رتبه بندی سبد سهام


کاربرد معیار آنتروپی‌تجمعی و الگوریتم PSO در بهینه‌سازی سبد سهام شرکت‌های پتروشیمی بازار بورس اوراق بهادار

1 کارشناس ارشد گروه اقتصاد انرژی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

3 دانشیار گروه آمار استباطی‌ریاضی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این مطالعه کاربرد معیار آنتروپی تجمعی در مدل بهینه‌سازی سبد سهام مارکوویتز و حل این مدل با الگوریتم فراابتکاری حرکت تجمعی ذرات (PSO) برای بهینه‌سازی سبد سهام شرکت‌های پتروشیمی بازار بورس است که بدین منظور از داده‌های بازدهی ماهانه مربوط به 15 شرکت پتروشیمی بازار بورس در بازه زمانی 1/7/1392 تا 31/6/1398 استفاده شده است.
روش: برای بهینه‌سازی سبد سهام در دنیای واقعی به دلیل درنظرگرفتن محدودیت‌های متعدد، مدل مارکوویتز قابلیت تولید جواب بهینه را ندارد. ازاین‌رو می‌توان از الگوریتم‌های فراابتکاری کمک گرفت. در این پژوهش با استفاده از معیار آنتروپی تجمعی و الگوریتم PSO بهینه‌سازی سبد سهامِ شرکت‌های پتروشیمی انجام می‌شود.
یافته‌ها: در الگوریتم PSO مقدار ِمیانگین تابع بازدهی سهام کمتر از مقدار ِمیانگین تابع بازدهی سهام در مدل مارکوویتز است.
برای مقایسه نهایی این دو مدل با استفاده از مقادیر جدول، شاخص پاداش نوسان پذیری سبد سهام (که نسبت بازدهی به ریسک سبد سهام تعریف می‌شود) محاسبه شده است که مقدار این شاخص در الگوریتم PSO بیشتر از مدل مارکوویتز است.
نتیجه‌گیری: معیار آنتروپی تجمعی می‌تواند در بسیاری از مسائل مالی بدون لحاظ کردن محدودیت‌های مربوط به معیار واریانس استفاده شود. در زمینه بهینه‌سازی سبد سهام، الگوریتم PSO با استفاده از معیار آنتروپی تجمعی یک سبد سهام با کارایی بیشتر نسبت به مدل مارکوویتز تشکیل داده و در نهایت یک سبدسهام بهینه برای سرمایه‌گذار طراحی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

  • مدل بهینه‌سازی سبد سهام مارکوویتز
  • آنتروپی تجمعی
  • الگوریتم حرکت تجمعی ذرات
  • شرکت‌های پتروشیمی

مراجع

بیات، علی؛ اسدی، لیدا. (1396). بهینه‌سازی پرتفوی سهام: سودمندی الگوریتم پرندگان و مدل مارکوویتز. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(32)، 63-85.

راعی، رضا؛ باجلان، سعید؛ حبیبی، مصطفی؛ نیک‌عهد، علی. (1396). بهینه‌سازی پورتفوی چندهدفه بر اساس میانگین، واریانس، آنتروپی و الگوریتم ازدحام ذرات. مجله مدل‌سازی ریسک و مهندسی مالی، 2(2)، 379-362.

راعی، رضا؛ علی بیگی، هدایت. (1389). بهینه‌سازی پرتفوی سهام با استفاده از روش حرکت تجمعی ذرات. فصلنامه تحقیقات مالی، 12(29)، 41-21.

زندخاوری، چیستا. (1394). بهینه‌سازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین-واریانس با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خاتم.

قندهاری، مهسا؛ رتبه بندی سبد سهام شمشیری، عظیمه؛ فتحی، سعید. (1396). بهینه‌سازی سبد سهام بر مبنای روش‌های تخمین ناپارامتریک. نشریه مدیریت تولید و عملیات، 8 (۱)، 184-175.

کشاورز، ثمره. (1391). مقایسه مدل دو هدفه و سه هدفه بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از الگوریتم ژنتیک رتبه‌بندی نامغلوب (NSGA II). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا.

مدرس، احمد؛ محمدی استخری، نازنین. (1387). انتخاب یک سبد سهام از بین سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک. مجله توسعه و سرمایه، 1(1)، 92-71.

میزبان، هدیه سادات؛ افچنگی، زهرا؛ احراری، مهدی؛ آروین، فرشاد؛ سوری، علی. (1391). بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات در تعاریف مختلف اندازه‌گیری ریسک. اقتصاد مالی، 6(19)، 227-205.

Bayat, A., Asadi, L. (2017). Stock portfolio optimization: Effectiveness of particle swarm optimization a Markowitz model. Journal of Financial Engineering and Securities Management (Portfolio Management). 8(32), 63-85 [In Persian].

Clark, J., Kim, D. (2013). Modern portfolio theory: Foundations, analysis, and new developments (+ website), Wiley Finance series, Hoboken, N.J:J. Wiley & Sons.

Corazza, M., Fasano, G., Gusso, R. (2013). Particle swarm optimization with non-smooth penalty reformulation for a complex portfolio selection problem. Applied Mathematics and Computation, 224, 611–624.

Cura, T. (2009). Particle swarm optimization approach to portfolio optimization. Nonlinear Analysis: Real World Applications, 10(4), 2396–2406.

Ghandehari, M., Shamshiri, A., Fathi, S. (2017). Portfolio optimization based on nonparametric estimation methods. Journal of Production and Operations Management, 8(1), 175-184 [In Persian].

Gu, R. (2017). Multiscale shannon entropy and its application in the stock market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 484(C), 215-224.

Kennedy, J., Eberhart, R. (1995). Particle swarm optimization. IEEE: International Conference on Neural Network, Perth, WA, Australia, 1942-1948.

Keshavarz, S. (2012). Comparison of two-objective and three-objective portfolio optimization models using non-dominated sorting genetic algorithms (NSGA II). Master Thesis, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University [In Persian].

Komilov, N. (2008). Particle Swarm Intelligence: An Alternative Approach in Portfolio Optimization, Master Thesis, University Ca'Foscary, Venezia.

Martinez, S., Cortes, J., Bullo, F. (2007). Motion coordination with distributed information. IEEE Control Systems Magazine, 27(4), 75-88.

