انواع متداول الگوهای مثلث


آموزش امواج الیوت و الگوی های موج اليوت در تحلیل تکنیکال

از زمانيكه قوانين امواج اليوت در 1930 و در خلال سال هاي 1940 كشف شـد، بايـد پـذيرفت كه سودي سرشار ار آناليز بازار به ما داد كه بسيار بالاتر از ابزارهای پش بيني ديگر بود. قوانين امواج كه گاهي اوقات به اين نام خوانده ميشوند،در واقع توضـيحات جزيـي از چگـونگي رفتار مردم است. اين امواج، حجم بازار ، روان شناسي و حركات خـوش بينانـه و بـد بينانـه امـواج و بازگشتشـان و همچنين ميزان اندازه گيری الگو ها را به ما نشان ميدهند. در مهمترين تحقيق اليوت به صورت ابزاري ا ز داده هـاي بـازار سـهام،تغييرات و جهـش هـاي امواج 11 الگوي متفاوت از يكديگر را كه داده هاي قيمت در آن رخ داده بودند، بررسي كرد. او اين الگوها را با مثل تعريف،و نام گذاري كرد .او سپس توضيح داد كه چطور ايـن الگـو هـا بـه يكديگر مربوط ميشوند.و سپس در ترجمه اي همان الگو ها را مجددا شـرح دادو اينكـه چطـور اين امواج در الگو هاي با ابعاد بزرگتر نيز وجود دارند. قوانين امواج شامل فهرستي از الگوهاي قيمت است و توضيح اينكه چگونه و چطـور ايـن امـواج در سر تا سر مسير بازار اتفاق انواع متداول الگوهای مثلث ميافتند. بازار اغلب دستخوش دوره هاي بالا رفتن،فاز هـاي متنـاوب خنثي،يـا كـاهش اسـت،نمودارهاي شكست در الگو هاي مشابه افزايشي نشان از افزايش دارد.

همچنين اين قوانين به ما ميگويد كه : بازار درا لگوها با پنج موج حركت ميكند و با سه يا پنج موج تصحيح ميشـود، قبل از اينكـه رونـد بزرگتر آغاز شود.

بازار 5 موج محرك دارد وسپس باز ميگردد،قبل از اينكه روند بزرگتر آغاز گردد. حركتهاي با روند بزرگتر هميشه در الگوها داراي 5 موج هستند و با شماره هاي 5،4،3،2،1 مشخص ميشوند. جهش ها (حركات) بر خلاف روند كلي بازار عمومـا در الگـو هايشـان داراي 3 مـوج هسـتند امـا همچنين ميتوانند در الگو 3 يا 5 موج داسته باشند. كه اين امواج با حروفَ…C,B,A نام گذاري ميشوند. يك موج محرك تشكيل يافته از 5 موج ميباشد و حركـت مـوج محـرك بعـدي نيـز در همـان روند (سمت) ميباشد. يك موج اصلاحي عموما از 3 موج زير مجموعه تشكيل يافته است كه وقتـي در رونـد بزرگتـر قرارميگيرند، هر كدام ار آتها يك موج اصلاحي است.

به عنوان مثال يك موج پايه اليوت نمايش داده شـده كـه در رونـد كلـي بـازار داراي 5 مـوج محرك و 3 موج اصلاحي است كه خود به روند هاي كوچكتري تقسيم ميشود.

اولين دنباله از امواج محرك به كوچكترين 1 ختم ميشود.اين قسـمت بيـانگر ايـن اسـت كـه در آغاز يك روند بزرگ رو به بالا هستيم. همچتين بيانگر شروع دنباله امواج تصحيحي است كه تا كوچكترين 2 ادامه پيدا ميكند. وقتي اين قسمت تمام شد و به شماره 1 رسيديم ديد وسيع تري داريم و ميتوانيم موج را به 5 قسمت تقسيم كنيم كه خود اولين موج محرك ميباشد. پس اولين قسمت كه تا شمار ه 1 خود به سه موج محرك 5،4،3،2،1 و سه موج اصلاحي C,B,A متعاقب آن خواهد بود. حركت محرك موج با چهار موج محرك 5،4،3،2 كامل ميشود. و تازه به موج 1 محرك مي رسيم يكبار ديگر حركات اصلاحي اتفاق ميافتد،تا به موج شماره 2 هر كدام از امواج اصلاحي بزرگتر در درون خود شامل 5 موج محرك هسـتند اگـر در جهـت روند كلي بازار باشند.

خود موجهاي 2 و 4 محرك بـه دليـل ينكـه بـر خـلاف رونـد هسـتد از امـواج اصـلا حي تشـكيل شده اند.

در الگو هاي اصلاحي ما مستلزم وجود 3 موج هستيم،كه داراي ساختار پيچيده اي از قبيل Zig Zag, Flat,triangle, Double sideway هستند.

هر كدام از الگوهاي بازار نام و ساختماني دارد كه از قوانين و راهبرد هاي امواج اليـوت تبعيـت ميكنند. اين الگو ها در صورت ظاهر تغييراتي دارند كه ما آنها را بـه يكسـري الگـوي مشـخص محـدود ميكنيم.
براي يك الگوي منحصر به فردكه با يكي از امواج اليوت تغيير ميكند بايد همه قـوانين از اصـول كلي تبعيت كتتد،ولي نبايد از يك راهبرد اكيد پيروي كنند. به هرحال ،هنگام جنبشها بازار در 2 يا 3 طريقه تفسير ميشود. الگو ها از بيشترين راهبرد تبعيت ميكنند ،همچنين اين الگـو هـا ميتوانـد ممتـاز شـناخته شـود و بيشترين احتمال درستي را داراست. مساله مهم اين است كه ما بفهميم كه الگوها با همه درجات در همان لحظـه در بـازار اسـتفاده ميشوند،زيرا آنها متقابل و پيوسته عمل ميكنند. آنها نميخواهند دقيقا مثل چيزي كه در گذشته بودند به نظر برسند. تكنيك اليوت مربوط به احتمالات است.

مروری مختصر بر چند الگوی موج اليوت

موج محرك يا موج انگيزشی :

حركت با روند بزرگتر (IMPULSE)

اين امواج محرك هميشه با روند بزرگتر حركت ميكنند. مركب از 5 موج 5،4،3،2،1 هستند و به صورت كلي در جريان روند قرار دارند.

يك دو گوشه يا دو گوشه مثلثي در يـك الگـوي محـرك داراي 5 مـوج اسـت 5،4،3،2،1 كـه در جهت روند حركت ميكنند. حركات مورب در درون خطوط يك كانال همگرا شكل ميگيرد كه امـواج 3،1 يـك خـط كانـال و امواج 4،2 خط ديگر كانال را شكل مي دهند.

