست فروش که هرکدام دارای چند فروشنده هستند را شامل می‌شود.

تفاوت مدیر فروش در شعبه پخش با مدیر فروش در دفتر پخش

مدیر فروش در شعبه پخش ازنظر حقوقی مسئولیت ارائه دفاتر مالی و مالیاتی را دارد، همچنین مسئولیت تهیه گزارش صورت‌های مالی شش ماهه و سالیانه طبق بودجه پیش‌بینی‌شده و ارائه سود و زیان عملیاتی نیز بر عهده دارد.

مدیر فروش در دفتر پخش معمولاً زیر نظر یک شعبه فعالیت می کند و مسئولیت مستقیم حقوقی ندارد. همچنین وظیفه تهیه دفاتر مالی و مالیاتی را بر عهده ندارد و از نظر حقوقی هم به عنوان یک شعبه مستقل ثبت‌نشده است.

مدیر فروش در شرکت پخش مواد غذایی

مسئولیت‌ها و نقش‌های مدیر فروش بستگی به نوع صنعتی دارد که در آن فعالیت می کند. به‌طور مثال وظیفه مدیر فروش در صنایعی که خدمات ارائه می‌دهند با صنایعی که کالا را عرضه می نمایند، حوزه عملکردی متفاوتی وجود دارد.

دامنه مسئولیت‌ و نقش های مدیر فروش در شرکت پخش مواد غذایی به علت فسادپذیر بودن محصولات غذایی گسترده تر و بیشتر است.

2- تفاوت مدیر بازاریابی با مدیر فروش چیست؟

همان‌طور که می‌دانیم فروش یک قسمت کوچک از دایره بزرگ بازاریابی است. فرایند بازاریابی از زمان قبل از تولید محصول تا بعد از مصرف را شامل می‌شود.

این فرایند شامل مراحل زیر است

 • مدیریت زنجیره تأمین
 • مدیریت زنجیره عملیات تولید
 • مدیریت زنجیره عملیات توزیع
 • مدیریت خدمات پس از فروش

مدیر بازاریابی با تمرکز بر آمیخته های بازاریابی که شامل (محصول ( Product )، قیمت ( Price )، مکان توزیع ( Place ) و ترویج ( Promotion ) است، سعی در پیشبرد اهداف و استراتژی شرکت دارد.

مدیر فروش درواقع با تمرکز بر منابع انسانی و فرایندهای عملیاتی سعی در رسیدن به اهداف تعیین‌ شده در سازمان دارد.

3- ویژگی‌های مدیر فروش در شرکت پخش مواد غذایی

همان‌طور که در بالا ذکر شد در شرکت پخش مواد غذایی به دلیل فسادپذیر بودن محصولات غذایی، مدیر فروش نیاز به توجه و پشتکار و تمرکز بیشتری دارد.

۱- آشنایی کامل با فرایند تولید محصولات از قبیل

 • مدت ماندگاری
 • شرایط ماندگاری
 • انبارش
 • کیفیت محصولات
 • ضایعات قبل،‌ حین و بعد از توزیع

۲- آشنایی با صنعت و شناخت رقبای صنعت (نقاط ضعف و نقاط قوت سازمان در بازار).

۳- دارای توان جسمی و روحی لازم برای پیگیری و حضور در سازمان و بازار.

۴- دارای مهارت بین فردی(هنر برقراری ارتباط) و مهارت ادراکی بالا(مهارت مربی‌گری و رهبری تیم فروش) و هنر پیش بینی وقایع و رویداد ها بر اساس گزارشات تحلیلی.

۵- آشنایی با گزارشات صورت‌های مالی و آگاهی کامل نسبت بهعوامل تاثیر گذار بر شاخص‌های سود و زیان شرکت.

۶- اهل مطالعه و تحقیق جهت به‌روز نگه‌داشتن اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ها .

۷- توانایی مدیریت منابع انسانی و ایجاد انگیزه و کشف استعدادهای نیروهای فروش و پرورش آنها.

۸- مهارت تحلیلی به جهت تحلیل و تفسیر وقایع جهت ارائه گزارش به مدیران ارشد در راستای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی.

۹- مهارت ارتباط داخلی (کارکنان و مدیران بالادستی و مدیران واحدهای پشتیبانی) و مهارت ارتباط خارجی (مشتریان و نمایندگان و پیمانکاران و سازمان‌های نظارتی و ذینفع).

۱۰- مهارت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی و سناریوسازی جهت تحقق اهداف فروش.

4- وظایف مدیر فروش در شرکت پخش مواد غذایی چیست؟

مدیر فروش جز شغل‌های چندوظیفه‌ای است. نقش ها و مسئولیت ها شامل نظارت بر ۴ فرایند اصلی که در ۶ حوزه کاری خلاصه می گردد، بر عهده یک مدیر فروش در شرکت پخش مواد غذایی است.

۱- فرایندهای کاری ۲- مشتریان ۳- کارکنان ۴- بازار و رقبا

که در ۶ حوزه ذیل قابل تقسیم بندی است.

 • بازار و فروش
 • مالی
 • انبار و لجستیک
 • مشتریان
 • تأمین محصول
 • کنترل کیفی محصول
 • منابع انسانی

هرکدام از این فرایندها و حوزه‌ها نیازمند پایش، اصلاح، بازخورد و تعریف اقدام جدیدی جهت بهبود تحقق اهداف در سازمان فروش است.

یک مدیر فروش آگاه و هوشمند در شرکت پخش مواد غذایی باید بتواند با تعریف شاخص های عملکردی و شاخص های عملیاتی برای هر ۶ حوزه و پایش دائم حوزه ها استمرار خود را در جاده موفقیت تصمین نماید.

وظایف مدیر فروش در حوزه بازار و فروش شرکت پخش مواد غذایی

۱- توانایی به‌کارگیری نیروهای مستعد در تیم فروش و آموزش و پرورش نیروهای فروش.

۲- تعیین اهداف مطابق بودجه عملیاتی و تسهیم آن بر اساس ظرفیت و پتانسیل منطقه و مسیر توزیعی

۳- پایش، تحلیل و تفسیر گزارش عملکردی در دوره‌های آماری مشخص و تعریف شده در سازمان .

۴- بهبود دائم فرایند سیستم ارزیابی عملکرد فروشندگان – پیمانکاران توزیع- سرپرستان فروش.

۵- رصد بازار با بازار گردی به‌صورت مستمر و آگاهی از وضعیت فروش و وضعیت رقبا و جایگاه یابی در بازار.

۶- نظارت بر پروموشن های فروش و بررسی عملکرد و نتیجه طرح‌های ارتقاء فروش

۷- برگزاری جلسات تحلیل عملکرد سرپرستان و فروشندگان و پایش عملکرد آن‌ها

۸- پایش روند فروش محصولات استراتژیک و تأکیدی سازمان و همچنین محصولات کند فروش.