Mizban, H., Afchangi, Z., Ahrari ,M., Arvin F., Souri, A. (2012). Portfolio optimization problem in different risk measures using particle swarm optimization. Journal of Financial Economics (Financial Economics and Development), 6(19), 205-227 [In Persian].

Modarres, Ph.D, A., Mohammadi Estakhri, N. (2008). Applying genetic optimization algorithm in selecting portfolios of listed companies at Tehran Stock Exchange. Journal of Development and Capital, 1(1), 71-92 [In Persian].

Poole, D., Mackworth, A. (2010). Artificial intelligence: Foundations of computational Agents. Cambridge University Press, ISBN 978-0-521-51900-7.

Philippatos, G., Wilson, C. (1972). Entropy, market risk, and the selection of efficient portfolios. Applied Economy, 4(3), 209–220.

Raei, R., Ali Beigi, H. (2011). Portfolio optimization using particle swarm optimization method. Financial Research Quarterly, 12(29), 21-40 [In Persian].

Raei, R., Bajelan, S., Habibi, M., Nikahd, A. (2017). Optimization of multi-objective portfolios based on mean, variance, entropy and particle swarm algorithm. Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 2(3), 362–379 [In Persian].

Tahmasebi, S., Parsa, H. (2019). Notes on cumulative entropy as a risk measure. Stochastics and Quality Control, 34(1), 1-7.

Zandkhavari, C. (2015). Portfolio optimization based on Mean-variance model using Multi-Objective Evolutionary Algorithms. Master Thesis, Faculty of Industrial Engineering, Khatam University [In Persian].

رتبه بندی سبد سهام

مصوبه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف است. سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت. ارزش سهام عدالت در هفته اول فروردین ماه برخلاف رشد شاخص های عملکردی بازار .

ارزش سهام عدالت در 9 مهرماه 1401 اعلام شد

به گزارش خبرگزاری موج، پس از پایان معاملات بازار بورس ایران ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 8 میلیون و 482 هزار و966 تومان رسید. سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت. ارزش این .

تکلیف جاماندگان مشخص شد؛ چه کسانی سهام عدالت می گیرند؟

داشته است. البته ارزش این سهام در هفته سوم فروردین ماه با افت مواجه شد. ارزش این سهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشد 4 درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد. سهام عدالت در تمام هفته های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد 0.85 درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش 0.42 درصدی یافت. ارزش این سبد دارایی در .

چه کسانی سهام عدالت می گیرند؟

سهام از پرداخت مالیات معاف است. * سهام عدالت چقدر می ارزد؟ سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت. ارزش این سهام در هفته اول فروردین رتبه بندی سبد سهام ماه برخلاف رشد شاخص های عملکردی بازار سرمایه، با کاهش .

جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف شدند

افت مواجه شد. ارزش این سهام در هفته چهارم فروردین ماه با رشد 4 درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد. سهام عدالت در تمام هفته های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد 0.85 درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش 0.42 درصدی یافت. ارزش این سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد 0.68 درصدی را تجربه کرد. ارزش سهام .

تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مشمول دریافت سهام عدالت شدند/ سهام عدالت برای همه کم درآمدها

. > * ارزش سهام عدالت سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. سهام عدالت در هفته اول مهرماه پس از هفته ها افت، با رشد 82 صدم درصدی روبه رو شد. این مساله در حالی رخ داده است که شاخص کل بورس در این هفته با کاهش 0.6 درصدی و شاخص کل هم وزن بورس نیز کاهش 8 دهم درصدی داشته اند. برگه .

وضعیت سبد سهام عدالت امروز شنبه 9 مهر

به گزارش تازه نیوز، امروز شنبه (9 مهر) شاخص کل بورس با اُفت 315 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 346 هزار و 248 واحد قرار گرفت.شاخص کل بورس با اُفت 15 هزار و 683 واحدی در تراز یک میلیون و 330 هزار و 879 واحدی متوقف شد. شما هر روز نوسانات شرکت های بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید. نام شرکت سهامی قیمت هر سهم در معاملات 9 مهر(شنبه) برحسب تومان قیمت .

کاهش عجیب ارزش سهام عدالت | واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها

برترین ها کاهش ناگهانی قیمت مرغ در بازار امروز | قیمت مرغ گرم کیلویی چند؟ همسان سازی حقوق بازنشستگان به ایستگاه آخر رسید | واریز افزایش حقوق بازنشستگان از امشب؟ وام فوری 100 میلیونی با سود کم برای سربازان | پرداخت وام فوری رئیسی برای این سربازان توزیع کالابرگ الکترونیک به حساب سرپرستان خانوار | پرداخت کالابرگ الکترونیک شامل این افراد می شود پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: ارزش س .

وضعیت سبد سهام عدالت در 9 مهر

امروز شنبه (9 مهر) شاخص کل بورس با اُفت 315 واحدی در ارتفاع یک میلیون و 346 هزار و 248 واحد قرار گرفت.شاخص کل بورس با اُفت 15 هزار و 683 واحدی در تراز یک میلیون و 330 هزار و 879 واحدی متوقف شد. شما می توانید هر روز نوسانات شرکت های بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید. نام شرکت سهامی قیمت هر سهم در معاملات 9 مهر(شنبه) برحسب تومان قیمت .

ارزش سهام عدالت امروز 9 مهر 1401 / کاهش 112 هزار تومانی سهام عدالت 532 هزار تومانی+جدول

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 9 مهر 1401 با کاهش 112 هزار و 470 تومان به 8 میلیون370 هزار و496 تومان رسید.

ارزش سهام عدالت امروز 9 مهر 1401

. شاخص فرابورس نیز افت بیش از 200 واحدی را تجربه کرد و تا مرز 18هزار واحدی کاهش پیدا کرد. ارزش معاملات خرد بازار امروز برابر با 2هزار و 248 میلیارد تومان بود. ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 7 میلیون 891 هزار و 709 تومان رسید. ارزش سهام عدالت 532 .

چگونه از طریق وثیقه گذاری سهام تسهیلات بگیریم؟

چون وام هایی که پرداخت می شود از نظر نحوه پرداخت اقساط، نحوه میزان اقساط و مدت اقساط برای سهامداران عدالت که از اقشار کم درآمد جامعه هستند جذابیت نداشته، از آن استقبال چندانی نشد. حیدری افزود: در فرآیندهای توثیق سهام عدالت مقرر شده بود بانک ها تا سقف 70 درصد پذیرش کنند یعنی تا سقف 70 درصد اجازه داشتند ارزش سهام را با توثیق کل سهام وام پرداخت کنند اما اکثر بانک ها تا سقف 50 درصد قبول و عملیاتی .