دو نوع دو گوشه وجود دارد كه يكي دو گوشه پيشرو (LD (diagonal Leading و ديگري دو گوشه پاياني (ED (Diagonal Ending ناميده مي شود. اين دو نوع در ساختمان درونيشان متفاوت هستند و موقعيت هـاي متفـاوتي در داخـل الگـوي روند دارند. دو گوشه انتهائي نسبت به دو گوشه پيشرو رايج تر ميباشد.

قوانين اليوت برای دو گوشه پيشرو و دوگوشه پايانی :

 • الگوهاي دوگوشه بين دو خط همگرا كه به شكل يك كانال است حركت ميكند.
 • موج 1 از دوگوشه پيشرو يك موج محرك يا يك دوگوشه پيشرو ميباشد.
 • موج 5،3،1 از دوگوشه انتهائي هميشه از خانواده زيگ زاگ ها ميباشند.
 • موج 2 ممكن است بدون هيچ اصلاحي شكل بگيرد به استثناي مثلث ها
 • موج 2 هيچ گاه بلند تر از موج 1 نمي باشد.
 • موج 3 از الگوي دوگوشه پيشرو يك موج محرك (Impulse) است.
 • هميشه موج 3 در مقايسه با موج 2 قيمت ها بزرگتر است.
 • موج 4 ممكن است بدون اصلاح كامل شود.
 • موج 2 و 4 در قسمتي از موجشان با يكديگر اشتراك دارند(موج 2 و 4 هم پو شاني دارند.)
 • موج 5 از دوگوشه پيشرو مي تواند يك موج محرك و يا يك دو گوشه پاياني باشد.
 • موج 5 قيمت بايد در بدترين حالت 50 %موج 4 قيمت ها را بازگشت نمايد.
 • موج 3 در مقايسه با امواج 1 و 5 قيمت ها، كوتاهترين نيست.

قوانين اليوت برای موج محرک :

 • موج 1 بايد خودش يك موج محرك باشد و انواع متداول الگوهای مثلث يا يك الگوي دو گوشه پيشرو2 .موج 2 ميتواند بدون حركت اصلاحي باشد به استثناي مثلث
 • هيچ قسمتي از موج 2 نميتواند بيشتر از 100 %موج 1 باز گشت داشته باشد
 • موج 3 نيز بايد محرك ( Impulse ) باشد.
 • در نمودار قيمت موج 3 بايد مـدت زمـان بيشـتري نسـبت بـه مـوج 2 طـول كشـيده باشد (بلند تر باشد)
 • موج 4 ميتواند بدون هيچ اصلاحي در الگوي امواج اليوت كامل شود.
 • موج 2 و 4 نميتوانند همپوشاني قيمت داشته باشند.
 • موج 5 بايد يك موج محرك (Impulse) يا يك ED) Ending Diagonal ) باشد.
 • موج 5 در كمترين اندازه بايد 70 % موج 4 را برگردد.
 • موج 3 در مقايسه با 1 و 5 كو تاهترين نيست.

قانون تناوب:

يك باور متداول درباره امواج محرك (Impulse) اين است كه مـوج 2 و 4 حالـت تنـاوبي (يك در ميان) دارند. يعني اين دو موج اصلاحي در الگو هـا بـين حالـت تيـز بـا شـيب تنـد و حاشيه دار در تغيير ميباشند. يك موج اصلاحي نوك تيز با شيب تند بـه شـكل Double zig zag ,Triple zig zag ,Zigzag است. يك موج اصلاحي حاشيه دار، به شكل Double 3 ,Triple 3 , Flat ميباشد

اين قانون همچنين بيان ميكند كه:

اگر موج 2 يك موج اصـلاحي از نـوع نـوك تيـز ( Sharp ) اسـت، موج 4 معمـولا يـك مـوج اصلاحي حاشيه دار است. و اگر موج 2 يك موج اصلاحي حاشيه دار باشد ،موج 4 عموما يك موج اصلاحي تند است. تحقيقات اين قانون را تاييد ميكند. اين اطلاعات براي معامله گراني كه از امواج اليوت استفاده ميكنند مسلم اسـت ،همچنـين از تحقيقات آماري نيز نتايج زير بدست آمده است.

اگر موج 2 از خانواده تند باشد ،موج 4 حاشيه دار است. (%86)
اگر موج 2 حاشيه دار باشد ، موج 4 تند است. (%78)

امواج اصلاحی:

همان طور كه از نامشان پيداست با حركتي در خلاف جهت روند حركت ميكنند. الگو هاي اصلاحي در الگويشان از 3 يا 5 موج تشكيل يافته اند .و با حروف مشخص ميشـوند و در جهت عكس روند اصلي حركت ميكنند.

الگوی زيگ زاگ :

يك زيگ زاگ داراي 3 موج C,B,A است كه بر خلاف رونداصلي بازار با درجـه بزرگترحركـت ميكنند. زيگ زاگ ها معمولا الگو هاي اصلاحي هستند.

قوانين امواج زيگ زاگ:

 • موج A بايد يك موج محرك (Impulse) يا يك Leading Diagonal باشد.
 • موج B ميتواند يك الگوي اصلاحي (Corrective) باشد.
 • موج B از نظر اندازه بايد نسبت به موج A قيمت ها كوتاهتر باشد.
 • موج C قيمتها بايد يك موج محرك (Impulse) يا يك Ending Diagonal باشد.
 • اگـر مـوج A يـك Leading Diagonal باشـد مـوج C ممكـن اسـت يـك Ending Diagonal باشد.

زيگ زاگ های دوگانه و سه گانه :

بيشترين تغيير در خانواده زيگ زاگ ها در زيگ زاگ دو گانه و زيگ زاگ سـه گانـه مشـاهده ميشود. اين دو الگو انواع متداول الگوهای مثلث با نام هاي Triple3 , Double3 هم خوانده ميشوند. سه الگوي زيگ زاگ، زيگ زاگ دوگانه ، زيگ زاگ سه گانـه خـانواده زيـگ زاگ هـا را تشـكيل ميدهند زيگ زاگ هاي دوگانه رايجترند در حالي كه زيگ زاگ هاي سه گانه بندرت ديده ميشوند.

Double zig zag از دو الگوي زيگ زاگ متصل به هم تشكيل يافته كه اين دو الگو بوسيله يك موج كوتاه اصلاحي به يكديگر متصل شده اند كه اين موج كوتـاه اصـلاحي بـا نمـاد X مشـخص ميشود.

زيگ زاگ سه گانه از سه الگوي زيگ زاگ متصل به هم تشكيل يافته كه بوسيله دو موج كوتـاه اصلاحي “X “و”XX “به يكديگر متصل شده اند.