۹- پایش ضایعات حاصل از فروش شامل ضایعات کیفی و ضایعات برگشت از فروش با بررسی مسیرها به تفکیک محصول و فروشنده و مشتری.

وظایف مدیر فروش در حوزه مالی در شرکت پخش مواد غذایی

به یاد داشته باشیم که زمانی می‌توان درک بهتر اختیارات گفت که فروش واقعی اتفاق افتاده که وجه پولی محصول فروخته‌شده به‌حساب شرکت واریزشده باشد.

در غیر این صورت فروش واقعی اتفاق نمی‌افتد و فقط مرحله توزیع محصول کالا به‌ صورت رسید و یا امانی به فروش رفته است.

۱- کنترل تضامین و سقف تضامین و میزان گردش ریالی مشتریان.

۲- طبقه‌بندی مشتریان بر اساس میزان بدهی و میزان فروش.

۳- کنترل شاخص‌های سودآوری محصولات، مسیرها، بررسی سبد عرضه‌شده و تعیین محصولات زیان ده.

۴-کنترل هزینه‌های شرکت و طبقه‌بندی میزان هزینه‌ها بر اساس کدینگ های استاندارد واحد مالی و مشخص شدن سهم هر کدینگ از کل هزینه.

۵- پایش سندهای مالی ازنظر صحت اطلاعات و صحت فرایند طی شده ازنظر حسابداری ثبت اطلاعات.

۶- پایش دائم قیمت تمام‌شده کالا و تأثیر آن در سود و زیان شرکت.

۷- پایش سود و زیان عملیاتی در دوره‌های تعریف‌شده.

۸- پایش مشتریان بدحساب و یا بدقلق و کنترل سقف بدهی تعیین‌شده .

۹- کنترل بدهی سازمانی در ترجمان‌های دولتی و یا نیمه‌دولتی و یا خصوصی

۱۰- پایش قراردادها ازنظر مسائل حقوقی ومالی و اعتباری و داشتن مجوزهای لازم از مقامات بالاتر جهت تائید نوع قرارداد.

وظایف مدیر فروش در حوزه انبار و لجستیک در شرکت پخش مواد غذایی

در انبار، شاخص میزان گردش کالا و حجم تناژی و ریالی و همچنین تاریخ‌های ماندگاری و نحوه نگهداری و چیدمان و بارگیری بسیار اهمیت دارد.

۱- پایش فرایندهای انبار ازنظر دقت و صحت عملیات انبارش، تحویل، توزیع و تأمین کالا.

۲- کنترل نقطه سفارش بهینه محصولات جهت جلوگیری از انباشت یا کمبود محصول.

۳- کنترل روزانه تاریخ، تعداد و تنوع محصولات انبارش شده.

۴- پایش شرایط ایمنی در انبار شامل بهداشت – کنترل دما- بیمه حوادث – سایر حوادث خاص و ایمنی و عدم سرقت کالا و…

۵- پایش ساعت بارگیری و نحوه بارگیری و چیدمان و کنترل ناوگان توزیع.

۶- پایش الزامات اولیه ناوگان توزیع ازنظر الزامات بهداشتی و قانونی و البسه لازم.

۷- پایش ظرفیت خالی ناوگان و برنامه‌ریزی در جهت افزایش بهره‌وری و کنترل هزینه‌ها.

۸-پایش عملکرد نمایندگان و پیمانکاران توزیع در مسیر و نحوه تحویل بار.

۹- پایش نوع قراردادهای واحد نقلیه جهت افزایش ایمنی بار و بیمه نمودن بارهای ارسالی و خارج‌شده از شرکت.

۱۰- نظارت بر حجم انبارها و پایش سیستم فایفو در انبار در هنگام ورود و خروج محصول.

وظایف مدیر فروش در حوزه مشتریان در شرکت پخش مواد غذایی

مشتریان شامل کلیه عواملی که از زمان توزیع محصول تا زمان فروش محصول به مصرف‌کننده نهایی را شامل می‌شود

۱- پایش مشتریان در مسیرهای توزیعی با گزارش‌های عملکرد فروش و طبقه‌بندی آن‌ها بر اساس شاخص‌های مهم برای سازمان (تناژ – ریال- تعداد)

۲- پایش نحوه سفارش گیری و تحویل و برگشت محصول از مشتریان.

۳- ملاقات حضوری با مشتریان و گفتگو در خصوص وضعیت بازار شکایت و انتقادات و بررسی فعالیت رقبا در بازار.

۴- طبقه‌بندی مشکلات مشتریان با شرکت و برنامه‌ریزی جهت رفع آن‌ها.

۵- پایش مشتریان هر مسیر و بررسی عملکرد فروشندگان و موز عین در خصوص استفاده از پتانسیل عملکردی و پتانسیل خرید مشتریان.

۶- پایش دائم مشتریان بدون خرید و یا راکد و نسبت آن‌ها به‌کل مشتریان و برنامه‌ریزی در جهت کاهش این تعداد.

۷- تقدیر و تشکر از مشتریان طلایی و مهم شرکت در راستای حفظ و نگهداری مشتریان در سیستم.

۸- پایش عملکرد فروشندگان بر اساس تعداد مشتریان موفق/ ناموفق.

۹- پایش دائم ضریب نفوذ( فروش از یک محصول به تعداد مشتریان خرید کرده) و ضریب تعمیق محصول ( فروش از یک محصول به یک مشتری ) به‌صورت دوره‌های تعریف‌شده.

۱۰- پایش مسیرهای توزیعی ازنظر میزان تنوع محصولی در ویترین هر مشتری.

وظایف مدیر فروش در حوزه تأمین محصول در شرکت پخش مواد غذایی

با توجه به این نکته که برخی از محصولات تند فروش و برخی کند فروش و یا برخی دارای سود بالایی و برخی دارای سود پایینی برای شرکت هستند، در زمان تأمین محصول باید به این نکته بسیار دقت نمود که سبد محصول در حد تعادل باشد.

۱- پایش محصول وارده به شرکت ازلحاظ حجم و تاریخ تولید و تاریخ انقضاء با کنترل برگه کنترل کیفی

۲- توجه به میزان ورود و خروج محصول از انبار و جلوگیری از دپو محصولات

۳- توجه به میزان خواب محصول در انبار و افزایش بدهکاری به تأمین‌کننده

۴- پایش دائم خرید و فروش محصول ازنظر سودآوری مالی

۵- حفظ تنوع محصولی جهت عرضه در بازار بخصوص کالاهای استراتژیک

وظایف مدیر فروش در حوزه کنترل کیفیت شرکت پخش مواد غذایی

۱- پایش میزان ضایعات ناشی از کیفیت کالا به تفکیک مسیرها و مشتریان و محصول

۲- پایش میزان برگشتی از بازار به دلیل عدم خرید مشتریان و اتمام تاریخ انقضاء

۳- پایش عملکرد فروشندگان و نمایندگان و پیمانکاران توزیع ازنظر میزان ضایعات

۴- طبقه‌بندی ضایعات ازنظر حجم ریالی و حجم تناژی و میزان سهم از کل ضایعات به تفکیک مسیر و مشتری و محصول

۵- پایش نحوه چیدمان در انبار و همچنین ناوگان‌های توزیع

۶- پایش دائم الزامات سرمایشی و گرمایشی در حین بارگیری و توزیع محصول توسط ناوگان‌ها توزیع.