سبد پیشنهادی هفته دوم مهر ماه

به گزارش صدای بورس ، برای هفته دوم مهر ماه 8 مجموعه سبد های خود را به این شرح ارائه کردند؛ سبد پیشنهادی شرکت ویستا عبارتند از 4 سهم شپدیس، سشرق، کپارس، چکاپا برای میان مدت و دو سهم ثبات و ویستا برای بلندمدت است. همچنین سبد پیشنهادی شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان شامل سه سهم ونفت ،غگلپا، تصمیم برای میان مدت و سه سهم غکورش، وسبحان ودتماد برای بلند مدت است. .

چه میزان سهام عدالت به جاماندگان می رسد؟

روزنو :سخنگوی دولت هفته پیش از واگذاری سهام عدالت به جاماندگان خبر داد، این جاماندگان چه کسانی هستند و سهام عدالت چه زمانی به آنها تعلق می گیرد؟ هفته گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از واگذاری سهام عدالت به جاماندگان خبر داد. بر اساس گفته وی، هیئت دولت تصویب کرده که بخشی از سهام دولت در بانک ها و شرکت های دولتی به افراد فاقد سهام عدالت برسد. این افراد شامل تحت پوشیشین .

بهبود نسبی معاملات بورس

به گزارش اقتصادنیوز ، میانگین ارزش معاملات خرد سهام در هفته اخیر بیشتر از هفته پیشین بود. در اولین روز کاری هفته اخیر ارزش معاملات خرد سهام 2 هزار و 623 میلیارد تومان بالغ شد. روز دوشنبه 2 هزار و 94 میلیارد شد و روز رتبه بندی سبد سهام چهارشنبه به 2 هزار و 226 میلیارد تومان رسید. در ابتدای هفته نمادهای خودرویی صدرنشین جدول معاملات بودند و بیشترین ارزش و حجم معاملات را داشتند. در روز شنبه خودرو بیشترین .

واگذاری سهام عدالت به جاماندگان تصویب شد

بهادری جهرمی از تصویب واگذاری بخشی از سهام دولت در برخی از بانک ها و شرکت های دولتی به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش سازمان های حمایتی کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه ایثارگران هستند، خبر داد. به گزارش صبح ساحل، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیئت دولت از تصویب واگذاری بخشی از سهام دولت در برخی از بانک ها و شرکت های دولتی به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش سازمان های حمایتی کمیته .

تصویب نامه شرایط جدید برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان اعلام شد

به گزارش تلنگر ؛ یک دسته از صاحبان سهام عدالت می توانند تا 8 میلیون تومان سود دریافت کنند. سود سهام عدالت 1400 در اواخر امسال به حساب مشمولان سهام عدالت واریز می شود. در خصوص نحوه واریز سود سهام عدالت و شرایط آن نکاتی را ذکر شده است. سود سهام عدالت احتمالا یک جا واریز شود. اخبار جدید درباره سهام عدالت را اینجا دنبال کنید . حدود یک ماه قبل، خاندوزی وزیر اقتصاد اظهار داشت: رتبه بندی سبد سهام در قانون بودجه .

وعید پرداخت سود 8 میلیون تومانی سهام عدالت

به گزارش تجارت امروز ؛ واگذاری سهام عدالت به جاماندگانی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند به طور مستقیم از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت ها و بانک های دولتی با تصویب هیات وزیرانجام می شود. یک دسته از صاحبان سهام عدالت می توانند تا 8 میلیون تومان سود دریافت کنند. سود سهام عدالت 1400 در اواخر امسال به حساب مشمولان سهام عدالت واریز می شود. در خصوص نحوه واریز سود سهام .

بهترین کباب کوبیده تهران

برترین ها کاهش ناگهانی قیمت مرغ در بازار امروز | قیمت مرغ گرم کیلویی چند؟ همسان سازی حقوق بازنشستگان به ایستگاه آخر رسید | واریز افزایش حقوق بازنشستگان از امشب؟ وام فوری 100 میلیونی با سود کم برای سربازان | پرداخت وام فوری رئیسی برای این سربازان توزیع کالابرگ الکترونیک به حساب سرپرستان خانوار | پرداخت کالابرگ الکترونیک شامل این افراد می شود پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: کم .

پیش بینی بورس شنبه 9 مهر / آتش تحریم دامن شاخص کل را خواهد گرفت؟

ارزش معاملات خرد ورود (خروج) پول حقیقی پیش بینی بورس شنبه 9 مهر به گزارش سرویس بورس اقتصادآنلاین؛ بازار سهام در حالی هفته اول مهر ماه را پشت سر گذاشت که با توجه به تعطیلی روزهای یکشنبه و سه شنبه، تنها سه روز معاملاتی غیرپیوسته داشت. در این هفته بازار دو نیمه متفاوت را پشت سر گذاشت؛ روز شنبه معامله گران یکی از روزهای سخت بازار سهام در سال 1401 را تجربه کردند. شاخص کل با افت بیش از .

کدام جاماندگان صاحب سهام عدالت می شوند؟

فروردین ماه با رشد 4 درصدی که داشت افزایش قابل توجهی پیدا کرد. سهام عدالت در تمام هفته های اردیبهشت ماه با افزایش ارزش روبرو شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول اردیبهشت ماه با رشد 0.85 درصدی مواجه شده است. ارزش این سهام در هفته دوم اردیبهشت ماه کاهش 0.42 درصدی یافت. ارزش این سبد دارایی در هفته سوم اردیبهشت ماه رشد 0.68 درصدی را تجربه کرد. ارزش سهام عدالت در هفته پایانی اردیبهشت ماه با رشد .

چه کسانی سهام عدالت می گیرند؟

عدالت چقدر می ارزد؟ سبد سهام عدالت از تعدادی سهام ارزنده و نمادهای بزرگ بازار سرمایه تشکیل شده است که در هفته های گذشته با نوسان در میزان ارزش همراه بوده است. این سهام در بهمن ماه با کاهش ارزش مواجه شد و در اسفندماه نیز روند نوسانی داشت. ارزش این سهام در هفته اول فروردین ماه برخلاف رشد شاخص های عملکردی بازار سرمایه، با کاهش ارزش مواجه شد، اما در هفته دوم فروردین ماه و با رشد شاخص کل .

