دسته بندی روندها


همه چیز درباره چرخه حسابداری : از جمع‌آوری اسناد تا تراز آزمایشی اختتامیه

عملیات مربوط به ارزیابی عملکرد در هر سال مالی و بررسی وضعیت مالی در پایان سال مالی از جمع آوری اسناد تا تهیه تراز آزمایش اختتامیه را چرخه حسابداری می گویند که شامل ۳ بخش و چندین مرحله است و در این گفتار تشریح شده است.

با ما همراه باشید.

گزارش حسابداری

داده هایی که به سیستم حسابداری یک بنگاه وارد می شود، داده های اولیه بوده که از اسناد و مدارک مثبته راستی آزمایی شده، استخراج می شود. این اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری، پردازش شده و به صورت گزارش های حسابداری به عنوان خروجی سیستم در اختیار مدیران و صاحبان سهام و ممیزان دارایی و غیره قرار می گیرد. در واقع گزارشات حسابداری، مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به صورت خلاصه و طبقه بندی شده با توضیح و تفسیر ارائه می کند.

هر اندازه نرم افزار حسابداری خوبی داشته باشید، استخراج گزارشات حسابداری دقیق و مطابق با درخواست شما صادر می شود و اشراف اطلاعاتی شما را نسبت به سود و زیان و فعالیت های مالی، افزایش خواهد داد. بخشی از موفقیت یک بنگاه، به واحد حسابداری خوب دسته بندی روندها بستگی دارد که بتواند مدیران و سهامداران را با اطلاعات شفاف، نسبت به وضعیت گذشته، حال و آینده، یاری دهد.

در سیستم حسابداری، کلیه اطلاعات مالی مربوط به یک بنگاه، بایستی شناسایی، اندازه گیری، ثبت و طبقه بندی شده و در قالب صورت های مالی، خلاصه و قابل استناد باشد اگر درخواست کننده ای، این اطلاعات را درخواست کرد، قابل ارائه و قابل استفاده باشد. به منظور بدست آوردن این اطلاعات در هر دوره مالی، عملیات مالی به صورت مستمر انجام شده و به طور منظم، تکرار خواهد شد که به آن چرخه حسابداری می گویند.

الزامی وجود ندارد که دوره مالی (دوره حسابداری) با سال مالی یکسان باشد.

چرخه حسابداری چیست؟

چرخه حسابداری ، مجموعه عملیاتی است که در یک شرکت یا موسسه به منظور ارزیابی عملکرد در هر سال مالی و بررسی وضعیت مالی آن در پایان سال مالی انجام می شود تا دفاتر قانونی یک سال مالی ممیزی و بررسی شده و اطلاعات مالی به دوره بعد، منتقل شود.

همه این کارها بر اساس سلسله اقدامات مالی و استاندارد های حسابداری و هم چنین تنظیم و تحریر دفاتر قانونی پلمپ روزنامه و کل انجام شده و صورت حساب سود و زبان و گزارش تزارنامه تهیه می شود. به همه این فعالیت ها، چرخه حسابداری گفته می شود.

در واقع این چرخه، از جمع آوری اسناد و مدارک مثبته آغاز و تا بستن دفاتر دائمی ادامه می یابد. در همه شرکت ها و موسسات که مشمول مالیات هستند، حسابداران با تهیه تراز آزمایشی از حساب های کل و معین، تساوی جمع عملیات بدهکار و بستانکار حساب های کل و معین را بررسی کرده و ارقام بدست آمده را با جمع ستون های بستانکار و بدهکار که از دفتر روزنامه حاصل می شود، تطبیق می دهند تا صحت ثبت رویداد های مالی را بررسی کنند. این ها نیز بخشی از فرآیند این چرخه را شامل می شود.

چرخه حسابداری چیست؟

(مراحله چرخه حسابداری )

چرخه حسابداری دارای چند بخش است که در ادامه به آن اشاره میکنیم. چرخه حسابداری، شامل ۳ بخش و چندین مرحله است که به آن توجه کنید:

بخش اول چرخه حسابداری : فعالیت های دوره مالی

بخش نخست چرخه حسابداری ، فعالیت هایی است که در طول دوره مالی انجام می شود. در طول دوره مالی، فعالیت ها در شش مرحله جداگانه به ترتیب که در زیر ارائه شده است انجام می پذیرد:

جمع آوری اسناد و مدارک

در مرحله نخست، جمع آوری اسناد و مدارک مثبته است. در واقع، منظور از این مرحله، تهیه فاکتور و فیش و رسیدهای پرداخت بانکی و غیره بوده که برای تهیه اسناد مالی و ثبت در دفتر روزنامه، مورد نیاز است. در واقع اساس کار چرخه حسابداری ، جمع آوری اسناد و مدارک مثبت است. در این مرحله، حسابدار باید مراقب اسناد و مدارک صوری و غیر واقعی که زمینه رد دفاتر و محرومیت بنگاه از بخشودگی ها و معافیت های مالیاتی می شود، باشد. مثلا، شرکت های کاغذی که فاکتور با کد اقتصادی دیگران صادر می کند و اصالت ندارند.

تجزیه و تحلیل درست اسناد و مدارک

در مرحله دوم چرخه حسابداری که در بخش اول و در طول دوره مالی صورت می گیرد،‌ تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک مثبته انجام می شود. تجزیه و تحلیل رویداد های مالی یا همان دو دو تا چهار تای حسابداری، به منظور اندازه گیری آثار مالی هر رویداد بر دارایی شرکت و موسسه بوده و تاثیرات بر روی بدهی و سرمایه و تعین حساب یا حساب های بدهکاری و بستانکاری نیز بررسی می شود.

بخش اول چرخه حسابداری: فعالیت های دوره مالی

(بعد از ثبت رویداد های مالی در دفتر روزنامه، مبلغ مندرج در ستون بدهکار دفتر روزنامه، به طرف بدهکار دفتر کل و مبلغ مندرج در ستون بستانکار دفتر روزنامه، به طرف بستانکار دفتر کل انتقال می یابد که در عکس بالا مشاهده می کنید)

تنظیم دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ وقوع رویداد های مالی

(تنظیم دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ وقوع رویداد های مالی)

توجه کنید که تجزیه و تحلیل رویداد های مالی در این قسمت، اقدامی مهم است که باید به دقت انجام شود.

مرحله سوم، صدور سند حسابداری است. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات در مرحله قبلی، اکنون نوبت سند زدن است از طریق نرم افزارهای موجود. صدور سند ، برای ثبت آثار مالی رویداد ها به ترتیب تاریخ وقوع صورت می گیرد و در بخش بدهکاری و بستانکاری ثبت می شود. مجوز های لازم برای ثبت این رویداد ها در دفاتر قانونی باید اخذ شود. لذا هر اطلاعات مالی شرکت یا موسسه، نمی تواند منجر به صدور سند حسابداری مستند و مستدل شود.