قوانين زيگ زاگ دو گانه و زيگ زاگ سه گانه :

 • موج W بايد خود يك الگوي زيگ زاگ باشد.
 • موج X ميتواند بدون هيچ اصلاحي در الگوي خود كامل شود بجز در يك Triangle Expanding
 • در امواج نمودار موج X بايد كوتاه تر از موج W باشد.
 • موج Y بايد يك الگوي زيگ زاگ باشد.
 • موج Y بايد بلند تر يا مساوي موج X در نمودار قيمت ها باشد.
 • مـوج XX ميتوانـد بـدون هـيچ حركـت اصـلاحي كامـل شـود بجـز در Triangle Expanding
 • موج XX بايد در نمودار قيمت ها نسبت به موج Y كوتاه تر باشد.
 • موج Z بايد خود يك الگوي زيگ زاگ باشد.
 • موج Z بايد بلندتر يا مساوي موج XX قيمت ها باشد.

الگوی تخت :

كي ديگر از الگو هاي رايج اصلاحي الگو هاي تخت يا كم تغيير هستند .تفاوت آنها بـا امـواج زيـگ زاگ در اين است كه آنها نسبت به حركات قوي به سمت بالا و پـايين گـرايش بيشـتري نشـان ميدهند و بيشتر گرايش آنها به صورت حركات حاشيه دار ميباشد.از اينرو به آنها امـواج Flat (تخت،پهن،مسطح)گفته ميشود.در مقايسه با زيگ زاگ ها كه حركات آنها در يـك رونـد شـكل ميگيرد اين امواج به صورت حاشيه دار هستند.

قوانين الگوی تخت :

 • موج A ميتواند بدون هيچ حركت اصلاحي كامل شود.
 • موج B ميتواند بدون حركت اصلاحي كامل شود بجز در Triangle ها
 • موج B در بدترين حالت بايد حداقل 50 %موج A را اصلاح (بازگشت ) نمايد.
 • موج B بايد از 2 برابر موج A قيمت ها كوتاه تر باشد.
 • موج C فقط ميتواند يك موج محرك (Impulse) يا يك Ending Diagonal باشد.
 • موج C نبايد از 3 برابر زمان تشكيل موج A بيشتر طول بكشد.
 • موج C نبايد بلندتر انواع متداول الگوهای مثلث انواع متداول الگوهای مثلث از 2 برابر فاصله موج هاي B,A باشد.
 • قسمني از موج C با موج A اشتراك دارند (موج C و موج A همپوشاني دارند.)

الگوهای مثلثی :

مثلث ها در ساختار خود از 5 موج تشـكيل يافتـه انـد كـه بـا نامهـاي E,D,C,B,A نـام گـذاري ميشوند. حركت اين الگو در درون يك كانال همگرا واگرا ميباشد كه خط بالايي كانال شـامل دو نقطه C,A و خط پاييني كانال شامل دو نقطه D,B ميباشد. مثلث ها در حقيقت جز الگو هاي اصلاحي قرار ميگيرند.

دو نوع از مثلث وجود دارد: انقباضي و انبساطي

مثلث انقباضی :

اين الگو نسبت به الگوي مثلث انبساطي رواج بيشتري دارد.

قوانين مثلث انقباضی :

 • موج A در اين الگو ميتواند يك زيگ زاگ،دابل زيگ زاگ،تريپل زيگ زاگ و يا يك الگوي فلت باشد.
 • موج B در اين الگو تنها ميتواند يك زيگ زاگ،دابل زيگ زاگ،يا تريپل زيگ زاگ باشد.
 • امواج D,C ميتوانند در الگوي خود بدون هيچ اصلاحي كامل شوندبه استثناي Triangle ها 4.4 موج D,C,B,A بايد در داخل يك كانال حركت كنند كه يـك سـر آن AC و سـر ديگـر آن BD ميباشد.
 • تقاطع كانال در پايان به E ختم ميشود.
 • دو خط اين كانال نهايتا بايد در نقطه اي همگرا شوند و نميتوانند به صورت موازي باشند.
 • ممكن است يكي از خطوط كانال را بصورت خطي(افقي)داشته باشيم.
 • موج E ميتوانـد يـك زيـگ زاگ،دابـل زيـگ زاگ،تريپـل زيـگ زاگ يـا يـك Triangle Contracting باشد.
 • موج E بايد كوچكتر از موج D قيمت ها باشد،همچنين موج E بايـد بزرگتـر از 20 %مـوج D قيمت ها باشد.
 • همچنين موج A و يا موج B بايد در اين الگو داراي بلند ترين موج باشند.
 • همچنين موجE بايد در قسمتي از موج خود با موج A اشتراك (همپوشاني) داشته باشد.
 • موج E قيمت نميتواند از كانال BD عبور كند.

مثلث انبساطی :

آخرين الگوي مورد بحث ما در اين قسمت مثلث انبساطي ميباشـد.ايـن الگـو يـك الگـوي غيـر متعارف و غير رايج در بين الگوهاي اليوت ميباشد.

انواع فرم چهره

هنگام خرید لباس، شال یا روسری و یا حتی زمانی که می­خواهید آرایش کنید باید انتخابی متناسب با فرم چهره و اندام خود داشته باشید.

ما در مقاله های قبل راجع به شناخت تیپ های اندامی و انتخاب لباس متناسب با آن مطالبی بسیار کاربردی و ساده برایتان مطرح کردیم؛ امروز می­خواهیم شما را با انواع فرم چهره آشنا کنیم.

برای انتخاب لباس مناسب برای خودتان، ابتدا باید بتوانید فرم چهره خود را شناسایی کنید.

انواع فرم چهره و راه های شناسایی آن

همانطور که تیپ های اندامی مختلفی مانند الماسی شکل، گلابی شکل، مستطیل شکل، آبنبات چوبی و…. داشتیم، به فرم چهره­ ها نیز لقب هایی داده شده است که متداول ترین آن ها قلبی، بیضی، مستطیل، گرد، مربع و الماسی می­باشد.

شناخت انواع متداول الگوهای مثلث فرم چهره زمانی ممکن میشود که بتوانید هر یک از سه مورد زیر (وسیع ترین قسمت چهره، فرم فک و طول صورت خود) را شناسایی کنید.

شناخت وسیع ترین قسمت چهره

پیشانی: اگر پیشانی شما پهن باشد و به آرامی به سمت چانه ی شما زاویه دار شده باشد فرم صورت شما شبیه به قلب است؛ که به آن مثلث وارونه هم میگویند.

گونه: اگر گونه­ های شما استخوانی و یا پهن تر از بقیه­ ی قسمت های چهره­ ی شما باشد و همچنین به سمت چانه باریک می­شود، فرم صورت شما شبیه به الماس است.