پیش بینی بورس شنبه 9 مهر 1401/ ریزش در بازار سرمایه ادامه دارد؟

بالا آمد و در سطح 18 هزار و 362 واحد قرار گرفت. افزایش ارزش معاملات خرد بازار سهام امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 10 هزار و 552 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 5 هزار و 713 میلیارد تومان بود که 54 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می دهد. ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 6 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 2 هزار و .

واگذاری بخشی از سهام دولت به افراد فاقد سهام عدالت

بورس نیوز : علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از تصویب واگذاری بخشی از سهام دولت در برخی از بانک ها و شرکت های دولتی به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش سازمان های حمایتی کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه ایثارگران هستند، خبر داد و اظهار کرد: با این مصوبه افرادی که تحت پوشش این نهاد های حمایتی بوده و فاقد سهام عدالت هستند، مشمول سهام عدالت می شوند. سخنگوی دولت با بیان اینکه این بانک ها و شرکت .

شعار تیم ملی به لیگ برتر هم کشیده شد

برترین ها خبر خوش دولت برای رتبه بندی معلمان | تمدید مهلت ثبت نام در سامانه رتبه بندی معلمان گرانی قیمت بنزین در راه است | قیمت بنزین لیتری چند؟ آغاز حراج فوق العاده محصولات سایپا زیر قیمت کارخانه | تحویل فوری محصولات سایپا از امروز خبر مهم برای جاماندگان سهام عدالت | واریز میلیونی به حساب این سهامداران پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: به گزارش “ورزش سه” در مسابقات هفته .

با هر میزان ریسک پذیری در این صندوق های سرمایه گذاری کن

به گزارش صدای بورس گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم حدود 11 سال پیش، دور هم جمع شدند و مدیریت بخشی از سبد سهام گروه خوارزمی را به دست گرفتند. در سال 1396 تصمیم گرفتند که در راستای توسعۀ دامنۀ فعالیت و خدمات خود، شرکت سبدگردان الگوریتم را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس کنند و اینگونه شد که شرکت مذکور از تیرماه 1397 فعالیت خود را رسماً آغاز کرد. در حال حاضر، این شرکت مدیریت پنج صندوق .

این راننده تاکسی درس انسانیت داد/ در مراغه چه گذشت؟

برترین ها خبر خوش دولت برای رتبه بندی معلمان | تمدید مهلت ثبت نام در سامانه رتبه بندی معلمان گرانی قیمت بنزین در راه است | قیمت بنزین لیتری چند؟ آغاز حراج فوق العاده محصولات سایپا زیر قیمت کارخانه | تحویل فوری محصولات سایپا از امروز خبر مهم برای جاماندگان سهام عدالت | واریز میلیونی به حساب این سهامداران پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین: به گزارش همشهری آنلاین، راننده پاکد .

سبد گردانی غیر رسمی، واقعیتی غیر قابل تقابل

سبد گردانی غیر رسمی، واقعیتی غیر قابل تقابل

ماجرای سبدگردان های غیررسمی نیز در بازار سرمایه تبدیل به چرخه‌ای از منع و انکار نهاد ناظر و فعالان رسمی این بازار از سویی و نیاز و پاسخگویی به آن، از سوی دیگر شده است. واقعیت آن است که سازمان بورس هرگز در جایگاهی نیست که بر توافق مشروع بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی ممنوعیتی وضع کند.

به گزارش ایمنا، حرکت شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از یک میلیون و ۱۵۳ هزار و ۶۷۹ واحد به یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۶۷۳ واحد در معاملات این هفته منجر به ثبت رشد ۶.۶ درصدی این نماگر در این مدت شد. رشد شاخص هم وزن نیز در این مدت ۸.۳ درصد بود و به نظر می‌رسد گردش نقدینگی به سمت سهم‌های کوچک شتاب بیشتری در این مدت داشته است.

جدول مقایسه بازدهی شرکت‌ها در این هفته با صدرنشینی بازرگانی آهن و فولاد میلاد رتبه بندی سبد سهام بسته شد که بازدهی ۵۲ درصدی را عاید سهامداران کرد. شرکت‌های سیمان صوفیان، سرمایه گذاری رنا ، صنایع شیمیایی ایران و ویتانا در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند. که بازدهی بالاتر از ۲۱ درصدی را به ثبت رساندند. از نکات جالب جدول برترین‌های بازدهی هفتگی حضور کنندگانی از پنج صنعت متفاوت در میان پنج صدرنشین این جدول بود که تا حدودی نشان می‌داد در این هفته صنعت خاصی نسبت به سایر صنایع برتری نداشته است و تحولات جداگانه شرکت‌ها این بازدهی را برای آنها رقم زده است.

در این میان ویتانا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اقدام به خریداری ۵۰.۵ درصد از شرکت محصولات غذایی غنچه پرور طی معامله‌ای به ارزش ۷۹۰ میلیارد ریال کرده است. بنا بر اعلام این شرکت، واحد سرمایه پذیر اولین تولید کننده غذای کودک در ایران است. حضور ویتانا در بازار جدید، با سابقه خوب تحول در مدیریت پس از خصوصی سازی، می‌تواند نویدبخش گسترش کسب‌وکار و سودآوری در این شرکت باشد.

در سوی منفی بازار نیز سهامداران سیمان لار سبزوار شاهد کاهش ۱۲.۸ درصد از ارزش سهام خود بودند که ضعیف‌ترین عملکرد در این هفته را رقم زد. فرآورده نسوز پارس، سیمان کارون، بین‌المللی محصولات پارس، سرمایه گذاری صنعت نفت و قند لرستان دیگران بازندگان بزرگ این هفته بودند که ارزش آنها کاهش بیش از هفت درصدی را در چهار روز معاملاتی این هفته تجربه کرد.