۷- پایش نحوه ورود و ثبت ضایعات ازنظر محاسبه در قیمت تمام‌شده و میزان تأثیر قیمت تمام‌شده از ضایعات محصولی

۸- پایش نحوه تائید و یا عدم تائید ضایعات در واحد کنترل کیفی و میزان تأثیر عملکرد در سود و زیان شرکت.

۹- پایش عملکرد واحد کنترل کیفی در کاهش ضایعات و کاهش هزینه

۱۰- پایش بر اجرای دستورالعمل‌های واحد کنترل کیفی در خصوص اجرای مصوبات

وظایف مدیر فروش در حوزه منابع انسانی شرکت پخش مواد غذایی

این حوزه در شرکت پخش بسیار مهم می‌باشد زیرا در یک شرکت پخش این منابع انسانی هستند که با استفاده از ابزار و امکانات می توانند مشتری را به خرید محصول متقاعد نمایند.

اهمیت این موضوع تا جایی است که اگر یک شرکت مدیر فروش باتجربه داشته باشد ولی از تیم فروش خوبی برخوردار نباشد امکان زیان ده بودن شرکت پخش وجود دارد.

لذا نقش آموزش در توسعه مهارت‌های فروش و همچنین ارتقاء نیروهای متعهد بسیار مهم است.

۱- جذب و آموزش و به‌کارگیری منابع انسانی لازم در شرکت

۲- اجرای برنامه‌ای انگیزشی جهت ارتقاء روحیه کارکنان با توجه به اینکه فروشندگی به دلیل سختی های فراوان و تنش و استرس زیاد باعث مستهلک شدن منابع انسانی در درازمدت می‌گردد.

۳- برنامه شناسایی استعدادهای مستعد ارتقاء و پرورش منابع در سیستم

۴ -پایش عملکرد منابع انسانی در شرکت بر اساس شاخص‌های تدوین‌شده

۵- برگزاری جلسات هم‌اندیشی در شرکت و تشویق به دادن پیشنهاد‌ها و مشارکت در بحث‌ها

5- چالش‌های یک مدیر فروش در شرکت پخش مواد غذایی

مدیر فروش شغل پراسترسی است که باید دائم گوش‌ به‌ زنگ برای یک خبر باشد و یک تصمیم در این مسیر امکان دارد با چالش‌های فراوانی برای عبور از مسائل روبه‌رو شود.

مدیر فروش در شرکت پخش مواد غذایی با تقویت مهارت‌های لازم برای یک مدیر فروش که عمدتاً بر پایه مهارت بین فردی و مهارت ادراکی استوار است، می تواند با هزینه‌ کمتری از عهده این چالش‌ها برآید.

۱- تأمین منابع انسانی باانگیزه و باتجربه.

۲- تأمین محصولات و تکمیل سبد عرضه.

۳- فروش محصولات کند فروش و سخت فروش.

۴- تأمین ناوگان و لجستیک مناسب.

۵- اعتبارات در بازار و افزایش مانده بدهی در میان مشتریان.

۶- گفتگوهای دشوار با مدیران ناآگاه و یا کم‌تجربه بالادستی.

۷- لابی‌های سیاه سازمانی و در تنگنا قرار گرفتن حل مسائل.

۸- تعارضات بین سازمانی و درون‌گروهی پنهان.

6- اهم وظایف روزانه مدیر فروش در شرکت پخش مواد غذایی

۱- بررسی گزارش‌ها ی کاری شامل فروش- مالی- تأمین محصول.

۲- جلسه کاری با سرپرستان فروش یا فروشندگان در خصوص تحلیل عملکرد.

۳- بازدید از انبار محصولات و انبار ضایعات محصول و بررسی وضعیت شاخص‌های انبار و محصول.

۴- بازار گردی روزانه از مسیرهای انتخابی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بررسی وضعیت عملکرد رقبا.

۵- پاسخ به مکاتبات اداری نامه‌های دریافتی و ارسالی.

۶- برگزاری جلسه کاری یا تلفن کاری با تأمین‌کنندگان و مشتریان مهم شرکت.

۷- بررسی نتایج عملکرد فروشندگان و سرپرستان در خصوص تحقق بودجه ریالی و تناژی و اهداف استراتژیک.

۸- جلسه با فروشندگان و سرپرستانی که از کمترین تحقق برخوردار بوده‌اند و پیگیری دلایل عدم تحقق.

۹- پایش گزارش‌ها عملکردی و درصد تحقق واحدهای مالی- فروش – انبار و لجستیک – کنترل کیفیت .

۱۰- تماس یا شرکت در جلسه با مدیران بالادستی در خصوص تحلیل وضعیت و ارائه پیشنهاد‌ها بهبود عملکرد.

خلاصه این مطلب را می توانید تحت عنوان چک لیست وظایف مدیرفروش در قالب یک فایل پی دی اف دانلود کنید.

صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده

تصویر صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی فوق‌العاده

تمامی شرکت‌های تجاری برای عملکرد هرچه بهتر، نیازمند مدیریت و تصمیم‌گیری صحیح هستند. ارکان اداره شرکت از یک طرف مجامع عمومی و از طرفی دیگر مدیران و بازرسان شرکت هستند. این 3 ارکان در تلاشند تا با مدیریت و نظارت مناسب، بتوانند باعث پیشرفت و پیشبرد اهداف شرکت شوند. در این مطلب تصمیم داریم تا درباره مجمع عمومی فوق‌العاده به عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری در شرکت‌های تجاری صحبت کنیم. اگر شما تصمیم دارید شرکت خود را منحل کنید یا تغییراتی در اساسنامه خود ایجاد کنید، پیشنهاد می‌کنیم مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

اختصاص مجمع عمومی فوق‌العاده به تمامی شرکت‌های تجاری

بهتر است بدانید که در قانون تجارت، مجمع عمومی فوق العاده به عنوان یکی از ارکان شرکت، تنها در شرکت‌های سهامی پیش‌بینی شده است. یعنی می‌توان گفت رویکرد قانونی این بوده که مجامع عمومی تنها در تغییرات و تصمیم‌گیری‌های شرکت‌های سهامی تاثیرگذار باشند. اما برخلاف ظاهر قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانونی تجارت مصوب 1347، مجامع عمومی در تمامی شرکت‌های تجاری قابل تشکیل است. بنابراین برخلاف ظاهر قانون و بر اساس رویه اداره ثبت شرکت‌ ها، تشکیل مجامع عمومی از جمله مجمع عمومی فوق‌العاده برای تمامی شرکت‌های تجاری الزامی‌ست و اختصاص آن‌ها به شرکت‌های سهامی امری اشتباه است.