فک: اگر فک شما پهن تر از بقیه ی قسمت های صورتتان باشد احتمالا چهره ­ی شما به فرم مستطیل و یا گلابی است. (البته فرم گلابی بسیار کم دیده می­شود.)

متوازن: اگر پیشانی، گونه­ انواع متداول الگوهای مثلث ها و فک شما به طور کلی با هم متوازن و متعادل باشد فرم چهره­ ی شما می­تواند مربع، دایره و یا بیضی باشد.

شناخت انواع فرم فک

با استفاده از فرم فک نیز می توان شکل تقریبی چهره را تشخیص داد.

فک زاویه دار: زمانی که فک شما زاویه دار یا چانه ی شما تیز باشد فرم صورت شما احتمالاً قلب (مثلث وارونه) است.

فک گوشه دار: اگر شما یک فک پهن و قوی دارید احتمال دارد فرم صورت شما مربع یا مستطیل باشد.گاهی اوقات اگر احساس می کنید فک شما باریک است احتمالا حالت چهره ی شما شبیه به الماس ویا قلب (مثلث وارونه) است.

فک مُدَور: زمانی که فک شما فرم مُدَور و یا منحنی داشته باشد به احتمال زیاد فرم چهره ی شما گرد و یا بیضی است.

آموزش امواج الیوت به زبان ساده سری دوم

آموزش امواج الیوت به زبان ساده سری دوم

در سری اول آموزش امواج الیوت پرداختیم به تاریخچه و عملکرد الگویی آن همچنین در مورد ساختار ، اصول و قواعد آن توضیح دادیم.

گفتیم که با یک الگوی 8 موجی طرف هستیم که در نمودارها تکرار میشوند . این الگوی 8 موجی که شامل 5 موج جنبشی که امروز بصورت مفصل این 5 موج رابررسی میکنیم و به سراغ 3 موج اصلاحی A B C میرویم. که ترکیب این دو سری آموزش میشود آن چیزی که ما باید از الیوت یادبگیریم و از آن مطلع باشیم.

کسانی که آموزش سری اول را مطالعه نکردید از لینک زیر میتوانند اقدام کنند

اما در سری دوم که مهمترین قسمت آموزش هست موارد زیر را آموزش خواهیم داد

 • معرفی و بررسی امواج جنبشی
 • قوانین و اصول امواج جنبشی
 • کاربرد امواج
 • معرفی و بررسی قوانین امواج اصلاحی

مشخصات موج 2

 • معمولا موج 2 _ 61/8 درصد به اندازه موج 1 را بازگشت دارد . در تحلیل تکنیکال از این عدد استفاده های زیادی میشود . درصدی است که در فیبوناچی میتوان از آن بهره برد.

امواج الیوت

 • موج 2 بصورت a b c است ، پس اگر این ریز موج ها را در موج 2 شناسایی کردیم به احتمال زیاد موج 2 را درست تشخیص داده ایم.
 • توجه داشته باشید که در موج B باید 3 ریز موج دیگر هم شناسایی کنیم.
 • موج C هم که در داخل موج 2 قرار دارد باید دارای 5 ریز موج باشد. همانطور که مشاهده میکنید هیچ فرقی بین یک روند نزولی و یا صعودی نیست و این قوانین در هر دو حالت یکسان میباشد.

الیوت

 • ما در الیوت یکسری بایدها و نبایدها را داریم که با رعایت همین موارد میتوانید در تشخیص امواج بهتر عمل کنید . بیاد داشته باشید که موج 2 هیچ موقع نباید 100 درصد موج 1 را اصلاح کند اگر مشاهده کردید موج 2 صددرصد موج 1 را اصلاح کرد به نباید ها توجه میکنیم و تشخیص میدهیم که موج صورت گرفته موج2 نمیباشد.
 • زمانی که 5 ریزموج C را مشخص کردیم میتوانیم متوجه پایان موج 2 شویم .
 • اصلا پیشنهاد نمیکنم که در هنگام وقوع موج 2 اقدام به معامله کنید .

مشخصات موج 3

 • هنگام شروع موج 3 یک نمودار بلند در اندیکاتور macd صورت میگیرد.
 • در انتهای موج 3 احتمال ایجاد پترن کراب وجود دارد.
 • موج 3 در اکثر مواقع بصورت 5 موجی است . شاید در موج1 امکان شناسایی 5 ریزموج بسیار سخت باشد چرا که ممکن است نوسانات بسیار ریزی ایجاد شود ولی در موج 3 اینطور نیست و در اغلب مواقع 5 ریز موج براحتی شناسایی میگردد.

آموزش امواج-الیوت

 • موج 3 در بازارهای سهام بلندترین موج خواهد بود و به هیچ عنوان نمیتواند کوتاهترین موج باشد .
 • در موج 3 میتوانید موقعیت های بسیار خوب و با ریسک کم جهت بازکردن معامله بدست آورید .

مشخصات موج 4

موج 4 طبیعتا رابطه ای با موج 3 دارد که موج 2 با موج 1 داشت . به نوعی میشه گفت موج 4 و 2 خیلی میتوانند شبیه به یکدیگر باشند.

میزان برگشت قیمت در موج 4 میتواند 50 درصد ، 38 و 24 درصد باشه که متداول ترین این درصد ها 24 و 38 درصد هستند که میتوانید این درصدها را براحتی با فیبوناچی تشخیص دهید.

معمولا تریدرهای حرفه ای زمانی که با 24 درصد اصلاح موج4 مواجه میشوند دست به معامله نمیزنند چرا که ممکن است به اشتباه شروع موج 5 تشخیص داده باشند و شاید پرکردن اصلاح تا 38 درصد هم پیش برود.

خب دوستان پس متوجه شدیم که چگونه و با چه روشی میتوانید انتهای موج 4 و شروع موج 5 را تشخیص دهید ، سعی کنید درصدهایی که گفته شد را تاجای ممکن دقیق مشخص کنید .

امواج-الیوت-را-چگونه-تشخیص-دهیم

مشخصات موج 5

تشخیص دادن موج 5 از سایر موج ها بسیار راحت تر بوده چرا که 4 موج قبلی آن را شناسایی کردید ، خیلی از اوقات پیش میاد که موج 1 و 2 را شماره گذاری کردید ولی بعد از چند لحظه از نوسان نمودار متوجه میشوید که این امواجی که نامگذاری کردید اصلا موج 1 و 2 بودند .

تنها مشکل ما در این هست که بتوانیم به درستی انتهای موج 4 را مشخص کنیم و در هنگام شروع موج 5 اقدام به معامله کنیم. در بازارهای مالی جهان بیشترین معامله ها در ابتدای شروع موج 5 الیوت صورت میگیرد.