در مجموع ۱۰۲ نماد معاملاتی در این هفته تجربه اصلاح را پشت سر گذاشته و ۵۲۴ نماد رشد ارزش داشتند. جدول ارزش بازار شرکت‌ها نیز در این هفته حضور سومین شرکت را در باشگاه ۲۰۰ هزاری‌ها به تماشا نشست. ملی صنایع مس با گذر کردن از مرز ارزش بازار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان معاملات سه شنبه به ارزش بازار ۲۰۸ هزار میلیارد تومانی رسید. مدیرعامل این شرکت طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که این شرکت می‌تواند بزرگترین شرکت بازار سرمایه باشد.

تا رسیدن به این هدف که مستلزم پشت سر گذاشتن فولاد مبارکه و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است، مسیری ۱۷ درصدی به شرط ثابت ماندن ارزش بازار دو شرکت دیگر پیش روی فملی است.

در هفته‌ای که گذشت انتشار مصاحبه مدیرعامل یک شرکت سبدگردان در خصوص غیرقانونی و حتی کلاهبرداری خواندن فعالیت سبد گردان‌های غیر رسمی بار دیگر موضوع فعالیت این قشر از فعالان بازار سرمایه را محل بحث کرد. مروری بر سیر تحولات بازارهای مالی در دنیا و حتی سایر فعالیت‌های بشری نشان داده است پیشرفت و نوآوری در جوامع بشری حاصل پاسخ خلاقانه به نیازهایی است که توسط افراد پیشرو در جوامع مورد توجه قرار گرفته و مورد استقبال اشخاصی قرار گرفته است که به نیاز آن‌ها پاسخ داده شده است.

نقش قانونگذاران و نهادهای ناظر در این میان زمانی مفید بوده است که این خلاقیت و نوآوری‌ها را چارچوب مند کرده و در چهارچوب درست و اطمینان بخشی به آن نظارت کنند. بر عکس هر زمان این نهادها تلاش کرده‌اند در برابر مسیر طبیعی رشد جوامع بشری سدی ایجاد کنند یا با شکست مواجه شده و در نتیجه شکست سد مصنوعی ایجاد شده، آزاد شدن ناگهانی انرژی انباشت شده در پشت این سد باعث آسیب دیدن جوامع شده است و یا علی‌رغم پابرجا ماندن ظاهری این نهادها اعتبار و نفوذ آنها در جوامع کم اثر شده و نتوانسته‌اند نقش خود را به درستی بازی کنند.

اکنون ماجرای سبدگردان های غیر رسمی نیز در بازار سرمایه تبدیل به چرخه‌ای از منع و انکار توسط نهاد ناظر و فعالان رسمی این بازار از سویی و نیاز و پاسخگویی به آن از سوی صاحبان سرمایه و اشخاص حقیقی از سوی دیگر شده است. واقعیت آن است که سازمان بورس هرگز در جایگاهی نیست که بر توافق مشروع بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی ممنوعیتی وضع کند.

هر گاه شخصی در اثر سال‌ها تحصیل، تجربه و فعالیت سالم در بازار موفق شده است اعتبار اخلاقی و حرفه‌ای کسب کرده و اعتماد صاحبان سرمایه را جهت مدیریت ثروت ایشان به دست آورد، رویدادی خلاف شرع، عرف، عقل و اخلاق رخ نداده است تا نهاد ناظر حق داشته باشد با وضع قوانین خلاف عقل، عرف، شرع و اخلاق مانع فعالیت ایشان شود بلکه کارکرد درست نهاد ناظر آن است که با شناساندن این افراد به جامعه سرمایه‌گذار و قانونمند و چهارچوب مند کردن فعالیت آنان، پوشش کافی قانونی جهت حفاظت و حراست از سرمایه صاحبان سرمایه را فراهم آورد و امکان بهره‌مندی جامعه از مالیات حاصل از کسب اشخاص سبدگردان را ایجاد کرده و به آنها موقعیت گسترش کسب و کارشان را دهد.

ساختار فعلی نهادهای مالی مجاز تعریف شده و فرآیند کسب مجوز آنها به اندازه‌ای دست و پاگیر و هزینه ساز و ناکارآمد است که بیش از آنکه مفید باشد، مانع توسعه است و به جز موارد استثنا در این ساختارها عمدتاً نهادهایی موفق شده‌اند که بیش از فعالیت حرفه‌ای از رانت‌های ارتباطی برخوردار بوده و موفق شده‌اند بخشی از منابع تحت مدیریت نهادهای عمومی را در اختیار بگیرند.

نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای دیگر که خود دارای ساختارهای عریض و طویل و تخصصی سرمایه گذاری است، نشان می‌دهد که میلیاردها تومان از منابع این نهادها تحت عنوان سبدهای سرمایه گذاری در شرکت‌های سبد گردانی مدیریت می‌شود بدون آنکه دلیل منطقی برای این امر وجود داشته باشد.

یافتن پاسخ این سوال که چرا شرکت‌های سبدگردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پس از گذشت بیش از ده سال فعالیت کماکان ضریب نفوذ پایینی در میان سرمایه‌گذاران دارند، سوالی است که سازمان بورس و متولیان این نهادها باید در فضای تعقل به پاسخ آن بیندیشند.

با شروع فعالیت مجلس دوازدهم، توجه رئیس و کنندگان مجلس به رونق بازار سرمایه و تلاش برای جهت دادن به مسیر آن نیز از دیگر محورهای خبرساز و با اهمیت این روزهای بازار است. حضور رئیس سازمان بورس به همراه وزیر اقتصاد جهت ارائه گزارش به کنندگان از نشانه‌های اهمیت بازار برای کنندگان مجلس در آغاز دوره فعالیت ایشان است.

در همین راستا اظهار نظر ریاست مجلس در خصوص محورهای چهارگانه جهت رسیدن به هدف جهش تولید و رونق بازار سرمایه نشان از نوع نگاه به بازار سرمایه در هیئت رئیسه مجلس دارد. مواد چهارگانه مدنظر قالیباف، شامل این موارد است: ترغیب و تسهیل افزایش سرمایه شرکت‌ها، تعمیق بازار بدهی و توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با تسهیل انتشار اوراق به ویژه با اتکا به رتبه بندی اعتباری شرکت‌ها، افزایش درصد شناوری سهام و تسهیل فرایند پذیرش شرکت‌ها.