ثبت اسناد حسابداری

مرحله چهارم، ثبت اسناد حسابداری در دفتر روزنامه است. از روی سند حسابداری، دفتر روزنامه که سندی پلمپ شده و از اداره ثبت شرکت ها دریافت می شود و از اسناد قانونی هر شخص حقوقی است، تحریر می شود. دفتر روزنامه، دقیقا همانند سند حسابداری قابل استناد و دارای صلاحیت است.

توجه داشته باشید که ثبت اسناد مالی در دفتر روزنامه به ترتیب تاریخ اسناد با بدهکار و بستانکار کردن حساب هایی که می بایست به دفتر کل منتقل شود انجام می گیرد.

ثبت رویداد های مالی

مرحله پنجم در چرخه حسابداری ، ثبت رویداد های مالی در دفتر کل است. بعد از ثبت اسناد مالی تایید شده در دفتر روزنامه، نوبت به دفتر کل می رسد. مانده هر حساب در دفتر کل که به صورت ریز هر حساب در آن گنجانده شده، منتقل گردد. به زبان ساده تر، نقل کلیه اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل یا انتقال مبلغ مربوط به بدهکاری و بستانکاری در دفتر روزنامه به حساب های مربوطه در دفتر کل، در این مرحله انجام می گیرد.

این مرحله نیز باید بر اساس آیین نامه اجرای تنظیم دفاتر قانون مودیان مالیاتی صورت بگیرد.

انتقال اقلام

در مرحله ششم که پایان بخش اول چرخه در طول دوره مالی مودی مالیاتی است، نقل اقلام از اسناد مالی به دفاتر معین صورت می گیرد. در واقع، انتقال مبالغ بدهکاری و بستانکاری حساب های معین از اسناد حسابداری به حساب های مربوط در دفتر معین، در این بخش صورت می گیرد.

در این مرحله، همه حساب ها که جزییات و ریز اطلاعات دارند مثل تراکنش های بانکی، بایستی به صورت جزء به جزء در دفتر معین ثبت شوند.

بخش دوم: فعالیت هایی که باید در پایان هر ماه باید انجام شود

مرحله هفتم در چرخه حسابداری ، مربوط به فعالیت هایی است که بایستی در پایان هر ماه صورت بگیرد و نباید به ماه بعدی منتقل شود.

مانده گیری از حساب دفتر کل

مانده گیری از حساب های دفتر کل، فعالیتی است که در چرخه حسابداری ، انجام شده و از وظایف حسابداران می باشد. در پایان هر ماه،بایستی حسابداران، تراز های آزمایشی دفتر کل و معین را انجام داده و هدف از انجام این کار، بررسی تساوی گردش عملیات و مانده حساب های کل و معین و آزمون گردش عملیات حساب ها با جمع ستون بدهکاری و بستانکاری در دفتر روزنامه است که بایستی به درستی و با کمال دقت صورت بگیرد.

در واقع بعد از مانده گیری از اطلاعات های دفتر کل، بایستی در سرفصلی تحت عنوان تراز آزمایشی دو ستونی، همه حساب ها گنجانده شود.

بخش سوم چرخه حسابداری : اقداماتی که در پایان دوره مالی انجام می شود.

در بخش سوم چرخه حسابداری ، عملیات مهم مالی که باعث بسته شدن حساب ها در سال مالی می شود، انجام می پذیرد. در پایان هر دوره مالی و پس از ایجاد تراز آزمایشی، نیاز به یک سری اصلاحات هست که بایستی در دفاتر مالی صورت بگیرد. اکثر این اصلاحات، مربوط به :

 • استهلاک دارایی های ثابت (fixed assets)
 • ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
 • هزینه اجاره و بیمه پرسنل و حقوق و دستمزد پرداخت نشده

می باشد. بعد از انجام اصلاحات فوق الذکر، بایستی حسابداران محترم، تراز آزمایشی را طراحی کرده که همه اصلاحات اعمال شده نیز در آن درج شود. به این تراز آزمایشی، تراز آزمایشی اصلاح شده گفته می شود.

صورت سود و زیان

مرحله بعدی در چرخه حسابداری ، صورت سود و زیان است. همه فعالیت های یک بنگاه اعم از خصوصی یا دولتی یا عمومی، از طریق صورت سود و زیان مشخص می شود. در هر واحد تولیدی یا خدماتی یا بازرگانی، صورت سود و زیان، متفاوت است.

صورت سود و زیان

مرحله بعدی در چرخه حسابداری ، صورت سرمایه است. در همه واحدهای بازرگانی و خدماتی و تولیدی، صورت سرمایه به یک صورت است. صورت سرمایه در پایان هر دوره مالی باید محاسبه و بررسی شود. هر افزایش سرمایه ای در طول سال مالی انجام گرفته باشد، بایستی در محاسبه صورت سرمایه لحاظ شود . به خصوص در شرکت های سهامی عام که افزایش سرمایه از آورده نقدی یا مطالبات سهامداران یا تجدید ارزیابی دارایی ها انجام می شود.

تهیه ترازنامه

بحث بعدی در چرخه حسابداری ، ترازنامه است. ترازنامه یا بیلان به ۲ صورت تهیه می شود. ترازنامه T ، دارایی در یک طرف و بدهی و سرمایه در طرف دیگر درج می شود. هر دو طرف، بایستی بر اساس استاندارد های حسابداری، برابر و تراز باشد. برای اطلاع از ترازنامه همه ۵۵۰ شرکت پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس است به سامانه جامع ناشران (کدال) مراجعه کنید.

بستن حساب های موقت از دیگر مراحل در بخش سوم چرخه حسابداری است. هر شرکتی، دو نوع حساب دارد. یکی حساب دائم و دیگری حساب موقت. حساب موقت، در هر شرکت یا موسسه تولیدی و خدماتی و بازرگانی، متفاوت بوده و در پایان سال، معمولا به حساب خلاصه سود (زیان) بسته خواهد شد. نکته ای که باید توجه کرد ان است که در همه واحد ها، اقلام هزینه به عنوان حساب موقت می باشد.

تهیه تراز اختتامیه

مرحله بعدی در چرخه حسابداری ، تراز اختتامیه است. پیش از بستن حساب های دائم، بایستی لیستی از آن در صورت حساب تحت عنوان ترازنامه اختتامیه تهیه شود.

در مرحله دیگر، بعد از بستن حساب های موقت، نوبت به بستن حساب های دائم می رسد. عمده حساب های دائمی شامل دارایی ها و بدهی ها و سرمایه ها می باشد. پیش از افتتاح حساب های دائم در سال مالی جدید، بایستی فهرستی از آن در صورت حسابی تحت نام تراز افتتاحیه تهیه شود.