مجمع عمومی فوق‌العاده در چه زمانی تشکیل می‌شود؟

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که زمان مناسب برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده چه زمانی‌ست؟

در پاسخ باید گفت که در قانون، زمان دقیقی برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده پیش‌بینی نشده است. به عبارت دیگر، برخلاف مجمع عمومی عادی که سالیانه لااقل یک مرتبه در موعد مقرر قانونی ملزم به تشکیل است؛ مجمع عمومی فوق‌العاده زمان مشخصی برای تشکیل ندارد. درک بهتر این موضوع زمانی انجام می‌شود که که با صلاحیت‌های مجمع عمومی فوق‌العاده آشنا شده باشید پس با ما همراه باشید.

نحوه تشکیل و تصمیم‌گیری در مجمع عمومی فوق‌العاده

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شود. این مجمع معمولا در مواقع فوق‌العاده تشکیل می‌گردد. برای تشکیل این مجمع یا باید تمامی سهام‌داران شما حاضر باشند یا در صورتی‌که تمامی صاحبان سهام شرکت نتوانند یا نخواهند در مجمع عمومی فوق‌العاده حاضر شوند، باید آگهی دعوت صادر شود.

برای درک بهتر متن بالا به این مثال توجه کنید. حالتی را در نظر بگیرید که شرکت شما بخواهند مدت شرکت را تغییر دهد. برای این منظور چون تغییر در مدت شرکت، تغییر در اساسنامه شرکت محسوب می‌شود؛ شرکت ملزم به دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده است. اگر تمامی سهام‌داران شما برای شرکت در این مجمع حاضر باشند، نیازی به انتشار آگهی دعوت ندارید. اما اگر شما به تمامی سهام‌داران خود دسترسی نداشته باشید یا عده‌ای از سهام‌داران به هر دلیل نخواهند در مجمع شرکت کنند، در این شرایط شرکت باید برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، آگهی دعوت صادر کند. اگر در جلسه‌ای که بعد از آگهی دعوت اول تشکیل می‌شود، بیش از نصف سهام‌‌داران حاضر باشند، جلسه رسمیت پیدا می‌کند. در غیر این صورت باید برای بار دوم آگهی دعوت صادر شود. این بار مجمع با حضور بیش از یک سوم سهام‌داران قابل تشکیل است.

توصیه ثبت‌یاری:
به خاطر داشته باشید که در مجمع عمومی فوق‌العاده، تصمیم‌گیری همواره با دو و سوم اعضا حاضر در مجمع، انجام می‌شود.

صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده

 • به طور معمول، موضوعاتی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی موسسو مجمع عمومی عادی قرار ندارد، در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.
 • هرگونه تغییر در مواد اساسنامه (تغییر نام، تغییر یا الحاق به موضوع شرکت، تغییر مرکز اصلی شرکت، اختصاص سهام ممتاز)
 • تغییر در سرمایه شرکت (افزایش سرمایهیا کاهش سرمایه شرکت)
 • انحلال شرکت پیش از موعد

چه موضوعاتی در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده نیست؟

 • تصمیماتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی قرار دارد.
 • تغیر تابعیت شرکت
 • تصمیمات بر خلاف مقررات قانونی
 • افزایش تعهدات صاحبان سهام

اشتباهات متداول:
به خاطر داشته باشید که تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات صاحبان سهام، تنها با اتفاق آرا سهام‌داران قابل انجام است. یعنی اگر شما بخواهید سرمایه شرکت را افزایش دهید، چون نتیجه افزایش سرمایه، افزودن به تعهدات صاحبان سهام است، این تصمیم تنها با اتفاق آرا سهام‌داران قابل انجام است نه با تصمیم دو سوم اکثریت حاضر در جلسه مجمع.

تفاوت مجمع عمومی فوق‌العاده با مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده

بسیاری از اشخاص تصور می‌کنند که مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده، دو عنوان یکسان هستند. در حالی که این دو مجمع کاملا با یکدیگر متفاو‌ت‌اند. در این مطلب به خوبی با مجمع عمومی فوق‌العاده و صلاحیت‌های آن آشنا شدید. اما مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده همان مجمع عمومی عادی است که در موعد تعیین شده، یعنی 4 ماه اول سال تشکیل نشده. به زبان ساده، اگر مجمع عمومی عادی ظرف 4 ماه اول سال تشکیل شود، به آن مجمع عمومی عادی می‌گویند و اگر از ماه پنجم تا ماه دوازدهم سال برگزار شود، عنوان آن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است.

ثبت صورتجلسات با ثبت‌یار

تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی فوق‌العاده باید مکتوب و در نهایت در صورتجلسه ثبت شوند. ثبت‌یار در ثبت صورتجلسات مجامع شرکت، شما را با مشاوره رایگان و خدمات آنلاین همراهی می‌کند. برای اطلاع بیشتر و مشاوره رایگان می‌توانید با ثبت‌یار تماس بگیرید.

شماره تماس واحد پشتیبانی:
۰۲۱-۷۴۳۱۸۷۰۰

برخلاف مجمع عمومی عادی که باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود، مجمع عمومی عادی در شرایط خاص باید تشکیل شود و زمان مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است.

مجمع عمومی فوق‌العاده صلاحیت رسیدگی به موارد خاصی را دارد که موجب تغییر اساسنامه می‌شود ولی مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده همان مجمع عمومی عادی‌ست که در زمان فوق العاده تشکیل می شود و در امور جاری شرکت تصمیم‌گیری می‌کند.

من پریسا گرشاسبی، حقوق خوانده و عضوی از خانواده ثبت‌یار هستم، در اینجا مطالبی که برای خودم جذاب و کاربردی بوده با زبان ساده و روان به اشتراک می‌گذارم تا مفاهیم حقوقی رو بهتر درک کنیم.

هر نیمکره مغز چه مهارتی را کنترل می‌کند؟ وظایف نیمکره چپ و راست

مغز ارگان حیاتی سیستم عصبی مرکزی است. این ارگان پیچیده متشکل از میلیاردها نورون به هم پیوسته و گلیا است. دو نیمه جانبی مغز که به عنوان نیمکره چپ و نیمکره راست نیز شناخته می‌شوند دارای سلول‌های عصبی / گیرنده‌ای هستند که برای عملکردهای مختلف بدن مورد استفاده قرار می‌گیرند. نیمکره چپ مغز وظیفه شناختی مانند گفتار و زبان را بر عهده دارد.