در این بین بررسی نمادهای بازار سهام نشان می‌دهد که جامانده بزرگ بازار در این روزها را باید نماد پترول دانست. شرکتی که هر هفته خبرهایی از شرکت‌های زیرمجموعه آن منتشر می‌شود اما به دلیل توقف نماد معاملاتی نمی‌توان شاهد واکنش بازار به این خبرها بود.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه کدال نماد معاملاتی این شرکت به دلیل آنچه بررسی بیشتر اطلاعات خوانده شده است حداکثر تا ۴/۴ متوقف خواهد بود. مقام ناظر معمولاً دلیلی برای توضیح بیشتر در خصوص ابهامات خود نمی‌بیند. در میانه این توقف نماد، پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان اقدام به برگزاری دو مجمع فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده در روز سه‌شنبه این هفته کرد که بر اساس مصوبات این مجامع با واگذاری سهام شرکت مدبران اقتصاد از طریق برگزاری مزایده و همچنین افزایش سرمایه ۲۵ درصدی پترول از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران به همراه سود انباشته موافقت شده است.

دیگر اطلاعیه با اهمیت منتشر شده توسط پترول در دوران توقف نماد اعلام موافقت هیئت مدیره با سرمایه‌گذاری در چهار طرح پایین دستی پتروشیمی است. بر این اساس این شرکت در طرح‌های تولید متیل آمین با ظرفیت ۲۲.۵ هزار تن و سرمایه گذاری ۴۰ میلیون دلار، تولید سود پرک با ظرفیت ۴۵ هزار تن و سرمایه گذاری ۱۰.۴ میلیون تن، تولید کریستال ملامین با ظرفیت ۴۰ هزار تن و سرمایه گذاری ۴۱.۶ میلیون دلار و تولید پلی آلومینیوم کلراید با ظرفیت ۲۰ هزار تن و سرمایه گذاری ۱۱.۴ میلیون دلار توسط هیئت مدیره پترول به تصویب رسیده است.

همچنین بنا به رتبه بندی سبد سهام گفته مدیرعامل این شرکت بهره برداری از طرح‌های لردگان، ایلام و سولفات پتاسیم در سال جاری حدود دو میلیون و ۲۵۰ هزار تن به ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور اضافه خواهد کرد. به گفته وی فاز اول و دوم پتروشیمی ایلام در مرداد ماه سال جاری افتتاح رسمی خواهد داشت. عرضه اولیه پتروشیمی ارومیه در هفته‌های آینده از دیگر وعده‌های مدیر عامل پترول است که باید به انتظار تحقق آن بود.

لازم به ذکر است پتروشیمی ارومیه تولید کننده کریستال ملامین، سولفات آمونیم و اسید سولفوریک بوده که ظرفیت تولید این سه محصول به ترتیب ۴.۴ هزار تن، ۴۰ هزار تن و ۵۰ هزار تن است.

توجه: این نوشته حاوی هیچ توصیه‌ای برای هر گونه تصمیم سرمایه گذاری شامل خرید و فروش نیست و صرفاً بیان رویدادهای مرتبط با بازار سرمایه و نظر شخصی نگارنده است. مسئولیت هر گونه تصمیم بر عهده سرمایه گذاران است.

یادداشت از مهدی رادان: کارشناس ارشد مدیریت مالی، تحلیل‌گر بازار سرمایه و بورس

سرمایه‌گذاری آسان با شناخت کامل ابزارهای مالی

‌ روز گذشته همایش بررسی روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام در دانشگاه الزهرا برگزار شد.

سرمایه‌گذاری آسان با شناخت کامل ابزارهای مالی

‌ روز گذشته همایش بررسی روش‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام در دانشگاه الزهرا برگزار شد. در ابتدای این همایش، محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در خصوص انواع روش‌های ورود به بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به دو روش انجام می‌شود؛ در روش اول که به نام روش مستقیم شناخته می‌شود، افرادی باید وارد شوند که تخصص، دانش و تحصیلات مرتبط دارند. اما برای افرادی که دانش کافی ندارند نیز ابزارهای مناسب تدارک دیده شده تا بتوانند از پتانسیل‌های بازار استفاده کنند. ابزارهای مورد نیاز برای افرادی که می‌خواهند به صورت غیرمستقیم وارد شوند، در وهله اول صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است.

وی افزود: این صندوق‌ها، وجوه افردی که با دانش مالی چندان آشنا نیستند، جذب می‌کنند و به جای آن، یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به آنها فروخته می‌شود. در تعاریفی که در این خصوص برای این نوع صندوق‌ها در نظر گرفته شده، نوعی صندوق مالی است که با جمع‌آوری وجوه، آنها را در ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کند. در سطح جهانی نیز امریکا به لحاظ تاریخی و حجمی پیشتاز است. بطوری که از سال 1924، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در امریکا تاسیس شدند و در سال 2018، 300 میلیون نفر در امریکا دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بودند.

خدابخش در ادامه به تشریح انواع صندوق‌های فعال در بازار ایران پرداخت و گفت: کم ریسک‌ترین صندوق بازار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک درآمد ثبات است که باید حداقل ۷۵ درصد از دارایی‌های صندوق در اوراق با درآمد ثابت یا سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری شود. همچنین حداقل ۵ درصد دارایی‌ها نیز در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی افزود: پس از آن برای افرادی که ریسک پذیرتر هستند و انتظار بازده بیشتری هم دارند، صندوق‌های درسهام مطرح می‌شود. در این صندوق‌ها، باید حداقل ۷۰ درصد از دارایی‌های صندوق در بازار سهام و مابقی در دارایی‌ها با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شود. حد وسط این صندوق‌ها نیز، صندوق‌های مختلط هستند که باید حداقل ۴۰ درصد و حداکثر ۶۰ درصد از دارایی‌های این نوع از صندوق در بازار سهام و مابقی در دارایی‌ها با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری شود.وی در بیان دلیل اهمیت ورود به این صندوق‌ها، در مقایسه با ورد مستقیم به خرید اوراق گفت: وقتی که تجمیع وجوه در صندوق‌ها صورت می‌گیرد، قدرت چانه‌زنی برای دریافت منافع را بیشتر می‌کند و برای همین است که تفاوت وجود دارد که افراد وارد این صندوق‌ها شوند یا اوراق بخرند. افرادی که در ریسک، میانه رو هستند نیز باید به سراغ صندوق‌های مختلط بروند.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس در ادامه به مزایای این صندوق‌ها اشاره کرده و گفت: برخورداری از کارشناسان حرفه‌ای، مهم‌ترین مزیت این صندوق‌هاست که مجوزهای لازم را از سازمان دریافت می‌کنند. سادگی در سرمایه‌گذاری و نقد شوندگی بالا نیز از جمله دیگر منافع این صندوق‌هاست. در همه انواع مختلف صندوق‌ها اعم از در سهام، مختلط و درآمد ثابت قابل مقایسه هستند.