 • معمولا در پیوتهای موج 3 و 5 ما شاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور هستیم و میشه گفت وقوع واگرایی یک الزام هست برای تایید بوجود آمدن موج 5 . به نوعی تاییدیه برای شماره گذاری صحیح ما میباشد.
 • موج 5 هم مثل موج 1 و 3 یک موج پیشرو هست و باید 5 موجی باشد .
 • از نظر الگوهای هارومونیک احتمال تشکیل پترن باترفلای وجود دارد که باز وقوع همین پترن میتواند انتهای یک موج پیشرو را مشخص کند.

امواج-الیوتی

معرفی و بررسی قوانین امواج اصلاحی الیوت

به طور کلی دو نوع اصلاح داریم

 • اصلاح ساده
 • اصلاح ترکیبی

اصلاح ساده یک الگوست به نام زیگزاگ. در تصویر زیر مشاهده میکنید که ما یک 5 موج صعودی داشتیم و که بعد از 5 موج همانطور که در سری اول آموزش توضیح دادیم باید یک اصلاح A B C داشته باشیم. این فرمتی هست که در A B C بصورت زیگزاگ اتفاق می افتد .

لذا این الگوی زیگزاگ میتوانید در موج 2 و 4 هم باشد.

البوت چیست

زیگراگ چیست؟ زیگزاگ یک الگوی 3 موجی میباشد که شامل امواج A B C است . در زیگراگ موج B نمیتوانید بیشتر از 70 تا 75 درصد موج A را اصلاح کند.

در الگوی زیگراگ موج C باید و حتما یک LOW جدید زیر موج A بزند. به زبان ساده تر توضیح میدهم : در تصویر بالای مشاهده میکنید که موج C پایین تر از موج A بسته شده است که در این الگو هم بهتر است به برخی از این بایدها و نبایدها عمل کرد تا اشتباها اصلاح ترکیبی را شناسایی نکنیم و یا حتی باید توجه داشته باشیم موج B بیشتر از 75 درصد موج A را اصلاح نکند در غیر اینصورت اصلاح ما ساده یا زیگزاگ نخواهد بود.

معمولا در الگوی زیگراگ موج A دارای 5 ریز موج میباشد . لذا اگر بتوانید A را 5 موجی پیدا کنید در تشخیص دادن این الگو میتوان تا حد زیادی مطمئن باشیم.

در شکل زیر مشاهده میکنید که در الگوی زیگزاگ 5 موجی در A میباشد 3 موجی در B و اغلب هم 5 موجی در C

الیوتی

از دیگر بایدهایی که باید رعایت کنیم این هست که موج B حداقل 45 تا 50 درصد موج A را اصلاح کند .

موج C میتواند ضرایب 1.62 و یا 2.62 از موج A باشد.

در بعضی مواقع الگوی زیگزاگ با واگرایی که در اندیکاتور مکدی رخ میدهد پایان میبابد.

اما میرسیم به اصلاح ترکیبی که کمی پیچیده تر از الگوی زیگراگ میباشد.

سه نوع اصلاح ترکیبی وجود دارد

اصلاح مسطح تقریبا طول موج های یکسانی دارد در بالا گفتیم که موج B نباید بیش از 75 درصد موج A را اصلاح کند اما در الگوی اصلاحی مسطح همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید موج ها تقریبا طول یکسانی با یکدیگر دارند و یکی از مشخصه های اصلی این الگو میباشد .

اصلاح-ترکیبی-در-باینری-آپشن

از دیگر مشخصه های الگوی مسطح میتوان به این موارد اشاره کرد که Aو B دارای 3 ریز موج و C دارای 5 ریز موج میباشد

اصلاح نامنظم

در اصلاح نامنظم موج B نه تنها موجA را 75 درصد اصلاح میکند بلکه فراتر از محدوده موج 5 میرود . در بعضی مواقع که شماره گذاری را انجام میدهیم چون موج B یک قله بلند تر از موج 5 ایجاد کرده ما به اشتباه موج B را یک موج جنبشی تشخیص میدهیم و انتهای موج 5 را شناسایی میکنیم که باید در این موارد بسیار تمرکز کنید و به ویژگی های اصلاح نامنظم توجه داشته باشید تا اشتباهی در شماره گذاری شما پیش نیاید.

روش-الیوت-چیست

در این الگو موج C بصورت کامل موج A را اصلاح میکند و حتی فراتر از آن نیز میرود .

موج B با نسبتهای 1.15 و 1.25 موج A ساخته میشود.

موج C با نسبتهای 1.62 و یا 2.62 موج A ساخته میشود .

مهمترین موضوع در امواج اصلاحی پیدا کردن پایان موج C هست که میتوان متوجه پایان یک موج اصلاحی A B C شده و منتظر شروع یک 5 موجی جنبشی در نمودار باشیم .

اصلاح مثلث

در این نوع اصلاح هر موج ، موج قبلی خودش را کوتاه تر میکند . که میتواند بصورت مثلث صعودی یا نزولی باشد که در شکل زیر مشاهده میفرمایید .

وضعیتی پیش می آید که قله ها و دره ها نسبت به هم یا کوتاه و یا بلند میشوند در اصلاح منظم حداقل از 5 پیوت تشکیل شده و یک الگوی 5 موجی دارد و میتوانیم امواج را از A تا E نام گذاری کنیم.

اغلب مثلث ها را میتوان در موج 4 شناسایی کرد و گاهی هم موج B

یکی از خصوصیات بارزی که الگوی اصلاحی مثلث وجود دارد این هست که معمولا در یک سوم پایانی گوشه مثلث و پس از ساخته شدن موج E قیمت شروع میکند به شکستن خط روند بالای مثلث ( در روند های صعودی) و معمولا یک جهش ناگهانی قیمت صورت میگرد با یک کندل بلند و قدرتمند . برای همین الگو مثلث یک الگوی بسیار پرکاربرد در علم تکنیکال است

تحلیل-تکنیکال-امواج-الیوت

خب دوستان امیدوارم تا اینجای آموزش خسته نشده باشید چند نکته دیگر مانده که دانستن آن برای شما الزامی هست.

اگر ما در موج A شاهد یک حرکت به شکل A B C با الگوی مسطح مشاهده کردیم در موج B به احتمال زیاد یک الگوی زیگزاگ را خواهیم داشت .