نیمکره راست مغز بیشتر روی خلاقیت و تشخیص چهره کار می‌کند. اگرچه عملکردهای مغز بر اساس نیمکره‌های آن تقسیم می‌شوند و حتی عملکردهای خاصی نیز برای اجرای آن‌ها لازم است، اما باز هم هر عملکرد به کل مغز نیاز دارد. اگرچه جنبه تحلیلی برخی از انواع شخصیت‌ها نسبت به جنبه هنری آن‌ها بیشتر است، اما در هر صورت مغز بصورت كلی استفاده می‌شود. بسیاری از افراد، ممکن است همزمان هم منطقی و هم خلاق باشند.

مغز انسان چگونه کار می‌کند؟

مغز انسان چگونه کار می‌کند؟

مغز انسان یک ارگان پیچیده است. در حدود ۳ پوند وزن، حدود ۱۰۰ میلیارد نورون و ۱۰۰ تریلیون اتصال دارد. مغز شما مرکز فرماندهی تمام افکار، احساسات، و کارهای شما است.

قسمت‌های مختلفی از مغز شما توسط الیاف عصبی به هم متصل شده‌اند. اگر یک آسیب مغزی ارتباط بین دو طرف مغز را قطع کند، شما هنوز هم می‌توانید عملکردهای خود را داشته باشید. اما عدم اتصال دو نیمکره باعث ایجاد برخی از اختلالات می‌شود. مغز انسان دائماً در حال سازماندهی مجدد خود است. برای تغییر، چه از نظر جسمی و چه از طریق تجربه زندگی، سازگار است. این یک خصوصیت ویژه برای یادگیری است.

همینطور که دانشمندان به ترسیم الگوهای مغز ادامه می‌دهند، دانش ما درباره اینكه چه قسمت‌هایی از مغز عملکردهای لازم را کنترل می‌کنند، بیشتر و بیشتر می‌شود. این اطلاعات برای پیشبرد تحقیقات در مورد بیماری‌ها و آسیب‌های مغزی و نحوه بهبودی آن‌ها بسیار حیاتی است.

برتری جانبی مغزی چیست؟

اطلاعاتی که وارد نیمکره چپ می‌شوند، از درک بهتر اختیارات کالوس کالوسوم عبور می‌کنند و به سمت راست مغز می‌روند و بالعکس. عملکرد دو نیمکره مغز (نیمکره راست و چپ) به هم وابسته است.

هرکدام از آن‌ها نقشی در پردازش اطلاعات دارند، اگرچه هریک در عملکردهای خاصی قوی‌تر هستند. این فرآیند برتری جانبی مغز نامیده می‌شود. میزان برتری جانبی مغز در همه یکسان نیست.

تئوری چپ مغز و راست مغز

تئوری چپ مغز و راست مغز

فرد یا می‌تواند راست مغز باشد یا چپ مغز. یعنی یک طرف مغز غالب است. افراد چپ مغز از نظر ماهیت روشمند و تحلیلی هستند. افراد راست مغز خلاق و هنری هستند. نظریه چپ مغز و راست مغز در دهه 1960 توسط یک روانشناس به نام راجر دبلیو اسپری مطرح شد.

وظایف نیمکره چپ مغز

وظایف نیمکره چپ مغز

نیمکره چپ مغز سمت راست بدن را کنترل می‌کند. اگر نیمکره چپ مغز غالب باشد، فرد منطقی است و از نظر علمی و نظری توانمندتر است.

اطلاعات دقیق در مورد عملکردها و ویژگی‌های نیمکره چپ مغز:

 • این توانایی را دارد که مجموع هر موقعیتی را درک کند / به مسایل از زاویه بالاتری نگاه کند.
 • حرکت عضلات بزرگ مانند عضلات مربوط به راه رفتن را کنترل می‌کند.
 • نقش مهمی در حفظ تعادل بازی می‌کند.
 • مسئول ارتباطات غیر کلامی است.
 • می‌تواند بو، طعم و صدا را حس کند.
 • مسئول عملکردهای عاطفی است.
 • رفتار دوری و اجتناب را تنظیم می‌کند.
 • سیستم ایمنی بدن را کنترل می‌کند.
 • مسئول عملکردهای غیر ارادی بدن مانند هضم، ضربان قلب و تنفس است.
 • توسط تجربیات جدید تحریک می‌شود.
 • توانایی فرد در توجه به جزئیات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
 • مهارت‌های حرکتی ظریف را کنترل می‌کند.
 • صداها را به زبان تبدیل کرده و معانی را ترجمه می‌کند.

شما به احتمال زیاد در دروس نظری خصوصاً ریاضی و علوم عالی هستید. نیمکره چپ مغز، مغز دیجیتال نیز نامیده می‌شود. این نیمکره مسئول مسئول موارد زیر است:

 • کلامی
 • تحلیلی
 • نظم
 • خواندن
 • نوشتن
 • محاسبات
 • ترتیب دهی
 • منطق
 • ریاضیات
 • فکر کردن با کلمات
 • تفکر طولی
 • زبان‌های مبتنی بر تصویر مانند زبان افراد لال و ناشنوا

افراد چپ مغز معمولاً در زمینه‌های زیر برتری دارند:

 • تحلیلگر کسب و کار
 • برنامه نویس
 • خبرنگار
 • دانشمند
 • مدیر شبکه

وظایف نیمکره راست مغز

وظایف نیمکره راست مغز

نیمکره راست مغز سمت چپ بدن را کنترل می‌کند. یک شخص راست مغز در کارهای هنری سرآمد است. بصری و شهودی است. به آن مغز آنالوگ نیز گفته می‌شود. نیمکره راست مغز مسئول موارد زیر است:

 • خلاقیت
 • خیال پردازی
 • بینش
 • تفکر کل نگر
 • هنر
 • تجسم احساسات
 • نشانه‌های غیر کلامی
 • ریتم
 • خیال بافی
 • احساسات

افراد راست مغز معمولاً در زمینه‌های زیر برتری دارند:

 • طراحی گرافیکی
 • طراح داخلی
 • نوازنده
 • نقاش
 • روانشناس
 • مشاور
 • مدیر

اطلاعات دقیق درباره عملکردها و ویژگی‌های نیمکره راست مغز:

 • اجازه می‌دهد تا کودکان خردسال مفهوم بیشتر را در مقابل کمتر درک کنند و بفهمند.
 • نیمکره راست مغز مسئول برخی از عملکردهای شناختی مانند توجه، پردازش اشکال و الگوهای بصری، احساسات، ابهام کلامی و معانی ضمنی است.
 • كودكان زير ۳ سال عمدتاً توسط نیمکره راست مغز اداره مي‌شوند

آیا تسلط نیمکره‌های مغز بین افراد متفاوت است؟

تسلط نیمکره‌های مغز در افراد مختلف متفاوت است. نیمکره مغز استفاده شده در هر فعالیت، همیشه برای یک فرد یکسان نیست. برخی از متخصصان معتقدند که فعالیت‌های مغز تحت تأثیر راست دست یا چپ دست بودن فرد است.