وی افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک باسرمایه‌گذاری در سهام، گواهی‌های سپرده و اوراق مشارکت، همزمان از ابزارهای بازار پول و بازار سرمایه بهره می‌برند و با متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری، ریسک سرمایه‌گذار کاهش پیدا می‌کند. همچنین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (در صورت داشتن رکن ضامن نقدشوندگی) در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام، ریسک نقد شوندگی را کاهش می‌دهد. زیرا افراد هر زمان که اراده کنند می‌توانند واحدهای صندوق را ابطال نمایند، ولیکن در بازار سهام، ممکن است به دلیل بسته بودن نماد سهم یا وجود صف، امکان معامله در هر لحظه وجود نداشته باشد.

وی در ادامه به موضوع سبدگردانی اختصاصی به عنوان مبحث دیگری از سرمایه‌گذاری غیر مستقیم پرداخت و گفت: شرکت‌های سبدگردان یکی از انواع نهادهای مالی هستند که پیرو اجرای قانون جدید بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذر ۱۳۸۴)، به منظور مدیریت حرفه‌ای وجوه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار سرمایه، معرفی شده‌اند. به موجب قرارداد منعقده بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان، سبدگردان تعهد می‌کند که با استفاده از متخصصین حوزه‌های مالی، سرمایه‌گذاری و با توجه به سلایق هر یک رتبه بندی سبد سهام از مشتریان، ترتیبی اتخاذ نماید تا وجوه موضوع قرارداد را در راستای کسب بازدهی با تقبل ریسک‌های منطقی به امر سرمایه‌گذاری اختصاص دهد.

وی افزود: مهم‌ترین تفاوت شرکت‌های سبدگردان با سایر نهادهای مالی اداره‌کننده وجوه (مانند بانک‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک) این است که این شرکت‌ها بیش از محصول‌محور بودن، مشتری‌محورهستند. خدابخش اظهار کرد: در شرکت‌های سبدگردان ابتدا با ارزیابی ظرفیت ریسک‌پذیری و اهداف هر مشتری، نیازهای سرمایه‌گذاری وی مشخص و سپس اقدام به تشکیل سبد اختصاصی برای وی می‌گردد اما شرکت‌های غیر سبدگردان به تمام مشتریان، محصول یکسانی را ارایه می‌دهند و این رویکرد پاسخگوی میزان ریسک‌پذیری و سلایق سرمایه‌گذار نخواهد بود.

بالاترین درجه نقدشوندگی

متعلق به بازار سرمایه است

همچنین مدیرعامل سابق شرکت بورس تهران، بازار سرمایه را برخوردار از بالاترین درجه نقدشوندگی دانست و با اشاره به دیگر مزیت‌های سرمایه‌گذاری در بورس اظهار کرد: رتبه بندی سبد سهام افزایش نقدشوندگی، حقوق مالکیت، شفافیت، کاهش ریسک اعتباری، سپر تورمی، مشارکت در توسعه اقتصادی کشور، تنوع‌سازی و مدیریت ریسک از مهم‌ترین امتیازات سرمایه‌گذاری در بورس است.

حسن قالیباف اصل، رییس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا با اشاره به بازدهی بازارهای مختلف در یک دوره ۲۰ ساله گفت: در فاصله سال‌های دهه ۷۰ تا ۹۰ قیمت سکه حدودا ۳۹ برابر، دلار در بازار آزاد ۱۰ برابر، شاخص قیمت مسکن (زمین در مناطق شهری) ۶۲ برابر، و سپرده بانکی یک ساله ۳۵ برابر شده است. این در حالی است که شاخص کل بازار بورس در همین مدت، افزایشی ۱۰۰ برابری را نشان می‌دهد.وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته باید به این نکته توجه داشت که خرید ارز، سکه، خودرو و حتی مسکن، سرمایه‌گذاری روی دارایی مولد محسوب نمی‌شود و گران شدن این کالاها به معنای افزایش تورم است.

در اقتصاد تورم زده

مدیریت دارایی اهمیت دارد

در ادامه مهدی رباطی، مدیرعامل کارگزاری بوری بیمه ایران به چگونگی تشکیل سبد بهینه و مدیریت دارایی پرداخت و گفت: همه ما به شکلی دارایی خود در بازار مالی را مدیریت می‌کنیم که در یک بازه زمانی 4 ساله حداقل 10 درصد و حداکثر به اندازه بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار بیشتر از میانگین تورم آن دوره زمانی بازدهی کسب شود.

وی افزود: اما از سوی دیگر، می‌دانیم که اقتصاد ایران، اقتصاد گرفتار تورم مزمن همیشگی با دوره‌هایی از تورم‌های شدید است که طبقه متوسط در این دوره‌ها لطمه‌های زیادی می‌خورد. پایش‌های آماری نشان می‌دهد که در هر دوره تورم شدید درصد قابل ملاحظه‌ای از طبقه متوسط به طبقات پایین‌تر سقوط می‌کند و البته برنده این تورم‌ها طبقه ثروتمند و افرادی هستند که بدانند چگونه از این تورم در جهت افزایش ثروت خود استفاده کنند. به همین دلیل در چنین شرایط اقتصادی بر هر فردی لازم هست که به ابزارها و دانش سرمایه‌گذاری مسلط شود یا اگر فرصت این کار را ندارد به نهادهای تایید شده جهت مدیریت دارایی خود اعتماد کند.

رباطی در ادامه گفت: بنابراین اگر کسی بخواهد سبد بهینه دارایی‌های خود را بطور کامل یا بخشی از آن را به بورس بیاورد، دو ابزار در دست خواهد داشت که برای شناخت رفتار بازار و تصمیم‌گیری برای مدیریت دارایی در بازارهای مالی کاربرد دارد و شامل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌شود.

تحلیل بنیادی به تعیین ارزندگی از مسیر جریان نقد، ارزش جایگزینی، بررسی شرایط سیاسی و اقتصادی و چشم‌انداز صنعت و اقتصاد و فضای کسب و کار و در یک کلام میزان اطمینان از به دردسر نیفتادن پس از خرید یک سهم می‌پردازند. به گفته رباطی، بر خلاف تلقی رایج تحلیل بنیادی آینده‌پژوهانه هوش و دانش بسیار بالایی می‌طلبد که نیازمند تقویت جدی بنیه علمی و مطالعه مستمر است. اینکه متوجه باشید جهت‌گیری آینده اقتصاد و سیاست به کدام سمت است هم دشوار و به همان میزان ثروت آفرین است. وی افزود: اما تحلیل تکنیکال رفتار‌شناسی بازار است و در بحث مدیریت زمان سرمایه فرد بسیار موثر است. ابزارهای متعدد و سبک‌های بسیاری در این مدل تحلیل وجود دارد که هر سرمایه‌گذاری متناسب با روانشناسی خود و استراتژی سرمایه‌گذاری خود می‌تواند بر آن مسلط شود و به فراخود استفاده کند. این سبک تحلیل حیطه وسیعی را در می‌گیرد. این کارشناس بازار سرمایه همچنین به موضوع استراتژی در معاملات بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: هر سرمایه‌گذار متناسب با شناختی که از خود کسب کرده است در مرحله اول ورود به بازار، باید حتما جهت مدیریت بهینه دارایی خود در بازار مالی به یک استراتژی سرمایه‌گذاری در تشکیل سبد سهام خود برسد. استراتژی به این معناست که در چه تایم فریم معاملاتی خرید و فروش می‌کنم ؟ متناسب با پاسخ به این سوال فضای تحلیلی فرد هم باید تنظیم شود. چه درصدی از سبد دارایی خود را به سهام کوتاه‌مدت و چه سبدی رتبه بندی سبد سهام را به سهام بلندمدت اختصاص می‌دهم؟ چه میزان ریسک را در هر معامله می‌پذیرم و به عبارتی حد ضرر من و حد سود من کجاست؟

اوراق خرید دین، در حال راه‌اندازی

در ادامه این همایش، جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا گفت: اوراق خرید دین در حال راه‌اندازی است. این ابزار در شرایط رکودی برای تامین مالی بخش اقتصادی ابزاری کاراست.

مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله و نیز ابزارهای بازار مالی مانند اوراق سلف استاندارد، گواهی‌های سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مهم‌ترین ابزارهای بورس کالا عنوان کرد و افزود: اوراق گواهی سپرده کالایی یکی از مهم‌ترین ابزارهای بورس کالا برای سرمایه‌گذاران حقیقی است و این ابزارها درواقع سند الکترونیکی هستند که مبین تحویل کالا به انبارهای تحت نظارت بورس هستند.

فلاح وجود بازار ثانویه برای انجام معاملات پیوسته و مکرر و نیز امکان مراجعه به انبار و تحویل کالا در هر زمانی را از دیگر ویژگی‌های اوراق گواهی سپرده کالایی عنوان کرد و گفت: امیدواریم به زودی شاهد از سرگیری مجدد معاملات آتی سکه نیز باشیم.

مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالا همچنین در خصوص اوراق حق امتیاز گفت: این ابزار بورس کالا با محور بازاری شفاف و مبتنی بر کالا طراحی شده است.

وی ادامه داد: این اوراق با رفع تنگنای نقدینگی در کل چرخه و تامین مالی بهینه صنایع بالادستی به هدایت سرمایه‌های عمومی به صنعت داخلی می‌پردازد. این اوراق برای سرمایه‌گذار سود تضمین شده ایجاد می‌کند و نیز امکان معاملات ثانویه و نیز وجود بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی این اوراق وجود دارد.

شستا و سیتا تنوع سبد سهام را افزایش می‌دهند

عرضه‌های اولیه شرکت‌های بزرگی مانند شستا و سیتا امیدبخش است و سبب می‌شود شرکت‌های جدید وارد بازار سرمایه شوند. در نتیجه تنوع شرکت‌ها، بازار سرمایه پررونق می‌شود. از این رو، سرمایه‌گذاران قدرت و گزینه‌های بیشتری برای انتخاب در اختیار خواهند ‌داشت.

از طرفی، سهام‌دار عمده می‌تواند با پول آزادشده خود، روی پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری کند. عرضه اولیه همچنین سبب می‌شود نقدشوندگی دارایی‌های سهام‌دار بالا رود و سبد سهام‌داران عمده‌ نیز به‌روز می‌شود.

از نظر شفافیت‌بخشی به بازار سرمایه نیز می‌توان گفت ورود شرکت‌ها به این بازار مستلزم این است که آنها اطلاعات دوره‌ای مالی خود را در اختیار عموم قرار دهند.

شرکتی که سهام خود را عرضه می‌کند، سود مابقی سهامش را نیز اگر کوتاه‌مدت باشد باید محاسبه کند و بپردازد. از طرفی، مشکلات مالیاتی نیز ارزش روز سرمایه‌گذاری را نشان نمی‌دهد زیرا به سود آن مالیات تعلق می گیرد. برای

مثال، اگر سهمی ۱۰۰ تومان خریده شود و در مدت‌زمان طولانی به قیمت ۱۲۰ تومان فروخته شود بر آن مالیات تعلق می‌گیرد.

شرکت‌ها باید مالیات این میزان سود را نیز محاسبه و پرداخت کنند.

اهمیت شفاف‌سازی نیز در این زمینه مثبت است چراکه باید نظرات عمومی به این سمت و سو جذب شود. برای تحقق‌بخشی به این امر شرکت‌ها بعد از بورسی شدن، باید ۳ ماه یک بار یا ۶ ماه یک بار صورت‌های مالی خود را شناسایی کرده و آن را به اطلاع عموم برسانندو در نتیجه این کار سرمایه‌گذار نیز می‌تواند انتخاب بهتری داشته باشد و بر عمق بازار نیز تاثیر بگذارد.

به طور کلی عرضه‌های اولیه شرکت‌ها سبب تنوع‌بخشی به بازار سرمایه شده، شفافیت را بالا می‌برد و سبب جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاری می‌شود و در پی آن افزایش سهام‌دار عمده و خرد باعث شفاف شدن اقتصاد کشور نیز می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.