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید

اصلاح-زیگزاگ

ساختار الیوت را بصورت کلی و با زبانی ساده برای شما عزیزان بیان کردیم برای استفاده از آن در ترید باید بسیار تمرین کنید و جزئیات بیشتری را آموزش ببینید همچنین در گذشته هم تاکید کردم که فقط از الیوت در انجام معاملات استفاده نکنید بلکه از یک استراتژی عالی در کنار آن بهره ببرید تا بهترین نتیجه را بگیرید. لذا امواج الیوت در تایم فریم های بالا کاربرد دارد و بیشتر افرادی که در فضای فارکس الیمپ ترید فعالیت میکنند میتوانند از این الگوها نهایت استفاده را ببرند.

انواع فرم چهره

هنگام خرید لباس، شال یا روسری و یا حتی زمانی که می­خواهید آرایش کنید باید انتخابی متناسب با فرم چهره و اندام خود داشته باشید.

ما در مقاله های قبل راجع به شناخت تیپ های اندامی و انتخاب لباس متناسب با آن مطالبی بسیار کاربردی و ساده برایتان مطرح کردیم؛ امروز می­خواهیم شما را با انواع فرم چهره آشنا کنیم.

برای انتخاب لباس مناسب برای خودتان، ابتدا باید بتوانید فرم چهره خود را شناسایی کنید.

انواع فرم چهره و راه های شناسایی آن

همانطور که تیپ های اندامی مختلفی مانند الماسی شکل، گلابی شکل، مستطیل شکل، آبنبات چوبی و…. داشتیم، به فرم چهره­ ها نیز لقب هایی داده شده است که متداول ترین آن ها قلبی، بیضی، مستطیل، گرد، مربع و الماسی می­باشد.

شناخت فرم چهره زمانی ممکن میشود که بتوانید هر یک از سه مورد زیر (وسیع ترین قسمت چهره، فرم فک و طول صورت خود) را شناسایی کنید.

شناخت وسیع ترین قسمت چهره

پیشانی: اگر پیشانی شما پهن باشد و به آرامی به سمت چانه ی شما زاویه دار شده باشد فرم صورت شما شبیه به قلب است؛ که به آن مثلث وارونه هم میگویند.

گونه: اگر گونه­ های شما استخوانی و یا پهن تر از بقیه­ ی قسمت های چهره­ ی شما باشد و همچنین به سمت چانه باریک می­شود، فرم صورت شما شبیه به الماس است.

فک: اگر فک شما پهن تر از بقیه ی قسمت های صورتتان باشد احتمالا چهره ­ی شما به فرم مستطیل و یا گلابی است. (البته فرم گلابی بسیار کم دیده می­شود.)

متوازن: اگر پیشانی، گونه­ ها و فک شما به طور کلی با هم متوازن و متعادل باشد فرم چهره­ ی شما می­تواند مربع، دایره و یا بیضی باشد.

شناخت انواع فرم فک

با استفاده از فرم فک نیز می توان شکل تقریبی چهره را تشخیص داد.

فک زاویه دار: زمانی که فک شما زاویه دار یا چانه ی شما تیز باشد فرم صورت شما احتمالاً قلب (مثلث وارونه) است.

فک گوشه دار: اگر شما یک فک پهن و قوی دارید احتمال دارد فرم صورت شما مربع یا انواع متداول الگوهای مثلث مستطیل باشد.گاهی اوقات اگر احساس می کنید فک شما باریک است احتمالا حالت چهره ی شما شبیه به الماس ویا قلب (مثلث وارونه) است.

فک مُدَور: زمانی که فک شما فرم مُدَور و یا منحنی داشته باشد به احتمال زیاد فرم چهره ی شما گرد و یا بیضی است.

مثلث استرنبرگ چیست؟ | آشنایی با مثلث عشق و پیام آن

مثلث عشق چیست؟ مثلث استرنبرگ از چه می گوید؟

این‌ها سوال‌هایی است که در ذهن بسیاری از ما بوده و هست.

اما رابرت استرنبرگ (Robert Sternberg یا اشترنبرگ) از دانشمندان مطرح در زمینه روانشناسی شناختی، از کنار این سوال‌ها نگذشت و سعی کرد پاسخ دقیق‌تری برای آن‌ها پیدا کند؛ پاسخی که امروز آن با نام مثلث استرنبرگ یا مثلث عشق می‌شناسیم.

مثلث استرنبرگ از چه می‌گوید؟

در ادامه‌ی این درس، می‌خواهیم به پاسخ همین سوال بپردازیم. اما فعلاً‌ در حد یک پاسخ کوتاه و مختصر باید بگوییم که رابرت استرنبرگ این مثلث را در سال ۱۹۸۶ در یک مقاله با عنوان یک تئوری مثلثی از عشق (A Triangular Theory of Love) مطرح کرد.

او بر پایه‌ی مطالعات و مقالات قبلی خودش و نیز تعدادی دیگر از نظریه های عشق و عشق‌ورزی، پیشنهاد کرد که می‌توان برای عشق، سه مولفه‌ی اصلی در نظر گرفت.

او این سه مولفه را چنین نام‌گذاری کرد:

 • صمیمیت و نزدیکی (Intimacy)
 • شور و شوق (Passion)
 • تصمیم و تعهد (Decision / Commitment)

استرنبرگ این سه مولفه را سه رأس یک مثلث در نظر می‌گیرد و آن را مثلث عشق نام‌گذاری می‌کند (اگر چه این روزها بیشتر آن را به نام خود وی، یعنی مثلث استرنبرگ می‌شناسند):

وقتی عشق را به سه مولفه‌ی اصلی تقسیم کنیم، قوت و ضعف هر یک از این عوامل می‌تواند شکل متفاوتی از عشق را بسازد و بر این اساس می‌توان هشت نوع عشق تعریف کرد (هشت = دو به توان سه). کاری که استرنبرگ در مقاله‌اش انجام می‌دهد و انواع عشق را در قالب هشت دسته طبقه‌بندی می‌کند.

البته او تأکید می‌کند که عشق را می‌توان به شکل‌های مختلف و از دریچه‌های متفاوت نگاه کرد و مثلث عشق صرفاً یکی از مدل های توصیف عشق است. او هم‌چنین توضیح می‌دهد که می‌داند خُرد کردن یک پدیده به اجزای آن، می‌تواند باعث شود که بخش‌هایی از ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های آن از دست برود.

در عین حال، او خوش‌بین است و می‌گوید که هم‌چنان این مدل سه‌بخشی می‌تواند به درک بهتر معنای عشق کمک کند و بسیاری از پدیده‌های مرتبط با رابطه عاطفی را توضیح انواع متداول الگوهای مثلث داده و توجیه کند.

اکنون که بیش از سه دهه از عمر مثلث عشق می‌گذرد و هم‌چنان در کتاب‌ها و بحث‌ها و سخنرانی‌ها و مقالات به آن اشاره می‌شود، می‌توان گفت که ادعای استرنبرگ درست بوده و این مثلث، می‌تواند به درک بهتر عشق و عشق‌ورزی کمک کند.