درک اینکه کدام بخش از مغز در یک فرد غالب است، در تعیین سبک یادگیری او مؤثر است. افراد چپ مغز یادگیرنده بصری هستند. از طرف دیگر، افراد راست مغز یادگیرنده شنوایی هستند.

آسیب مغزی و اثرات آن بر بدن

آسیب مغزی که به عنوان سكته مغزی نیز شناخته می‌شود، به طور قابل توجهی بر بدن تأثیر می‌گذارد. همانطور که می‌دانید مغز در بیشتر فرآیندهای حیاتی بدن نقش دارد.

با این حال، نیمکره‌ای که آسیب دیده است می‌تواند مشخص کند که چه علائم و مشکلات خاصی می‌تواند در بدن ایجاد شود.

آسیب در نیمکره چپ مغز

از آنجا که نیمکره چپ مغز سمت راست بدن را کنترل می‌کند، هرگونه آسیب در آن می‌تواند به ضعف سمت راست بدن منجر شود. در اثر آسیب نیمکره چپ مغز، ممکن است مشکلات زیر ایجاد شود:

 • مشکل در درک کلمات نوشتاری و گفتاری.
 • دشواری در بیان کلمات نوشتاری و گفتاری.
 • فرد برای هماهنگی یا برنامه‌ریزی حرکات محرک برای صحبت کردن که در پزشکی به آن آپراکسی گفته می‌شود، مشکل دارد.
 • تکلم نامفهوم یا تغییر در صدا (دیسارتریا).
 • مشکل داشتن با اعداد.
 • مشکل در برخورد با مشکلات پیچیده.

آسیب در نیمکره راست مغز

نیمکره راست مغز سمت چپ بدن را کنترل می‌کند. هرگونه آسیب در سمت راست مغز می‌تواند به ضعف سمت چپ بدن منجر شود. در صورت صدمه به نیمکره راست مغز، مشکلات زیر می‌تواند ایجاد شود:

 • تمركز بر روی یك كار برای بیمار چالش برانگیز می‌شود.
 • سمت چپ بدن نمی‌تواند عملکرد مناسبی داشته باشد.
 • پردازش اطلاعات در زمینه تصویری سمت چپ دچار مشکل می‌شود.
 • بیمار نمی‌تواند اطلاعات قبلی را بخاطر بیاورد و همچنین در یادگیری اطلاعات جدید با مشکل مواجه می‌شود.
 • فرد در شناسایی مشکلات یا حتی ایجاد راه حل ناکام است.
 • مهارت‌های ارتباطات اجتماعی فرد تحت تأثیر قرار می‌گیرد مانند تفسیر زبان انتزاعی، درک جوک‌ها، نتیجه‌گیری و درک علائم غیر کلامی.
 • مشکل در یادآوری وقایع مهم مانند زمان، تاریخ و مکان.
 • مشکل در سازماندهی مواردی مانند تنظیم اطلاعات و برنامه‌ریزی.

نکاتی در مورد هشیار نگه داشتن مغز

نکاتی در مورد هشیار نگه داشتن مغز

فعال نگه داشتن مغز ممکن است به افزایش نشاط و احتمالاً تولید سلول‌های جدید مغز کمک کند. پزشکان همچنین اظهار داشتند که عدم تحریک ذهنی ممکن است خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را افزایش دهد. در اینجا چند نکته برای تحریک مغز آورده شده است:

 • هر روز مدتی را صرف خواندن، نوشتن یا هر دو کنید.
 • هرگز یادگیری را متوقف نکنید. در کلاس‌های مختلف شرکت کنید، به یک سخنرانی بروید، یا سعی کنید مهارت جدیدی کسب کنید.
 • جدول کلمات متقاطع و سودوکو را حل کنید.
 • بازی‌های حافظه، بازی‌های تخته‌ای، بازی‌های کارتی یا بازی‌های ویدیویی را انجام دهید.
 • سرگرمی جدیدی را دنبال کنید که نیاز به تمرکز دارد.

علاوه بر تمرین‌های تفکر، مغز شما از یک تمرین فیزیکی خوب نیز بهره می‌برد. فقط 120 دقیقه ورزش هوازی در هفته می‌تواند به بهبود یادگیری و حافظه کلامی کمک کند.

از خوردن غذاهای بیهوده خودداری کنید و حتما از طریق مواد غذایی مغذی یا مکمل‌های غذایی تمام مواد مغذی مورد نیاز خود را دریافت کنید. و البته، هر شب خواب کامل داشته باشید.

نکاتی در مورد افزایش خلاقیت

نکاتی در مورد افزایش خلاقیت

اگر می‌خواهید جنبه خلاقیت خود را تغذیه کنید، چند روش برای شروع وجود دارد:

ایده‌های خلاقانه دیگران را بخوانید و گوش دهید

ممکن است بذر ایده‌ای را که می‌توانید رشد دهید، کشف کنید و یا تخیل خود را آزاد کنید.

چیز جدیدی را امتحان کنید

یک سرگرمی خلاقانه مانند نوازندگی ساز، نقاشی یا داستان نویسی را انتخاب کنید. سرگرمی آرامش‌بخش می‌تواند به ذهن شما کمک کند تا در مکان‌های جدید پرسه بزند.

به درون نگاه کنید

این کار می‌تواند به شما کمک کند تا درک عمیق‌تری از خود و آنچه باعث عملکردهای شما می‌شود داشته باشید. چرا به سمت فعالیت‌های خاص گرایش دارید و به سایر فعالیت‌ها علاقه‌ای ندارید؟

مغز خود را تازه نگه دارید

الگوهای تعیین شده خود را بشکنید و به خارج از حاشیه امن خود بروید. به جای جدیدی سفر کنید. خود را در فرهنگ دیگری قرار دهید. زمانی از زندگیتان را برای موضوعی که قبلاً مطالعه نکرده‌اید، صرف کنید.

نکات و ترفندها

 • وقتی ایده جدیدی به ذهنتان می‌رسد، آن را یادداشت کنید و برای رشد بیشتر آن تلاش کنید.
 • ایده پردازی. هنگامی که با مشکل روبرو شدید، سعی کنید چندین روش را برای رسیدن به یک راه حل امتحان کنید.
 • هنگام انجام کارهای ساده مانند شستن ظروف، تلویزیون را خاموش کنید و بگذارید ذهن شما به مکان‌های جدید سرک بکشد.
 • استراحت کنید، آرام باشید و بخندید تا خلاقیت شما شکوفا شود.

حتی چیزی که به اندازه موسیقی خلاقانه باشد به زمان، صبر و تمرین نیاز دارد. هرچه بیشتر فعالیت جدیدی انجام دهید، مغز شما با اطلاعات جدید تطبیق می‌یابد.

شرح وظایف شغل کارشناس شبکه و مسیر مدیر مسئول شبکه شدن چیست؟

برای درک بهتر شرح وظایف شغل کارشناس شبکه Network Expert و اینکه مسیر مدیر مسئول شبکه شدن چیست؟ و آشنایی با میزان حقوق و درآمد شغل مهندس شبکه و شرکت هایی که به وی نیاز دارند این مقاله را مطالعه نمایید.