بخش سوم چرخه حسابداری: اقداماتی که در پایان دوره مالی انجام می شود.

در واقع در مرحله سوم چرخه حسابداری ، بایستی ۶ اقدام انجام شود:

 • ثبت کلیه تعدیلات و انتقال رویداد های مالی به حساب های کل و معین به منظور اصلاح حساب های کل و حساب های معین
 • تنظیم صورت سود و زیان بنگاه
 • بستن حساب های موقت یا همان بستن حساب های سود و زیان و تعیین نتیجه نهایی عملیات بنگاه
 • تنظیم صورت حساب سرمایه و ترازنامه بنگاه
 • تهیه و تنظیم ترازنامه آزمایشی اختتامی
 • بستن حساب های دائمی.

چند نکته مهم حسابداری

 • در تراز آزمایشی اختتامیه، صرفا دارایی و بدهی و حساب سرمایه موجود است.
 • در تراز آزمایشی اختتامیه، خبری از درآمد ها و هزینه ها و برداشت ها نیست.
 • به دلیل آن که حساب های موقت بسته شده، مانده آن ها نیز صفر می شود.
 • در تراز آزمایشی اختتامیه، همان حساب هایی دسته بندی روندها که در ترازنامه موجود است، بدست می آید.
 • در تراز آزمایشی، مانده بدهکار مربوط به هر یک از حساب دفتر کل در ستون بدهکار و مانده بستانکار هر حساب دفتر کل در ستون بستانکار درج شود.
 • علت اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل، موضوع دوره مالی و اصل تطابق است که بایستی درآمد تحقق یافته و هزینه واقع شد در یک دوره مالی شناسایی و مقابله شود.
 • هر اقدامی که برای به روز کردن حساب در پایان دوره مالی بر اساس تعهد و رعایت اصل تطابق هزینه با درامد صورت بگیرد، ثبت اطلاحی گفته می شود.
 • تراز آزمایشی دو ستون، بر مبنای اقلام بدهکار و بستانکار حساب دفتر کل نوشته می شود.
 • تراز آزمایشی چهار ستونی، علاوه بر مانده حساب، گردش بدهکار و بستانکار حساب های دفتر کل را ارائه می کند.

مواردی که سبب عدم توازن تراز آزمایشی می شود

(تراز آزمایشی دو ستونی و چهارستونی)

 • برابر جمع موارد بدهکار و بستانکار ستون گردش عملیات و مانده حساب ها در تراز آزمایشی، دلیلی بر عدم اشتباه در تهیه اسناد حسابداری و دفاتر قانونی نیست. چون بعضی از اشتباهات، تاثیری در برابر ستون بدهکار و بستانکار تراز آزمایشی ندارد.
 • آنالیز غلط یک معامله یا ثبت نکردن یک رویداد مالی به صورت سهوی یا عمدی در دفاتر یا مشاهده ثبت های تکراری، از جمله مواردی است که در توزان ستون های تراز آزمایشی،‌ تاثیری نداشته و با تهیه این ترازنامه، کشف نخواهد شد.

مواردی که سبب عدم توازن تراز آزمایشی می شود

 • ثبت سند حسابداری به صورتی که ارقام بدهکاری با بستانکاری غیر برابر داشته باشد.
 • انتقال دادن یک طرف ثبت دفتر روزنامه به دفاتر کل
 • انتقال نادرست اطلاعات ثبت دفتر روزنامه به دفتر کل بنگاه
 • روند غلط در مانده گیری هر کدام از حساب های مربوط به دفتر کل
 • روند غلط در محاسبه جمع ستون های تراز آزمایشی

اگر ستون های تراز آزمایشی، فاقد توازن باشد، موارد زیر را در نظر بگیرید:

 • محاسبه مجدد ستون های تراز آزمایشی در دستور کار قرار بگیرد.
 • مانده دسته بندی روندها حساب ها به صورت درستی از دفتر کل به تراز آزمایشی انتقال یابد.
 • اطمینان از انتقال کلیه اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل با روش بررسی اقلام درج شده در حساب دفتر کل به روزنامه.

پنج رفتار مهم که باید در موعد قانونی انجام گردد

برخی موارد در حسابداری وجود دارد که باید در زمان و مهلت معینی که از طرف دولت و یا سازمان ها تعیین شده انجام شود . عدم انجام این امور باعث تعلق جریمه و یا عدم برخورداری از مزایا و معافیت های مقرر در قانون شود

 • ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان
 • ارسال اینترنتی لیست بیمه حقوق کارکنان
 • ارسال اظهار نامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده
 • ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی
 • ارسال اظهارنامه عملکرد

اگر سوالی درباره چرخه حسابداری و تنظیم صورت های مالی و دفاتر قانونی و گزارش معاملات فصلی و مالیات بر ارزش افزوده دارید، موارد را از طریق بخش کامنت، درج کنید.

تعریف کار گروهی؛ ساختار گروه و مراحل تکامل گروه از نظر تاکمن

تعریف کار گروهی

گروه معمولا از افرادی تشکیل می‌شود که با مشارکت یکدیگر، برای انجام کار یا رسیدن به هدف مشخصی تلاش می‌کنند. کار گروهی به ویژگی‌های نگرشی و رفتاری اعضای گروه برمی‌گردد و با چگونگی تشکیل گروه‌ها (رسمی و غیررسمی)، ساختار، فرایند و نحوه‌ی عملکرد آنها ارتباط دارد. گروه یکی از رایج‌ترین الگوهای ساختار نیروی انسانی در هر سازمان است و بنابراین مطالعه‌ی گروه و تعریف کار گروهی برای مطالعه‌ی رفتار سازمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطلب، تعریف کار گروهی را به شیوه‌ای ساختاریافته و روشن ارائه خواهیم کرد. به این منظور، ابتدا چگونگی تشکیل و ایجاد گروه را بررسی می‌کنیم و سپس به معرفی برخی از انواع مهم گروه، طبقه‌بندی‌های اصلی و ساختار گروه خواهیم پرداخت.

حتما بخوانید:

دلایل تشکیل گروه

نظریه‌های مختلفی درباره‌ی دلایل تشکیل گروه وجود دارد. بنا بر نظریه‌ی جورج هومان، گروه براساس فعالیت‌ها، تعاملات، اهداف و مقاصد افراد شکل می‌گیرد، بنابراین تعامل افراد با یکدیگر مبنای اصلی تشکیل یک گروه است. براساس نظریه‌ی تبادل اجتماعی، ارتباطات بین افراد بر مبنای انتظارات ضمنی و متقابل آنها از یکدیگر و بر پایه‌ی تعهد و اعتماد شکل می‌گیرد. نظریه‌ی هویت اجتماعی نشان می‌دهد که افراد تمایل زیادی برای عضویت در گروه‌های مهم و برجسته دارند، چرا که با این کار هویت و عزت نفس پیدا می‌کنند.