در ادامه هر یک از این سه بُعد را بررسی کرده و سپس به هشت نوع عشقی که استرنبرگ تعریف می‌کند می‌پردازیم.

منظور از صمیمیت (Intimacy) چیست؟

پیام مثلث استرنبرگ برای ما چیست؟

استرنبرگ با مثلث خود به ما کمک می‌کند که روابط عاطفی خود را بهتر تحلیل کنیم و بفهمیم. او عشق را از یک مفهوم مبهم به یک ترکیب سه‌گانه‌ی قابل‌فهم تبدیل می‌کند و باعث می‌شود راحت‌تر بفهمیم که کدام بخش از رابطه‌ی ما جای بهبود دارد.

ضمناً نکته‌ی مهمی را هم به ما یادآوری می‌کند: برای عمیق‌تر شدن و بهتر شدن رابطه‌ی عاشقانه، نمی‌توانیم تمام فشار خود را روی یک مولفه بگذاریم. رابطه‌ی عاشقانه‌ی واقعی از ترکیب هر سه مولفه شکل می‌گیرد.

به عنوان یک مثال ساده، خانواده‌هایی که احساس می‌کنند گرمای کافی در رابطه‌ی عروس و دامادشان وجود ندارد و آن‌ها را به بچه‌دار شدن تشویق می‌کنند، به اشتباه بر این باورند که با فشار آوردن به مولفه‌ی تعهد (چون بچه‌دار شدن تعهد در رابطه را بیشتر می‌کند) می‌توانند جای خالی صمیمیت و شوق را پر کنند.

یا زوجی که صمیمیت و همدلی چندانی میان‌شان وجود ندارد، به جای تلاش برای نزدیک‌تر شدن در این حوزه، می‌کوشند با افزایش جذابیت فیزیکی خود برای طرف مقابل، رابطه‌ی خود را تقویت و ترمیم کنند.

دسترسی کامل به مجموعه درس‌های حمایت اجتماعی و رابطه عاطفی برای اعضای ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

تعداد درس‌ها: ۴۹ عدد

دانشجویان این درس: ۳۲۲۶ نفر

تمرین‌های ثبت‌شده: ۳۵۷۶ مورد

به عنوان عضو ویژه‌ی متمم به مجموعه درس‌های بسیار بیشتری از جمله درس‌های زیر دسترسی پیدا می‌کنید:

ضمناً از میان دوستان متممی، کسانی که درس‌های حمایت اجتماعی و رابطه عاطفی را مطالعه کرده‌اند، به درس‌ها و موضوعات زیر نیز علاقه نشان داده‌اند:

اگر با فضای متمم آشنا نیستید و دوست دارید درباره‌ی متمم بیشتر بدانید، می‌توانید نظرات دوستان متممی را درباره‌ی متمم بخوانید و ببینید متمم برایتان مناسب است یا نه. این افراد کسانی هستند که برای مدت طولانی با متمم همراه بوده و آن را به خوبی می‌شناسند:

گاهی اوقات در مثلث استرنبرگ، Passion را هوس ترجمه می‌کنند. آیا هوس ترجمه‌ی بهتری نیست؟

استرنبرگ تأکید می‌کند که جذابیت فیزیکی یکی از محرک‌های اصلی Passion است و به همین علت، برخی مترجمان به نتیجه رسیده‌اند که هوس می‌تواند ترجمه‌ی مناسبی باشد. اما او در کنار این تأکید توضیح می‌دهد که بسیاری از عوامل دیگر که زیرمجموعه‌ی تعهد یا صمیمیت نیستند، در گروه Passion قرار می‌گیرند. مثلاً این‌که شما کسی را آن‌قدر دوست دارید که علاقه‌مندید تابعش باشید و طبق دستور و اراده‌ی او رفتار کنید.
با توجه به این نکته و مثال‌های مشابهی که استرنبرگ مطرح می‌کند، به نظر می‌رسد هوس، تمام مفهوم مد نظر را منتقل نکند و «شوق در رابطه» ترجمه‌ی بهتری باشد.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری حمایت اجتماعی به شما پیشنهاد می‌کند:

چند مطلب پیشنهادی از متمم:

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم مخففِ محل توسعه مهارتهای من است؛ یک فضای آموزشی آنلاین برای بحث‌های مهارتی و مدیریتی.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه‌ی درباره متمم مراجعه کنید.

ما برای هر یک از درس‌های متمم، یک نقشه راه داریم که به یادگیری آن درس کمک می‌کند.

می‌توانید با مراجعه‌ به صفحه‌ نقشه راه یادگیری، عنوان درس‌های مختلف متمم را ببینید.

همچنین می‌توانید دوره MBA متمم را ببینید.

شما می‌توانید بدون پرداخت پول در متمم به عنوان کاربر آزاد عضو شوید. اما به چیزی در حدود نصف درسهای متمم دسترسی خواهید داشت.

پیشنهاد ما این است که پس از ثبت نام به عنوان کاربر آزاد، با خرید اعتبار به کاربر ویژه تبدیل شوید.

اعتبار را می‌توانید به صورت ماهیانه (۷۴ هزار تومان)، فصلی (۱۹۰ هزار تومان)، نیم‌سال (۳۴۵ هزار تومان) و یکساله (۵۸۵ هزار تومان) بخرید.

برای اطلاعات بیشتر لطفاً به صفحه‌ی ثبت نام مراجعه کنید.

مجموعه گسترده و متنوعی از فایلهای صوتی رایگان در رادیو متمم ارائه شده که می‌توانید هر یک از آنها را دانلود کرده و گوش دهید.

۲۲ نظر برای مثلث استرنبرگ چیست؟ | آشنایی با مثلث عشق و پیام آن

پرطرفدارترین دیدگاه به انتخاب متممی‌ها در این بحث

نویسنده‌ی دیدگاه : برگ

ای عشق همه بهانه از توست،
من خامشم این ترانه از توست
آن بانگ بلند صبحگاهی،
وین زمزمه ی شبانه از توست
من انده خویش را ندانم،
این گریه ی بی بهانه از توست
ای آتش جان پاکبازان،
در خرمن من زبانه از توست

چرا با خواندن این مطلب اولین نامی که در خاطرم آمد پیرمان «هوشنگ ابتهاج» بود؟ و شعری از او نوشتم؟ شاید چون او در یک شعرخوانی گفت من نمی‌توانم شعرم را بلند بخوانم چون ذاتِ شعر زمزمه‌وار و آرام است. یک حالت معنوی دارد. من هم دربارۀ عشق و صحبت از عشق همین حس را دارم. ذات این مسائل گویی آن‌گونه بلوری و ظریف است که با تشریح ما می‌شکند.