کارشناس شبکه کیست؟

کارشناس شبکه چه وظایفی دارد؟

مهندس شبکه چه مهارت هایی باید داشته باشد؟

میزا حقوق و درآمد کارشناس شبکه و مدیر شبکه چقدر است؟

چه شرکت هایی به مهندس شبکه نیاز دارند؟

مسیر مدیر مسئول شبکه شدن چیست؟

کارشناس شبکه کیست؟

مهندس و کارشناس شبکه کسی است که قادر به ساخت شبکه های گسترده (WAN) و محلی (LAN) و پشتیبانی از آن ها براساس نیازمندی مشتری، با بهره گیری از فناوری های گوناگون و رعایت ملزومات امنیتی است.

برای درک بهتر شرح وظایف شغل کارشناس شبکه Network Expert و اینکه مسیر مدیر مسئول شبکه شدن چیست؟ و آشنایی با میزان حقوق و درآمد شغل مهندس شبکه و شرکت هایی که به وی نیاز دارند این مقاله را مطالعه نمایید.

برای فعالیت در شغل کارشناس شبکه داشتن توانایی های مناسب در زمینه سازماندهی و IT بسیار کمک کننده می باشد. از طرفی برقراری ارتباط خوب با افراد جهت تشریح کامل مشکلات فنی شبکه خیلی مهم است.

شرح وظایف شغل کارشناس شبکه

چنانچه شما علاقمند و توانا در کار با سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر و شبکه هستید و تمایل دارید در شغل کارشناس شبکه مشغول به کار شوید ابتدا باید شرح وظایف این فرصت شغلی را بدانید.

چنانچه شما علاقمند و توانا در کار با سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر و شبکه هستید و تمایل دارید در شغل کارشناس شبکه مشغول به کار شوید ابتدا باید شرح وظایف این فرصت شغلی را بدانید.

کارفرمایانی که شخصی را به عنوان کارشناس شبکه و پشتیبانی استخدام می کنند طبیعتاً وظایف و مسئولیت هایی را به او می سپارند که به شرح زیر است:

راه اندازی نرم افزارها و سخت افزارهای جدید در راستای ایجاد شبکه و یا ارتقاء عملکرد و کارایی آن
ایجاد حساب های کاربری، مشخص نمودن سطح دسترسی و کلمه عبور برای کاربران شبکه
برقرای امنیت در شبکه در هنگام ایجاد آن تا کاربران شبکه دچار مشکل نشوند.
عیب یابی و رفع ایرادات موجود شبکه
تهیه چارت زمانبندی مشخص جهت تعمیر و نگهداری شبکه
پشتیبانی فنی از شبکه های کامپیوتری
نظارت و مدیریت روزانه بر شیوه بکارگیری شبکه
برنامه ریزی و استفاده از فناوری های نوین جهت بالابردن کارایی شبکه تحت کنترل یا بررسی و افزایش امکانات آن برای استفاده کاربران

مهندس شبکه چه مهارت هایی باید داشته باشد؟

مهندس شبکه علاوه بر مهارت هایی مانند داشتن دانش تخصصی در زمینه های +Network، مهندسی شبکه مایکروسافت (دوره های MCSE و MCSA)، مفاهیم سیسکو (دوره CCNA و CCNP) و ترجیحاً تجهیزات میکروتیک، باید تخصص های دیگری نیز داشته باشد.

مهندس شبکه علاوه بر مهارت هایی مانند داشتن دانش تخصصی در زمینه های +Network، مهندسی شبکه مایکروسافت (دوره های MCSE و MCSA)، مفاهیم سیسکو (دوره CCNA و CCNP) و ترجیحاً تجهیزات میکروتیک، باید تخصص های دیگری نیز داشته باشد.

مهارت های مورد نیاز یک کارشناس شبکه برای استخدام شدن در بازار کار کامپیوتر و فناوری اطلاعات به ترتیب زیر است:

برخورداری از مهارت های بالای IT در به ویژه در زمینه سخت افزار و نرم افزارهای مربوط به شبکه
داشتن مهارت بالا در حل مسائل پیش رو در اجرا و پیاده سازی پروژه های شبکه
توانمندی در توضیح شفاف و واضح مباحث فنی برای کارفرمایان یا تکنسین های فعال شبکه در پروژه
داشتن قابلیت کار تیمی در پروژه های شبکه جهت صورت گرفتن بهتر کارها
توانایی آپدیت نگه داشتن سیستم ها متناسب با جدیدترنی پیشرفت ها و فناوری ها

تحصیلات لازم برای کارشناس شبکه شدن

اگر بخواهیم تحصیلات لازم برای کارشناس شبکه شدن را عنوان کنیم باید بگوییم که عموماً فارغ التحصیلان مقطع لیسانس در رشته های علوم کامپیوتر، مهندسی کامیپوتر (به ویژه گرایش درک بهتر اختیارات سخت افزار)، مهندسی IT و یا کارشناسی ارشد در یکی از گرایش های ارشد مهندسی کامپیوتر و گرایش های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و یا رشته شبکه های کامپیوتری (در دانشگاه علمی کاربردی) می توانند به عنوان مهندس شبکه مشغول به کار شوند.

اگر بخواهیم تحصیلات لازم برای کارشناس شبکه شدن را عنوان کنیم باید بگوییم که عموماً فارغ التحصیلان مقطع لیسانس در رشته های علوم کامپیوتر، مهندسی کامیپوتر (به ویژه گرایش سخت افزار)، مهندسی IT و یا کارشناسی ارشد در یکی از گرایش های ارشد مهندسی کامپیوتر و گرایش های ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و یا رشته شبکه های کامپیوتری (در دانشگاه علمی کاربردی) می توانند به عنوان مهندس شبکه مشغول به کار شوند.

هرچند چنانچه در رشته های دیگری فارغ التحصیل هستید نیز می توانید با گذراندن دوره های تخصصی آموزش شبکه و بدست آوردن تجربه مورد نیاز این شغل، به عنوان کارشناس شبکه راهی بازار کار شوید.

میزا حقوق و درآمد کارشناس شبکه چقدر است؟

میزان درآمد و حقوق یک کارشناس شبکه بر اساس اندازه مهارت و سطح شرکتی که متخصص در آن کار می کند تخمین زده می شود. طبق میانگین دریافتی مهندسان شبکه در شرکت های ایرانی در سال 99 یک مهندس شبکه در بازار کار ایران حدود 4.9 میلیون تومان دستمزد میگیرد و اگر مسئولیت چند تکنسین شبکه را هم بر عهده داشته باشد به حدود 7 میلیون تومان می رسد.