چگونگی تشکیل گروه بر مبنای تعریف کار گروهی

تعریف کار گروهی - تشکیل گروه

تعریف کار گروهی نه‌فقط به دلایل تشکیل گروه، بلکه به چگونگی تشکیل آن نیز بستگی دارد. مشهورترین چارچوب بررسی چگونگی تشکیل گروه را برای اولین بار «بروس تاکمن» در دهه‌ی ۱۹۶۰ مطرح کرد. گروه‌ها در آغازِ تأسیس، معمولا نمی‌توانند کار چندان مؤثری انجام بدهند، اما هنگامی که می‌کوشند نتایج پُربار و مؤثری کسب کنند، با چندین مرحله‌ی تکاملی مواجه می‌شوند. بیشتر گروه‌ها در این سیر تکاملی با تضادها و نتایج مشابهی روبه‌رو می‌شوند.

مراحل تکامل گروه براساس نظریه‌ی تاکمن

۱. شکل‌گیری (forming)

این مرحله معمولا با کمی سردرگمی و عدم اطمینان همراه است، زیرا اهداف اصلی گروه هنوز مشخص نشده است و ماهیت وظایف یا رهبری گروه مشخص نیست. در این مرحله، اعضا در پیِ شناخت یکدیگر و در میان گذاشتن انتظارات‌شان از گروه هستند و همچنین با اهداف گروه و قوانین آن آشنا خواهند شد. شکل‌گیری گروه نباید با شتاب انجام شود.

۲. تضاد یا درگیری (storming)

در این مرحله به احتمال زیاد درگیری‌ها و اختلافات بین اعضای گروه به اوج خود می‌رسد. اعضا معمولا بر سر اهداف و قدرت مبارزه می‌کنند. اگر در این مرحله، اعضای گروه بتوانند اختلاف‌ها را حل‌وفصل کنند و به همبستگی و انسجام برسند، به تجربیات مثبتی دست خواهند یافت. اما اگر اعضا قادر به حل این درگیری‌ها نباشند، گروه از هم می‌پاشد یا به‌طور غیرمؤثر در همین مرحله باقی خواهد ماند و به مراحل بعدی رشد خود نخواهد رسید.

۳. انسجام (norming)

در این مرحله تفاوت‌های فردی و خواسته‌های مشترک اعضا شناسایی می‌شود. خوشبختانه در این مرحله اعضای گروه به‌تدریج حس همبستگی و هویت گروهی پیدا می‌کنند. تلاش‌های گروهی در این مرحله باید به تولید نتایج منجر شود. مسئولیت‌ها باید در بین اعضا تقسیم شوند و گروه تصمیم خواهد گرفت چطور روند پیشرفت را ارزیابی کند.

۴. تکامل (performing)

در این مرحله، گروه به بلوغ رسیده است و اعضای گروه نوعی حس همبستگی و انسجام پیدا کرده‌اند. در مرحله‌ی تکامل، اعضا یکدیگر را می‌پذیرند، تضادهایشان را از طریق مباحثه سازنده حل‌وفصل می‌کنند و تصمیمات گروهی را از طریق فرایندهای منطقی (و نه احساسی) که بر اهداف گروه متمرکز شده است، اتخاذ می‌کنند.

۵. فروپاشی (adjourning)

دلایل مختلفی برای فروپاشی گروه‌ها وجود دارد. رایج‌ترین دلایل انحلال گروه‌ها به پایان رسیدن کارها و دستیابی به اهداف است. اعضای گروه در این مرحله، از یک‌سو به‌خاطرِ رسیدن به اهداف‌شان خوشحال هستند و از سوی دیگر نوعی احساس غم و اندوه را به دلیل وابستگی به اعضای دیگر تجربه می‌کنند. البته این مرحله معمولا در گروه‌های نسبتا دائمی رخ نمی‌دهد. دلیل دیگر انحلال گروه این است که اعضا تصمیم می‌گیرند به راه خودشان بروند. در این موارد معمولا گروه بدون اینکه به اهدافش دست یابد، از هم می‌پاشد.

در طول این ۵ مرحله، اعضای گروه باید به مشکلات احتمالی رسیدگی کنند و روش‌هایی را برای حل آنها بیابند. اینکه آیا گروه در انجام کارها و وظایف خود به موفقیت خواهد رسید یا خیر، به مرور زمان روشن خواهد شد.

انواع گروه

تعریف کار گروهی - گروه رسمی

یکی از روش‌های معمول طبقه‌بندی گروه‌ها تعیین ماهیت رسمی یا غیررسمی آنهاست. گروه‌های رسمی توسط یک سازمان به‌منظور دستیابی به اهداف سازمانی تشکیل می‌شوند.

۱. انواع گروه‌های رسمی

 • گروه‌های فرماندهی: این گروه‌ها از طریق نمودار سازمانی تعیین می‌شوند و اغلب شامل یک سرپرست و زیردستان او هستند که این زیردستان به ناظر یا سرپرست گزارش‌کار تحویل می‌دهند. به‌عنوان نمونه می‌توان به رئیس دانشگاه و اعضای هیئت علمی اشاره کرد.
 • گروه کاری: این گروه‌ها طی دوره‌های تعیین‌شده‌، برای دستیابی به اهداف محدود و مشخصی با یکدیگر کار می‌کنند و سپس منحل می‌شوند. سازمان، اعضای این گروه‌ها را تعیین می‌کند و اهداف و وظایفی را به آنها می‌سپارد. اعضا باید در مدت زمان مشخص‌شده کارها را انجام بدهند. برای نمونه می‌توان به گروه تولید محصول جدید، گروه بهبود فرایند تولید یا گروه طرح رقابت‌های انگیزشی اشاره کرد. گروه‌های تبلیغاتی، گروه‌های پروژه و گروه‌های دائمی نمونه‌های دیگری از گروه‌های کاری هستند.
 • گروه‌های عملیاتی: گروه‌های عملیاتی توسط سازمان برای دستیابی به اهداف خاص در یک دوره‌ی زمانی نامحدود تشکیل می‌شوند. گروه‌های عملیاتی پس از دستیابی به اهداف همچنان باقی می‌مانند. گروه‌های بازاریابی، بخش خدمات مشتری و واحدهای حسابداری نمونه‌هایی از این گروه‌ها هستند.