حقیقتا عشق را یک اتفاق ناخودآگاه می‌دانم که روح آدم از آن خبر ندارد. یعنی وقتی تو می‌خواهی با کسی که عاشقش می‌شوی ملاقات کنی اصلا نمی‌دانی قرار است عاشق شوی. عشق با یک اتفاق حساب نشده شروع می‌شود اما ماندگاری‌اش علم و مطالعه و کار کردن روی خود می‌خواهد. غالبا روح‌هایی که مادی‌گرا و اشیاء دوست هستند، عشق را هم خیلی زود به کالایی بدل می‌کنند و به جای ارزش‌ها به قیمت‌ها می‌اندیشند و زود برایشان همه چیز رنگ می‌بازد. برای عشق حقیقی رشد صفت‌های والای انسانی یک ضرورت است.

من عمیقا باور دارم عشق اولیه با هوشمندی و حفظ جذابیت روحی و جسمی (جسمی هم بسیار مهم است) در طول زمان به عشق عمیق بدل می‌شود و می‌تواند بدل به عشق احمقانه و مخصوصا عشق تهی نشود. (چون روابط دائما در حال تغییر و تبدیل است)

دربارۀ مثلث عشق باید بگویم عاشقانه‌ای منطقی است و قابل قبول. بدون صمیمیت و شوق و تعهد یا رابطه زود گذر است یا اگر دوام یابد افراد برای هم تبدیل به محترم‌های کسالت‌آوری می‌شوند.

برای مسئله‌ای از جنس زمزمه و صدای نجواگون، نمی‌شود مثال شخصی زد و بحث را بیشتر گشود اما می‌شود برای دوستان زیباترین و به یادماندنی‌ترین عاشقانه‌ها را به اشتراک گذاشت.

«سیمین دانشور» در رمان «سووشون»:
«خود حاج آقایم می‌گفت مسجد و درسم را که ازم گرفته‌اند، در کارهای دیگر هم استغفرالله، نمی‌توانم دخالت کنم. آخر آدم باید در این دنیا یک کار بزرگتری از زندگی روزمره بکند. باید بتواند چیزی را تغییر بدهد. حالا که کاری نمانده بکنم پس عشق می‌ورزم. می‌گفت:
«عشق از این بسیار کرده است و کند خرقه با زنار کرده است و کند.» می‌گفت:
«تختۀ کعبه است ابجدخان عشق.»
«نادر ابراهیمی» در «یک عاشقانۀ آرام»:
«صدای عطر تو از صدای تمام پرندگانی که گروهی می‌خواندند، بلندتر بود.
آذری با آن صدای بی‌گذشت پرسید: عاشقش شده‌یی؟
گفتم: عشق، نمی‌دانم چیست. بی‌تجربه‌ام. تازه‌کارم. نمی‌دانم این‌طور خواستن اسمش عشق است یا چیز دیگر. فقط، سخت می‌خواهمش.
_سخت خواستن، می‌تواند عشق باشد.
_گفته‌اند: «به شرط آنکه سخت بماند و نرم».
«بیژن الهی» در مجموعه شعر «جوانی‌ها»
ما چون دو قطرۀ باران
یک صدا داریم
چون دو قطرۀ باران
به سپیدی می‌انجامیم
تو بر دست‌های من می‌ریزی
و من از خود رها می‌شوم

جدا از بی‌کرانی‌ی دریاها
و گذران جویبار
چون دو قطرۀ باران
چشم به هم داریم
چون دو قطرۀ باران
که به هم آغشته شده‌اند و یکی شده‌اند
چون دو قطرۀ باران
بر دورترین برگ یک بید
چون دو قطرۀ باران
که روزی می‌چکد می‌پاشد
از خود هزار زوج می‌سازد
چون دو قطرۀ باران
که فقط یک قلب دارند
تا یکدگر را یکسان دوست بدارند
چون دو قطرۀ باران
که گنجشکها برچینند
و آفتاب
در یک هنگام
بخوشاند…
«احمد شاملو» در نامه‌هایش به آیدا:
به تو ثابت خواهم کرد که عشق، تواناترین خدایان است.
و نیز:
دستت را به من بده، ای تصویر شادمانۀ همه امیدها! فردا از آن ماست. چرا که نباشد؟ این شایستگی را روح ما به ما می‌دهد. روح ما و معرفت ما.
من با انواع متداول الگوهای مثلث یاری دستان تو همۀ سپیده‌دم‌ها را فتح خواهم کرد. زیرا که به عشق ایمان دارم.
به تو فکر می‌کنم و وجود دوگانۀ خود را احساس می‌کنم.
تو را دوست می‌دارم و پیروز می‌شوم.
تو را در بر می‌گیرم، و این پیوندی است که میوه‌اش پیروزی است.
پیروزی به زندگی
و بدی.
«ایران درّودی» در کتاب « در فاصلۀ دو نقطه»

خصیصۀ عشق گزینش ارزش‌هاست و عشق از بافت ارزش‌هایی است که با چیزی جز خودش قابل ارزیابی و ارزش نیست. برای من تعریف عشق، جدا از تحسین نیست و نمی‌توانم کسی را بی‌آنکه تحسین کنم دوست بدارم.

«احمد محمود» در رمان «مدار صفر درجه»

اگر عشق دل آدم را تکان نده، چطور بفهمه که زنده‌س؟!

«نزار قبانی» (که او را به خاطر شوق و شورش دوست دارم)
«وقتی مردان به تحسین از تو سخن می‌گویند
و زنان به خشم
می‌فهمم چه‌قدر زیبایی»
در پایان کلامم، معتقدم در عشق باید که دانش‌ها و تحلیل‌ها و واکاوی کردن‌ها تبدیل به بینش و علمی درونی شود وگرنه اگر خیلی بخواهیم دانشمان را به طرف مقابل نشان دهیم و دانایی‌مان را به احتمال زیاد نخواستنی و حوصله سر بر بشویم. عشق، زیرکی می‌خواهد. باید تمام فنون و انواع متداول الگوهای مثلث دانش‌ها را در معجونی به نام ظرافت حل کرد.

به عنوان یک زن خوب می‌دانم کاری که ظرافت روح یک زن با مرد می‌کند هرگز خوش‌تراش‌ترین اندام‌ها و زیباترین چهره‌ها و کاریزماترین شخصیت‌ها و بالاترین مدرک‌ها و عناوین و. نخواهد کرد.

من قدرتمندترین زن‌ها را آن‌ها می‌دانم که سفر قهرمانی‌شان را با مدلی کاملا زنانه طی می‌کنند و هرگز تبدیل به یک مرد موفق و بی‌ظرافت نمی‌شوند!اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.