چه شرکت هایی به مهندس شبکه نیاز دارند؟

برقرای ارتباط میان کامپیوترها و ایجاد شبکه در شرکت ها، نیاز به نگهداری و رفع اشکالات این شبکه را به همراه دارد و مهندس شبکه در مواقعی که شبکه سازمان به حدی بزرگ و پیچیده باشد که رفع عیوب آن تنها به کمک یک تکنسین شبکه ممکن نباشد، بر طرف کننده این نیازمندی است و شرکت ها اقدام به استخدام مهندس شبکه هم خواهد نمود.

در شرایط دیگر، شرکت هایی که خدمات پشتیبانی شبکه را ارائه می دهند، جهت سرپرستی تکنسین های شبکه به کارشناسان شبکه نیازمند می باشند. این شرکت ها خدمات نگهداری شبکه را به سازمان های مختلف ارائه می کنند.

مسیر مدیر مسئول شبکه شدن چیست؟

برای اینکه یک کارشناس شبکه و پشتیبانی بتواند در مسیر مدیر مسئول شبکه شدن گام بردارد باید چند سالی کسب تجربه نموده و عملکرد مناسبی در شغل کارشناس پشتیبانی شبکه داشته باشد تا به بتواند از پس مدیریت شبکه های کامپیوتری برآید. در واقع کارشناس ارشد شبکه می تواند نقش مدیر و مسئول شبکه را داشته باشد.

یک مدیر شبکه باید دارای مهارت در زمینه برنامه ریزی و مدیریت امور شبکه و زیرساخت باشد، همچنین بر نگهداری سخت افزاری سرورها و ایستگاه های کاری تسلط داشته باشد.

برای اینکه یک کارشناس شبکه و پشتیبانی بتواند در مسیر مدیر مسئول شبکه شدن گام بردارد باید چند سالی کسب تجربه نموده و عملکرد مناسبی در شغل کارشناس پشتیبانی شبکه داشته باشد تا به بتواند از پس مدیریت شبکه های کامپیوتری برآید.

مدیر شبکه چه وظایفی دارد؟

وظایفی که یک شخص به عنوان مدیر و مسئول شبکه در شرکت به منظور مدیریت چند نیروی مهندس شبکه و تیم پشتیبانی نتورک بر عهده اش است به شرح زیر می باشد:

ارتقاء، نصب و عیب یابی شبکه
نگهداری موجودیت مستندات و فعالیت های شبکه
توسعه و مستند سازی سیستم های استاندارد شبکه
توصیه و برنامه ریزی برای تعمیر مشکلات شبکه
تضمین امنیت شبکه با توسعه دسترسی به آن، نظارت، کنترل و ارزیابی

یک مدیر مسئول شبکه چقدر حقوق می گیرد؟

میانگین درآمد و حقوق دریافت شده یک مدیر مسئول شبکه که مسئولیت تعدادی کارشناس شبکه را هم بر عهده دارد طبق آماری که در سال 1399 گرفته شده است در بازار کار ایران حدود ۱۲.۳ میلیون تومان است، که ممکن است با توجه به میزان مهارت و سطح شرکتی که در آن کار می کند، ممکن است حقوق دریافتی وی بیشتر یا کمتر از مبلغ ذکر شده باشد.

نظرات ( 2 )

سلام وقتتون بخیر
ممنون از مقاله خوبتون بنده یه سوال داشتم اینکه با چه دوره ایی شروع کنیم نتورک پلاس و یا سیسکو. و اینکه برای اشتغال در ادارات شهرستان ها مثلا همین دو دوره کافیه؟ خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید

با دروود
در رابطه با اینکه شبکه را از کجا شروع کنیم، سوال خیلی از تازه واردهای دنیای آی تی IT و فناوری اطلاعات در دنیای امروز می باشد.
مسیرهای متفاوتی برای کسب دانش در زمینه شبکه های کامپیوتری وجود دارد. بسته به علاقه مندی و وقتی که می توانید بگذارید ممکن است فرق کند.
شرکت های بسیاری در دنیا می باشند که دانش شبکه به محصولات آنها وابسطه بوده و.

با دروود
در رابطه با اینکه شبکه را از کجا شروع کنیم، سوال خیلی از تازه واردهای دنیای آی تی IT و فناوری اطلاعات در دنیای امروز می باشد.
مسیرهای متفاوتی برای کسب دانش در زمینه شبکه های کامپیوتری وجود دارد. بسته به علاقه مندی و وقتی که می توانید بگذارید ممکن است فرق کند.
شرکت های بسیاری در دنیا می باشند که دانش شبکه به محصولات آنها وابسطه بوده و به عبارتی طراحی و پیاده سازی انواع شبکه ها بدون استفاده از محصولات این شرکت ها امکان پذیر نمی باشد. شرکت نرم افزاری مایکروسافت و شرکت سخت افزاری سیسکو متولیان انواع دانش و مباحث تخصصی شبکه می باشند و کسانی که می خواهند در حوزه IT به صورت کلی و نه صرفا شبکه دانش فناوری های روز دنیا را بیاموزند حتما باید بر روی محصولات این دو کمپانی مسلط باشند.

شرکت مایکروسافت و سیسکو برای علاقه مندان به حوزه IT، کارشناسان شبکه، دانشجویان انفورماتیک، مدیران IT و پشتیبان کنندگان و نگهدارندگان شبکه دوره های آموزشی را در جهان ارائه داده اند که با فراگیری این دوره ها می توان در زمینه طراحی، مشاوره و نگهداری و پشتیبانی خدمات شبکه و دیتا سنتر وارد عرصه کاری شده و به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت نمود.

با گذراندن دوره های شبکه مایکروسافت MCSE که متشکل از 5 زیر مجموعه تخصصی می باشد می توانید تمامی دانش شبکه های مایکروسافتی را که امروزه در برگیرنده تمام دیتاسنتر های سازمانی دنیا میباشد را به صورت تخصصی فرا بگیرید و دانش شبکه را مسلط شوید. در واقع دوره های شبکه مایکروسافت شما را به سطحی از شبکه می رساند که اگر در آن مسلط شوید می توانید در پیاده سازی انواع شبکه های مایکروسافتی و نگهداری و پشتیبانی انواع خدمات شبکه در سطح سرور و کاربر فعالیت نمایید.
در ادامه با گذراندن دوره های تخصصی شرکت سیسکو که شامل سه مرحله اصلی CCNA، CCNP و CCIE می باشد در اولین دوره آن تحت عنوان Routing And Switching کسب دانش نمایید و مباحث تخصصی دانش شبکه خود را تکمیل نمایید و در سطح سخت افزار و لایه های زیرین شبکه به صورتی کاملا حرفه ای فعالیت نمایید.
این سه مرحله شمارا در مسیر موفقیت و ورود به دنیای شبکه و IT وارد کرده و می توانید به عنوان یک متخصص شبکه خود را به واحد انفورماتیک شبکه های سازمانی و یا شرکت های خدمات دهنده شبکه معرفی نماید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.