برخلاف گروه‌های رسمی، گروه‌های غیررسمی به‌طور طبیعی و براساس علایق و ارزش‌های مشترک افراد شکل می‌گیرند. آنها برای مقاصدی غیر از انجام کارهای سازمانی ایجاد می‌شوند و چارچوب زمانی آنها نامشخص است. اعضای گروه‌های غیررسمی توسط سازمان منصوب نشده‌اند و بنابراین هر زمان که بخواهند، می‌توانند افرادی را به گروه خود دعوت کنند. گروه‌های غیررسمی می‌توانند در خودِ سازمان‌ها نیز تشکیل شوند که البته این امر می‌تواند هم مثبت باشد و هم منفی. برای مثال، کارکنانی که یک گروه غیررسمی تشکیل می‌دهند، ممکن است درباره‌ی بهبود فرایند تولید یا مسائل دیگر با هم بحث کنند و به این ترتیب مسائل سازمان را به خطر بیندازند.

۲. انواع گروه‌های غیررسمی

 • گروه‌های ذی‌نفع: این گروه‌ها ممکن است مدت‌های طولانی (حتی بیشتر از گروه‌های عادی) پابرجا باشند. اعضای این گروه ممکن است متعلق به یک سازمان مشترک نباشند اما اهداف مشترکی دارند. این اهداف ممکن است اصلا ارتباطی به اهداف سازمان نداشته باشد. نمونه‌ای از این گرو‌ه‌ها دانش‌آموزانی هستند که برای درس خاصی مثلا شیمی، فیزیک یا ریاضی، گروه مطالعه تشکیل می‌دهند.
 • گروه دوستی: این گروه از اعضایی تشکیل شده است که از فعالیت‌های اجتماعی، اعتقادات مذهبی، عقاید سیاسی و ارزش‌های مشابه یکدیگر لذت می‌برند و هرازگاهی یکدیگر را ملاقات می‌کنند. کارکنانی که خارج از محیط کار گروه‌های ورزش، تیم فوتبال یا پیاده‌روی تشکیل می‌دهند نیز از نمونه‌هایی از گروه دوستی هستند.
 • گروه مرجع: معمولا افراد از این گروه‌ها برای ارزیابی خود استفاده می‌کنند. هدف اصلی تشکیل گروه‌های مرجع، اعتبار و مقایسه‌ی اجتماعی است. این گروه‌ها تأثیر زیادی بر رفتار مردم دارند و معمولا با گروه‌های دیگر تفاوت دارند. مثلا گروه دسته بندی روندها مرجع برای یک کارمند جدید ممکن است گروهی متشکل از کارمندان یک سازمان یا اداره‌ی دیگر باشد. گروه خانواده، دوستان و گروه‌های مذهبی معمولا برای بیشتر افراد نوعی گروه مرجع قوی به‌شمار می‌روند.

ساختار گروه

تعریف کار گروهی - گروه‌های غیر رسمی

ساختار گروه الگویی برگرفته از روابط بین اعضای گروه است که به آنها در همکاری با یکدیگر و پیشبرد اهداف گروه کمک می‌کند. ساختار گروه با تعداد اعضای گروه (اندازه‌ی گروه)، نقش‌های گروه، هنجارها و انسجام گروه ارتباط نزدیکی دارد.

۱. تعداد اعضای گروه

گروه می‌تواند حداقل ۲ عضو داشته باشد. گروه‌هایی که ۲ تا ۱۰ نفر عضو دارند، معمولا مؤثرترند زیرا این گروه‌ها کوچک هستند و هریک از اعضا به‌اندازه‌ی کافی فرصت دارند تا در گروه مشارکت و فعالیت داشته باشند. گروه‌های بسیار بزرگ ممکن است زمان زیادی را برای تصمیم‌گیری‌ها و فرایندهای مختلف کاری دسته بندی روندها هدر بدهند. معمولا افزایش تعداد اعضای گروه میزان رضایت را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، وجود شش نفر در یک گروه فرصت‌های بیشتری برای تعامل و مشارکت گروهی را در اختیار اعضا قرار می‌دهد تا سه نفر. اما معمولا اگر تعداد اعضای گروه بیش از ۱۰ تا ۱۲ نفر باشد، میزان رضایت اعضا کاهش می‌یابد؛ چرا که انسجام گروه و شناخت سایرین برای اعضا مشکل می‌شود.

۲. نقش اعضا در گروه

در گروه‌های رسمی معمولا وظایف از پیش تعیین و به هریک از اعضا اختصاص داده می‌شوند. هر نقش مسئولیت‌ها و وظایف خاصی دارد. نقش‌های اعضای گروه می‌تواند به‌صورت زیر طبقه‌بندی شود:

نقش‌های کاری

نقش‌های کاری دربردارنده‌ی فعالیت‌هایی به‌منظور دست‌یابی به اهداف گروه هستند. موارد زیر نمونه‌هایی از نقش‌های کاری هستند:

 • پیشگام: اقدامات لازم را پیشنهاد می‌کند و روندها را نشان می‌دهد.
 • مسئول اطلاع‌رسانی: توصیه‌ها و نظرات را ارائه می‌کند.
 • شفاف‌ساز: مسائل مختلف مربوط به اهداف گروه را برای اعضا روشن می‌کند.
 • جمع‌بندی‌کننده: پیشنهادها و تصمیمات را جمع‌بندی می‌کند.
 • تحلیل‌گر: ایده‌ها را تجزیه‌وتحلیل می‌کند و آنها را در شرایط واقعی آزمایش می‌کند.

نقش‌های مربوط به حفظ موقعیت

این نقش‌ها دربردارنده‌ی فعالیت‌های اجتماعی هستند که به اعضای گروه کمک می‌کنند تا همچنان مشارکت خود را در گروه حفظ کنند و تعهد فردی بیشتری به گروه داشته باشند.

 • هماهنگ‌کننده: تنش را در گروه کاهش می‌دهد، به اختلافات رسیدگی می‌کند و فرصت‌ها را کشف می‌کند.
 • مسئول ارتباطات: کانال‌های ارتباطی را باز نگه می‌دارد و اعضا را به مشارکت در فعالیت‌های گروه دلگرم می‌کند.
 • مسئول بررسی توافق جمعی گروه: نتایج احتمالی را مورد آزمون قرار می‌دهد و بررسی می‌کند که آیا گروه به تصمیم‌گیری درباره‌ی چیزی نیاز دارد یا خیر.
 • تشویق‌کننده: این افراد بسیار خونگرم و دوستانه رفتار می‌کنند و پاسخگوی نیازهای اعضای گروه هستند.

نقش‌های مختل‌کننده

این نقش‌ها دربردارنده‌ی فعالیت‌هایی هستند که کار گروهی را مختل می‌کنند. جروبحث با اعضای گروه، شوخی‌های بی‌مورد و توجه به اطلاعات غیرضروری از این دسته فعالیت‌ها هستند و سبب منحرف شدن گروه از اهدافش می‌شوند. این افراد معمولا با ایده‌های گروه مخالف هستند یا با اعضای گروه به دلایل شخصی مشکل دارند. آنها معمولا به چیزهایی توجه دارند که به اهداف گروه ارتباطی ندارد. با‌این‌حال، این نقش‌ها همیشه منفی نیستند، گاهی ممکن است یکی از اعضا برای رفع تنش در گروه با شوخی یک وقفه‌ی کوتاه به‌وجود آورد و به این ترتیب کمی از تنش حاکم بر اعضا کاسته شود.

۳. هنجارهای گروه

هنجارها همان الگوهای رفتاری استاندارد و قابل‌قبولی هستند که به‌منظور بقای گروه، اجتناب از موقعیت‌های ناخوشایند و بیان ارزش‌های گروه ایجاد می‌شوند. هر گروه هنجارهای مخصوص به خودش را تعریف می‌کند. لباس متحدالشکل گروه یا حتی تعداد نظراتی که باید در یک جلسه ابراز شود، جزو هنجارهای گروه به‌شمار می‌روند. این هنجارها نشان‌دهنده‌ی سطح تعهد، انگیزه و عملکرد گروه هستند.

۴. انسجام گروه

تعریف کار گروهی - انسجام گروه

انسجام به پیوند بین اعضای گروه برمی‌گردد و تمایل آنها را برای ماندن در گروه نشان می‌دهد. عوامل زیادی بر انسجام گروه تأثیر دارند. گروه‌ معمولا هنگامی که با گروه‌های دیگر رقابت می‌کند یا بقای آن از سوی عوامل خارجی تهدید می‌شود، بیشتر تمایل دارد همبستگی خود را حفظ کند. گروه‌های کوچک‌تر و همچنین گروه‌هایی که اعضای آنها مدت زمان زیادی دسته بندی روندها را در کنار یکدیگر صرف می‌کنند، تمایل بیشتری به انسجام دارند.

انسجام در گروه‌های کاری اثرات مثبت زیادی از جمله رضایت شغلی کارکنان، افزایش بهره‌وری کارکنان و نظایر آن دارد. بااین‌حال، گروه‌های بسیار منسجم ممکن است برای سازمان خطرآفرین نیز باشند، به‌ویژه در شرایطی که اهداف‌شان برخلاف اهداف سازمان باشد.

شواهد نشان می‌دهند معمولا برای انجام اموری که به مهارت‌های مختلف، تجربیات و تصمیم‌گیری نیاز است، کار گروهی مؤثرتر از کار فردی است. گروه‌ها معمولا انعطاف‌پذیر هستند و می‌توانند به‌سرعت گرد هم آیند، به اهداف دست یابند یا مجموعه اهداف دیگری را برگزینند. بسیاری از سازمان‌ها دریافته‌اند که گروه‌ها جنبه‌های انگیزشی زیادی دارند. اثربخشی یک سازمان به اثربخشی گروه‌های آن بستگی زیادی دارد. اعضای گروه بهتر می‌توانند از طریق مشارکت در تصمیم‌گیری و حل مشکلات، به توانمندی بیشتر و افزایش بهره‌وری کمک کنند.

الگوی فنجان و دسته

آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی فنجان و دسته از انواع خیزان الگوی ادامه دهنده یا تمدیدی است که در رابطه با دوران تثبیتی است که قبل از شکست وجود دارد. این الگو توسط ویلیام آنیل در سال 1988 در کتاب چگونه در سهام پول درآوریم معرفی گردید. در این الگو طبق آموزش تحلیل تکنیکال، بخش فنجان مرتبط با حرکت اصلاحیِ روند صعودی قبلی میباشد که ناشی از حرکت آرام قیمت در طولانی مدت به سمت پایین و سپس به سمت بالا میباشد که شبیه به حرف U میگردد. در شکل بالا از آموزش تحلیل تکنیکال نیز مشاهده میکنیم که بخش دسته، در واقع حرکت اصلاحی به سمت پایین از سمت راست فنجان و پس از آن به سمت بالا در سمت چپ فنجان میباشد که شبیه به حرف V خواهد شد. سیگنال خرید در این شرایط زمانی ارسال میگردد که قیمت با حرکت به سمت بالا، محدودهی لبهی فنجان را بشکند.

بر اساس موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، معمولا این الگو قبل از اینکه روند صعودی ایجاد شود، دارای 30% رشد بوده و در طی 7 تا 65 هفته نیز تشکیل خواهد شد، اما اکثر الگوهایی که در بازار تشکیل میشوند، بین 3 تا 6 هفته طول کشیده است. همچنین زمانی که برای شکل گیری دستهی این الگو لازم است بین 1 تا 2 هفته میباشد. ضمنا فاصلهای که بین بالا و ته فنجان وجود دارد، حداقل 12 تا 15% و حداکثر 33% است. معمولا در سمت چپ فنجان شاهد کاهش حجم و سپس افزایش مجدد آن هستیم. لبههای فنجان نیز حتما در محدودهی دسته بندی روندها قیمتی یکسانی باید باشند.

بررسی متوسط ارتفاع و دورهی زمانی الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی میانگین افزایش قیمت بعد از شکسته شدن الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق پژوهشهای انجام گرفته توسط Bulkowski که در آموزش تحلیل تکنیکال به آن اشاره شده، هنگامی که الگوی فنجان و دسته میشکند، معمولا میانگین افزایش قیمت، 34% است.

ضمنا احتمال اینکه قیمت به این هدف 34% برسد، 50% و عدم موفقیت آن 5% است. نحوهی محاسبهی هدف قیمت برای این الگو نیز به شکل زیر میباشد:

قیمت در نقطهی شکست + ((بالاترین قیمت از هر دو طرف فنجان – پایینترین قیمت در ته فنجان)*50%)

خرید: تنها هنگامی که شروع به خرید کنید، که قیمت از لبهی سمت راست فنجان یعنی نقطهی A، خط افقی قرمز رنگ، بالاتر قرار گرفته باشد.
هشدار: هشدار برای فروش فوری زمانی صادر میگردد که قیمت پس از افزایش 10 تا 15% و سپس وارونگی بعد از آن، به سمت پایین رود.
دستهی کوتاه: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، الگویی پس از شکست بهترین عملکرد را خواهد داشت، که کوتاهی دستههای آنها کمتر از 23 روز باشد.
شکل و چگونگی حجم: پس از شکست قیمت، فنجانهایی نسبت به سایرین عملکرد بهتری خواهند داشت که به لحاظ حجم معامله، کاملا U شکل باشند.

بررسی نمودار قیمت جهانی طلا در تایم فریم هفتگی طبق الگوی فنجان و دسته در آموزش تحلیل تکنیکال

نمودار بالا از آموزش تحلیل تکنیکال، مرتبط با قیمت جهانی طلا است. پس از روند صعودی که قبلا طلا داشته است، توانسته بخش عمدهای از الگو با حرکت نزولی و تشکیل بخش چپ فنجان و سپس حرکت صعودی، تکمیل کند. دستهی فنجان نیز پس از اینکه خط مقاومت در سمت راست توسط قیمت شکسته شد تکمیل میگردد. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، شاهد افزایش قیمتها در سمت راست فنجان به شکل V هستیم که پس از آن به سطح مقاومت نفوذ کرده و از 994 دلار تا 1220 دلار افزایش مییابد.

بررسی الگوی فنجان و دسته در رابطه با سرمایه گذاری سپه در آموزش تحلیل تکنیکال

بررسی الگوی فنجان و دستهی وارونه در آموزش تحلیل تکنیکال

ویژگی الگوی فنجان و دستهی وارونه در آموزش تحلیل تکنیکال

در مطلب قبلی از آموزش تحلیل تکنیکال، با الگوی فنجان و دسته آشنا شدید و اکنون با نوع وارونهی آن آشنا میگردید. قبل از الگو، جهت روند هم به سمت بالا و هم به سمت پایین امکان پذیر است. در این الگو، قیمت در بیشتر از نصف زمان افزایش پیدا میکند و سپس قیمتها آرام آرام کاهش یافته و منحنی بالا را تشکیل میدهند. تکمیل الگو با حرکت اصلاحی به سمت بالا از سمت راست فنجان و پس از آن برگشت رو به پایین و مجددا حرکت به سمت لبههای فنجان میباشد. زمانی که قیمت از محدودهی حمایتی که در لبهی فنجان قرار دارد، به سمت پایین کاهش پیدا کند، سیگنال فروش ارسال میگردد.

آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین کاهش قیمت در الگوی فنجان و دستهی وارونه

در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که طبق عقیدهی Bulkowski، میانگین افت قیمت در الگوی فنجان و دستهی وارونه، 16% میباشد.

 • اشتراک در توییتر
 • اشتراک در فیسبوک
 • اشتراک در تلگرام
 • اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

الگوی سقف سه قلو در آموزش تحلیل تکنیکال

الگوی سقف سه قلو

بررسی الگوی سقف سه قلو در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، تشکیل الگوی سقف سه قلو از انواع الگوی بازگشتی طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قله در واقع یک الگوی.

آموزش تحلیل تکنیکال

نسبت های الیوت

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی نسبتها و اندازه گیری موج طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، برای محاسبهی طول هر موج، فاصلهی عمودی شروع تا پایان موج را اندازه.

تئوری داو

آموزش تحلیل تکنیکال (مدلها و تئوریها) تئوری داو و بررسی آن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده که کمپانی داو جونز توسط چارلز داو شریک وی.

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار

سیگنال های تغییر روند بازار

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار در آموزش تحلیل تکنیکال ، اصطلاحا شکسته شدن خط روند به فرایند عبور کردن منحنی قیمت از روی آن گفته می.

الگوهای شمعی

الگوهای شمعی

آموزش تحلیل تکنیکال: معرفی و بررسی کامل الگوهای شمعی بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، تاریخ پیدایش الگوی شمعی به بیش از 200 سال پیش در ژاپن برمی گردد که برای.

اصول الگوهای نزولی

اصول الگوهای نزولی

بررسی الگوی گنبد تحتانی طبق آموزش تحلیل تکنیکال در این مطلب از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی الگوی گنبد تحتانی یا Tower Bottom بپردازیم که.

آموزش تحلیل تکنیکال

فیبوناچی زمانی

بررسی دوره های زمانی فیبوناچی در آموزش تحلیل تکنیکال از دیگر ابزارهایی که در آموزش تحلیل تکنیکال قصد بررسی آن را داریم معروف به فیبوناچی زمانی یا دوره های زمانی.

آموزش تحلیل تکنیکال

فیبوناچی Expansion

آموزش تحلیل تکنیکال، فیبوناچی بسیط و نحوه ی رسم آن طبق آموزش تحلیل تکنیکال، ابزار فیبوناچی بسیط یا Expansion مشابه با نوع گسترش می باشد و کاربرد آن در نشان.

آموزش اندیکاتور CCI

شاخص کانال کالا

آشنایی با شاخص کانال کالا یا CCI در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، برای محاسبه ی شاخص انحراف قیمت از میانگین به عنوان متغیر آماری،از شاخص کانال کالا.

آموزش تحلیل تکنیکال

فیبوناچی Extension یا گسترش

فیبوناچی Extension یا گسترش : اصول کار با فیبوناچی گسترش و نحوه ی رسم در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، نحوه ی رسم و کار با فیبوناچی گسترش (Extension).

بررسی الگوی شاخ تحتانی در آموزش تحلیل تکنیکال

الگوي شاخ فوقانی

بررسی الگوی شاخ فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی الگوی شاخ فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، پس از یک روند صعودی، شاخ فوقانی تشکیل می گردد.

خطوط روند در آموزش تحلیل تکنیکال

خطوط روند

آشنایی با ابزار خطوط روند در آموزش تحلیل تکنیکال از ابزارهای بسیار رایجی که در آموزش تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند خطوط روند می باشد. همانطور که در.

کمیسیون شکایات: روند ‌دسته‌بندی شکایات در کابل، تخار و بامیان آغاز شده است

کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید روند ‌دسته‌بندی شکایات فعلاً در کابل، تخار و بامیان آغاز شده است

به گفته این کمیسیون، به‌خاطر رقم درشت شکایات انتخاباتی، این روند در ولایات دیگر ممکن امروز (شنبه ۷ جدی) و یا هم فردا (یک‌شنبه ۸ جدی) آغاز شود.

زرمینه کاکر سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت: "این روند در کابل، بامیان و تخار از قبل آغاز شده است، از این‌که بیشتر شکایات در دفتر مرکزی این کمیسیون ثبت شده اند همکاران ما در حال منتقل کردن شکایات به دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی اند."

این کمیسیون پس از پایان ثبت شکایات، در پانزده روز شکایات را دسته‌بندی می‌کند که شامل بررسی تخلف، تقلب و جرایم انتخاباتی می‌شوند

این کمیسیون پس از پایان ثبت شکایات، در پانزده روز شکایات را دسته‌بندی می‌کند که شامل بررسی تخلف، تقلب و جرایم انتخاباتی می‌شوند

برای ثبت شکایات انتخاباتی، روز‌های دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه گذشته تعیین شده بود و در این مدت، ۱۶ هزار و ۵۰۰ شکایت از سوی تکت‌های انتخاباتی در کمیسیون شکایات انتخاباتی دسته بندی روندها افغانستان ثبت شدند.

بربنیاد طرزالعمل کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی، پس از پایان ثبت شکایات، این کمیسون در پانزده روز شکایات را دسته‌بندی می‌کند که شامل بررسی تخلف، تقلب و جرایم انتخاباتی می‌شوند.

پس از مرحله نخست، به گفته کمیسیون شکایات انتخاباتی اگر کدام تیم انتخاباتی در مورد بررسی شکایات انتقاد داشته باشد، می‌تواند در سه روز استیناف خواهی کند و در پانزده روز دیگر استیناف‌خواهی‌ها نیز بررسی خواهند شد.

اما یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا ابراز نگرانی می‌کند که ممکن ‌دسته‌بندی و بررسی این رقم درشت شکایات انتخاباتی به‌زمان بیشتری نیاز داشته باشد.

یوسف رشید رئیس اجراییوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا

آقای رشید به رادیو آزادی گفت: "بدون شک که کمیسیون شکایات انتخاباتی از این لحاظ کمی زیر فشار قوی شکایات قرار گرفته است و پانزده روز برای این کمیسیون کافی نیست به‌خصوص در ولایات که شکایات انتخاباتی بیشتر دارد. این‌جا حرف تنها از دسته‌بندی یا تصنیف شکایات نیست، باید شکایات بررسی هم شود و در صورت اعتراض به اعتراضات هم رسیده‌گی شود که به‌وقت زیاد نیاز دارد."

به گفته زرمینه کاکر سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، بیش از هشت هزار شکایت از سوی تیم ثبات‌و‌همگرایی، بیش از دو هزار و پنجصد شکایت از سوی تیم دولت‌ساز، چهار هزار شکایت از سوی تیم انتخاباتی گلبدین حکمتیار و پانزده شکایت از سوی تیم انتخاباتی رحمت‌الله نبیل ثبت شده اند.

او همچنان گفت که هفتاد و پنج درصد از شکایات انتخاباتی در دفتر مرکزی کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت شده اند.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شد که دیروز جمعه از برگزاری آن سه ماه گذشت.

مراحل بیماری مزمن و نارسایی کلیه

بررسی مراحل بیماری مزمن و نارسایی کلیه

عبارت بیماری مزمن کلیه به معنی هرگونه بیماری کلیه است که بیش از چند ماه به طول می انجامد. بیماری مزمن کلیه دارای مراحل مختلفی، از کاهش جزئی عملکرد کلیه تا نارسایی کامل کلیه است، اما تمام حالت های بیماری مزمن کلیه به شدیدترین مرحله نمی رسند.

واژه مزمن لزوما به معنی “شدید” نبوده و واژه بیماری شامل هرگونه ناهنجاری در ساختار یا عملکرد کلیه است، خواه این ناهنجاری باعث ناخوش شدن فرد یا ایجاد عوارض شود یا نشود.

اغلب موارد در دسته خفیف تا متوسط قرار گرفته که در آن نیاز به بستری در بیمارستان نیست.

در صورت ابتلا به بیماری مزمن کلیه، لازم است پزشک به طور منظم، ادرار و خون فرد را به منظور بررسی وجود هرگونه آسیب کلیوی، شناسایی شدت بیماری و درمان های لازم برای مدیریت علائم تست کند.

دسته بندی بیماری کلیه چگونه انجام می شود؟

بیماری کلیوی با استفاده از تست خونی که eGFR (نرخ تخمینی تصفیه گلومرولی) را اندازه گیری می کند و تست ادراری که ACR (نسبت آلبومین:کراتینین ادرار) را نشان می دهد، طبقه بندی می شود.

تماس با دکتر کلینیک دکتر خسروی

نرخ تصفیه گلومرولی: GFR و eGFR

فعالیت اصلی کلیه ها، زدودن محصولات زائد محلول در آب (مانند کراتینین) از خون است. بازده تصفیه به کمک GFR اندازه گیری می شود.

 • GFR (نرخ تصفیه گلومرولی) معیاری از میزان خونی است که در یک دقیقه توسط کلیه ها پاکسازی می شود. با استفاده از تست خون و اندازه گیری سطح کراتینین، می توان GFR تخمینی یا همان eGFR را محاسبه کرد. این کار با استفاده از فرمولی انجام می شود که اندازه بدن را در نظر می گیرد. اندازه متوسط بدن یک بزرگسال m2 1.73 است. GFR طبیعی حدود ml/min/1.73m2100 است.
 • از آنجا که میانگین eGFR طبیعی ۱۰۰ است، eGFR می تواند به عنوان درصد عملکرد طبیعی کلیه در نظر گرفته شود. اگرچه، در صورت عدم وجود سایر شواهد مبنی بر بیماری کلیه، مقادیر حدودی ۶۰، طبیعی به حساب می آید.
 • eGFR برای محاسبه مرحله G در بیماری مزمن کلیه به کار می رود.
 • محاسبه eGFR در افراد دارای عضلات بسیار بیشتر یا بسیار کمتر نسبت به افراد هم سن، هم جنس و هم نژاد خود، ممکن است دقیق نباشد. برای مثال، ممکن است این عدد در بدن سازها به اشتباه بالا یا در افراد مبتلا به بی اشتهایی عصبی، به اشتباه بالا باشد.

 مراحل بیماری مزمن و نارسایی کلیه

آلبومینوریا: نسبت آلبومین:کراتینین

تست ادراری ساده ای به نام نسبت آلبومین:کراتینین ادرار (ACR) نیز برای بررسی علائم نشت پروتئین به ادرار (عارضه ای به نام آلبومینوریا یا پروتئینوریا) انجام می شود.

این وضعیت، نشانه مهمی از آسیب کلیوی است. تست نسبت آلبومین:کراتینین برای محاسبه مرحله A بیماری مزمن کلیه به کار می رود.

آلبومینوریا سه مرحله دارد:

A1 – افزایش طبیعی تا خفیف سطح پروتئین ادرار (کمتر از ۳mg/mmol)

A2 – افزایش متوسط سطح پروتئین ادرار (بین ۳-۳-mg/mmol)

A3 – افزایش شدید سطح پروتئین ادرار (بیش از ۳۰mg/mmol)

ترکیب نسبت ACR با eGFR می تواند به پزشکان کمک کند احتمال پیشرفت بیماری کلیه و نیز احتمال ابتلا به عارضه هایی مانند اختلالات قلبی و مشکلات گردش خون را پیش بینی کنند.

فاکتورهای دیگری مانند سن نیز در نظر گرفته می شوند. به طور کلی، هرچه مرحله دسته بندی روندها A بالاتر باشد، احتمال تاثیر درمان های کاهش فشار خون نیز بیشتر خواهد بود.

تشریح مراحل بیماری کلیه

این جدول، مراحل بیماری کلیه و چگونگی پیشرفت بیماری در صورت کاهش عملکرد کلیه و افزایش سطح پروتئین ادرار را نشان می دهد.

تلفن ثابت

تلفن همراه

آدرس:

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، دویست متر بالاتر از بلوار دادمان، کوچه ناخدا محتاج، انتهای بن بست، پلاک یک، طبقه یکاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.